AZ RU EN WEBMAIL
2017-Cİ İLDƏ UDULAN QRANTLAR

2017-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin onkologiya, I cərrahi xəstəlikləri, patoloji anatomiya, ağciyər xəstəlikləri, ümumi cərrahiyyə, Histologiya, Embriologiya və Sitologiya kafedraları Azərbaycan Respublikası Prezideni yanında Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən dəstəklənən layihələr üzrə işlər aparmışdılar. Bu layihələrin üçü müştərəkdir.

 

  2017-ci ildə davam edilən qrant layihələrinin siyahısı

Layihənin adı

Rəhbərin S.A.A.

Kafedra

Layihənin məbləği,

AZN

Layihənin

 növü

İcra

müddəti

1.Qarın boşluğu üzvlərinin bədxas-səli şişləri zamanı gözətçi limfa dü-yününün aşkar edilməsi və onların me­tastatik zədələnib zədələnməmə-sinin təcili patohistoloji müayinə ilə müəy-yənləşdirilməsi.

Muradov Habil Kamil

Onkologiya kafedrası

200 000

KETPL

24 ay

2. Qaraciyər transplantasiyasından və metabolik cərrahiyyədən sonra qara­ciyər fibrozu dinamikasının qeyri-invaziv yolla qiymətlən-dirilməsi

Ömərov Tariyel

İsgəndər

I cərrahi xəstəliklər kafedrası

96 700

FT

24 ay

3. Azərbaycan Tibb Universitetində aparılan eksperimental-klinik yönüm­lü elmi-tədqiqat işləri zamanı patoloji dəyişikliklərin molekulyar-genetik də­yərləndirilməsinin təmini

Həsənov Ədalət

Bəybala

Patoloji anatomiya

120 000

KETPL

24 ay

4. Böyük verilənlər («Big Data») mühitində informasiya təhlükəsizliyi­nin təmin olunması metodları və alqoritmlərinin işlənilməsi və onların bəzi tətbiqləri

Alıquliyev Ramiz Məhəmməd

(ATU-dan iştirakçı – İsayev Orxan Rasim)

AMEA-nın İnformasiya Texnologiya­ları İnstitutu, ETM

25000

KETPL

24 ay

5. Azərbaycan Respublikasında ağci­yər vərəmi olan xəstələrdə vərəm mikobakteriyası ştamlarının molekul­yar-genetik mutasiyalarının tədqiqi

Axundova İradə 

Mirsahab

(ATU-dan iştirakçı Bayramov Rafiq İdris)

ET Ağciyər xəstəlikləri institutu

100 000

KETPL

12 ay

6. Dərman preparatlarının immubilizə olunması üçün tərkibində azot və oksigen saxlayan yeni hidrofob və biosid polimerlərin sintezi və tədqiqi

Zeynalov Nizami Allahverdi (ATU-dan iştirakçı Qasımov Elnur Mübariz)

AMEA-nin Kataliz və Qeyri-üzvü Kimya İnstitutu

150 000

KETPL

24 ay

Cəmi:                                                                                                               

695 000 

 

FT – fundamental-tətbiqi xarakterli

KETPL  – kompleks elmi-tədqiqat proqramları layihələri

 

  1. 1.   Layihənin adı: Qarın boşluğu üzvlərinin bədxassəli şişləri zamanı gözətçi limfa düyününün aşkar edilməsi və onların metastatik zədələnib-zədələnməməsinin təcili  patohistoloji müayinə ilə müəyyənləşdirilməsi (ATU-nun onkologiya kafedrası).

Layihənin rəhbəri: ATU-nun Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrasının professoru Muradov Habil Kamil oğlu.

Layihənin icra müddəti: dekabr 2016 – dekabr 2018-ci illər.

Layihənin məqsədi: Qarın boşluğunun şişləri zamanı kompleks klinik, instrumental, morfofunksional və statistik təhlil, eləcə də immunohistokimyəvi göstəricilərinin təyini əsasında gözətçi limfa düyününün aşkar edilməsi və onların metastatik zədələnib-zədələnməməsinin təcili patohistoloji müayinə ilə müəyyənləşdirilməsi,   həmçinin xəstəliyin diaqnostik  və proqnostik meyarlarının optimallaşdırılması.

Aşkar edilmişdir ki, xoşxassəli neoplazmalardan fərqli olaraq bədxassəli neoplazmalarında yeni yaranan damarların miqdarının kəskin arması, endotelial qatında CD-31 təyin edilən damarlarda və şiş  toxumasının stromal elementlərində tədqiq edilən immunomarkerin yüksək və ya çox yüksək ekspresiyası, nəticədə prosesin anaplastik, aşağı differensiasiyalı tipdə transformasiyası çox önəmli fərqin  yaranmasına səbəb olur. Digər fərq kimi CD-31 ekspresiyası nəticəsində yaranan erkən metastazlaşma və residivləşməni gösərmək olar.

Layihə üzrə elmi nəşrlər – 6 tezis və 3 elmi məqalə hazırlanmışdır.

Layihə mövzusu üzrə H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr edilmiş, Türk-Azərbaycan onkohematoloqlarının, ATU morfoloqlar cəmiyyətinin  və Azərbaycan onkoloqları cəmiyyətinin konfranslarında məruzələrlə çıxış edilmişdir.

II. Layihənin adı: Qaraciyər transplantasiyasından və metabolik cərrahiyyədən sonra qaraciyər fibrozu dinamikasının qeyri-invaziv yolla qiymətləndirilməsi.

Layihənin rəhbəri: ATU-nunI cərrahi xəstəliklər kafedrasının assistenti Ömərov Tariyel İsgəndər oğlu, məsul icraçı prof.N.Y.Bayramov, icraçı S.Ş.Salahova.         

Layihənin icra müddəti: 2016 –2017-ci illər.

Layihənin məqsədi: Qaraciyər transplantasiyasından və metabolik cərrahiyyədən sonra qaraciyər fibrozun dinamikasını qeyri-invaziv üsul olan ARFİ/SWE ultrasəs cihazı ilə araşdırmaq.

Mövzu üzrə aparılan işlər 2 qrupa bölünmüşdür: praktiki və elmi. Praktiki hissədə 1800 insana qaraciyərin elastoqrafiyası müayinəsi aparılmışdır ki, bunlardan 1400 nəfəri Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının I cərrahi xəstəliklər kafedrasına müraciət etmiş xəstələr, 400 nəfəri isə skrininq məqsədi ilə müayinə olunmuş tələbələr olmuşdur. Qaraciyər xəstəliklərində fibrozun təyinində elastoqrafiyanın digər invaziv prosedurlarından daha ekonomik, praktik və əlverişli olduğunun əhəmiyyətini qeyd edilmişdir. Elmi qrup üzrə 2 elmi məqalə («Cərrahiyyə» № 1 2015; «Georgian Medical News» № 7-8 2017), 3 tezis çap edilmişdir.         

Mövzuya aid 3 çıxış olmuşdur: 12-15 oktyabr 2017-ci il tarixlərində Antaliyada keçirilən «5th National and  3rd Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolik Disorders» (T.İ.Ömərov); ATU-nun IV Beynəlxalq Tibb Konqressi BİMEC2017(T.İ.Ömərov); III Türkiyə-Azərbaycan Hepatoloji Kursu 29-30 sentyabr 2017   (S.Ş.Salahova).                                                                                                                                                                                                                                                                                            

III. Layihənin adı: Azərbaycan Tibb Universitetində aparılan eksperimental-klinik yönümlü elmi-tədqiqat işləri zamanı patoloji dəyişikliklərin molekulyar-genetik dəyərləndirilməsinin təmini.

Layihənin rəhbəri: ATU-nun Patoloji anatomiya kafedrasının müdiri professor Həsənov Ədalət Bəybala oğlu.

Layihənin icra müddəti: noyabr 2016 – noyabr 2018-ci illər.

Layihənin məqsədi: Azərbaycan Tibb Universitetinin müxtəlif elmi-tədqiqat laboratoriyaları, kafedra və klinikalarda aparılan eksperimental-klinik yönümlü elmi-tədqiqat işləri zamanı hüceyrə, toxuma və orqanlarda rast gəlinən patoloji dəyişikliklərin molekulyar-genetik səviyyədə dəyərləndirilməsinin təmini.

Son illər tibbi elmi-tədqiqat işlərində molekulyar-genetik üsullardan geniş istifadə olunur. Histokimyəvi üsul artıq uzun müddətdir ki, patomorfoloji müayinələrdə öz layiqli yerini tapmışdır. İmmunhistokimyəvi (İHK) üsul hüceyrə və toxumalarda baş verən struktur  dəyişikliklərin müvafiq immun markerlərdən istifadə edilməsi ilə aşkara çıxarılmasına əsaslanır. İHK üsulun köməkliyi ilə normal hüceyrələrlə neoplastik (şiş) hüceyrələri differensiasiya etmək, həmçinin konkret antigen tərkibinə malik olan hüceyrələri aşkar etmək mümkündür.

FİSH üsulu ilə (fluorescence in situ hybridization) daha müasir sitogenetik üsul olub, morfoloji olaraq saxlanılmış xromosomlarda, hüceyrələrdə və toxuma kəsiklərində spesifik nuklein turşuları ardıcıllığını müəyyən etməyə imkan verir.

FİSH üsulunun tətbiqi ilə əsasən qaraciyər və böyrək transplantasiyalarında, kök hüceyrə tədqiqatlarında, həmçinin autopsiya materiallarında mövcud olmuş və yaxud sonradan meydana çıxmış genetik zədələnmələr aşkar edilir.

 FİSH üsulundan klinik tədqiqatlarda da çox geniş istifadə edilir. Pasiyentlərdən alınmış çox kiçik bir toxuma nümunəsində FİSH üsulunun köməkliyi ilə törədicini dəqiq təyin etmək mümkün olur.

Alınmış elmi nəticələr:

1. Tədqiqatlarda endotoksemiya zamanı ultrastruktur dəyişikliklər bir çox hallarda digər toksiki və iltihabi faktorların təsiri nəticəsində böyrəklərdə olan dəyişikliklərdən fərqlidir. Hazırki tədqiqat işi endotoksemiya zamanı yaranan sepsisdə kəskin böyrək zədələnməsinin hüceyrə nekrozu olmayan şəraitdə necə yarandığını başa düşmək üçün molekulyar və fizioloji əsası təmin etmək və gələcək tədqiqatlar üçün yeni istiqamətlər təklif edərək, endotoksemik kəskin böyrək zədələnməsinin müalicəsində zəruri istiqamətləri göstərmək üçün yollar açır.

2. Spontan abortlardan sonra cift və digər döl toxumalarında mümkün ola biləcək xromosom anormallıqlarının müəyyən edilməsi məqsədilə biomaterialların hissəcikləri  buferli formalində fiksasiya edilməsi.

3. Yüksək risk qruplu  qadınlarda uşaqlıq boynunun patoloji dəyişiklikləri yüksək tezliklə müşahidə olunur. Aparılan müayinələr və patomorfoloji nəticələr müalicə taktikasının seçilməsinə imkan yaradaraq uşaqlıq boynunun xərçənginin yaranma riskini azaldacaq.

4. Uşaqlıq boynu xərçənginə görə risk qrupuna aid olan qadınların 5-də (20%) yumurtalıqların polikistoz sindromu, 10-da (50%) bədən çəkisi indeksinin 31,4±1,4 (27,1-35,1) kq/m2 olması, 5-də (20%) cinsi  yolla yoluxan infeksiyalardan Chlamidia trachomais, Herpes simplex II, Human Papillomavirus 16-da aşkar edilmişdir. Müayinə zamanı 12 qadında kiçik dərəcəli kolposkopik dəyişikliklər: sirkə turşusu ağ epitel, incə mozaika, incə punktasiya, nazik leykoplagiya aşkar edilmiş, 8 qadında isə böyük kolposkopik dəyişikliklər: intensiv aseto-ağ epitel, kobud punktasiya, kobud leykoplagiya, atipik damarlar aşkar edilmişdir. 8 qadının hamısında uşaqlıq yolu yaxmasında insanın papillomavirusunun yüksək onkogen serotipi 16 aşkar edilmişdir. Müayinə olunan qadınların (n=20) 13-də (65%) uşaqlıq boynunun sitoloji müayinəsinin CİN I (PAP-test), 7-də (35%) isə CİN II aşkar edilmişdir.) 

 IV. Layihənin adı: Böyük verilənlər («Big Data») mühitində informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması metodları  və alqoritmlərinin işlənilməsi və onların bəzi tədbiqləri (müştərək beynəlxalq  layihə).

Layihənin rəhbəri: Aliquliyev Ramiz Məhəmməd oğlu (AMEA İnformasiya  Texnologiyaları İnstitutu), həmrəhbər – Rüstəmov Rauf Məmməd oğlu  (ABŞ AT and T Labs Research), layihənin iştirakçısı İsayev Orxan Rasim oğlu (Azərbaycan Tibb Universietinin Histologiya, Embriologiya və Sitologiya kafedrasının assisteni).  

Layihənin icra müddəti: dekabr 2016 – dekabr 2018-ci illər.

Layihənin məqsədi: Tibbi verilənlərin intellektual analizi (Medical Data Mining), mətnlərin intellektual analizi (Text Mining), məxfiliyi təmin etməklə tibbi verilənlərin intellektual analizi (Privacy-preserving medical data mining), tibbi verilənlərdə anomaliyaların aşkarlanması (Anomaly detection in medical data).

Layihə üzrə 22-28 may 2017-ci ildə Almaniyanın Heidelberq Universitetinin İnformatika İnstitutuna və nəhəng BASF şirkətinə ezamiyyət baş tutmuşdu.

Ezamiyyətin əsas elmi və praktiki əhəmiyyəti dünyanın reytinqli universitetində və nəhəng BASF şirkətində data mining, big data analitika, tibbi informatika, xüsusilə böyük ölçülü tibbi verilənlərin intellektual analizi, vizuallaşdırılması və məxfiliyi təmin etməklə tibbi verilənlərin intellektual analizi sahəsində aparılan tədqiqatlarla yaxından tanışlıq, gələcək əməkdaşlıq  üçün razılığın əldə olunmasıdır.

Məlumdur ki, Big Data mənbələri arasında tibb mühüm yerlərdən birini tutur və tibbi verilənlər təbiətinə görə müxtəlif xarakterlidir. Tibbi verilənlər ədədi, mətn, şəkil və video tipində olurlar ki, onların da analizi data mining sahəsində ən çətin problemlərdən sayılır. Digər tərəfdən fərdi məlumatların təhlükəsizliyi hal-hazırda mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Fərdi məlumatlar içərisində isə tibbi verilənlərin payı daha böyük üstünlük təşkil edir. Ona görə də ezamiyyət vaxtı Heidelberq  universitetdə yuxarı sadalanan istiqamətlər üzrə aparılan tədqiqatlarla yaxından tanış olmaq üçün bir neçə mövzuda seminarlar və dəyirmi masalar keçirildi:

  • Big Data analitika sahəsində aparılan tədqiqatların  müasir vəziyyəti və problemləri
  • Böyük ölçülü tibbi verilənlərdə anomaliyalarınn aşkarlanması metodları
  • Məxfiliyi təmin etməklə tibbi verilənlərin intellektual analizi metodları
  • Böyük ölçülü tibbi verilənlərin vizuallaşdırılması alətləri.

V. Layihənin adı: Azərbaycan  Respublikasında ağciyər vərəmi olan xəstələrdə vərəm mikobakteriyası ştamlarının molekulyar-genetik mutasiyalarının tədqiqi.

Layihənin rəhbəri: Axundova İradə Mirsahib  qızı (AR SN-nin ET Ağciyər Xəstəlikləri İnstiutu), layihənin iştirakçısı Bayramov Rafiq İdris oğlu (ATU-nun Ağciyər  xəstəlikləri kafedrasının müdiri).

Layihənin icra müddəti: aprel 2017 – aprel 2018-ci illər.

Layihənin məqsədi: Azərbaycan Respublikasının müxtəlif regionlarında ağciyər vərəmi olan xəstələrdə vərəm mikobakteriyası ştamlarının molekulyar-genetik spesifikliyinin tədqiqi vasitəsilə erkən diaqnostika və epidemioloji nəzarət tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi.

 2017-ci ilin 6 ay ərzində (yanvar-iyun) Azərbaycan üzrə 1965 yeni vərəm xəstəsi qeydiyyata alınmışdır. Onlardan Bakı üzrə 383, ölkənin başqa rayon və şəhərlər üzrə 1582 xəstədir. Növbəti  araşdırmalarımız 2017-ci il üçün xəstələrin hər bir rayon üzrə paylanmasını müəyyən edilmişdir. Elmi-Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun Milli İstinad Laboratoriyasının 2017-ci ilin 6 ayının iş fəaliyyətinin araşdırılması göstərdi ki, yanvar-iyun ayları ərzində laboratoriyada 14839 mikrobioloji analiz aparılmışdır. Bəlğəmin mikrobioloji müayinələrinin tövsiyyə olunan ardıcıllığı: GeneXpert/Rif müayinəsi; Mikroskopik müayinə; HAİN müayinəsi; MGİT – sulu gidalı mühit və Lİ – bərk gidalı mühitdə bəlğəmin əkilməsi; Dərmanlara Həssaslıq Testinin aparılması.

Layihənin icrası – 300 nümunənin seçilməsi; nümunələrin mikroskopiyası - GeneXrert molekulyar genetik müayinəsi; - HAİN (LPA) Fenotipik üsulu ilə Dərmanlara Həssaslıq Testinin öyrənilməsi; Dərmanlara Davamlılığın öyrənilməsi -  molekulyar genetik müayinə.

 Layihə üzrə elmi nəşrlər – 3 elmi iş: onlardan 2 məqalə və  1 tezis hazırlanmışdır.

Layihənin mövzusuna uyğun olaraq ATU-nun ağciyər xəstəlikləri kafedrasının müdiri dosent R.İ.Bayramov «Azərbaycanda  ağciyər vərəmi olan xəstələr arasında dərmanlara rezistentliyin  rastgəlmə tezliyi və bu xəstələrin müalicəsinin optimallaşdırılması yolları» mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.

VI. Layihənin adı: Dərman preparatlarının immobilizə olunması üçün tərkibində azot və oksigen saxlayan yeni hidrofob və biosid polimerlərin sintezi və tədqiqi.

Layihənin rəhbəri: AMEA-nın Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu (ATU-dan  iştirakçı Qasımov Elnur Mübariz oğlu – ümumi cərrahlıq və anesteziologiya kafedrasının assisteni).

Layihənin icra müddəti: noyabr 2016 – noyabr 2018-ci illər.

Layihənin məqsədi: Təbii və sintetik polimerlər əsasında yeni hidrofob və antibakterial polimerlərin alınması, yüksək keyfiyyətli nanomaterialların yaradılması, onların müasir fiziki üsullarla xarakterizə edilməsi, gələcəkdə biotəbabətdə, biotexnologiyada, biofizikada, molekulyar və hüceyrə biologiyası və elektronikada istifadə olunması üçün təkliflərin verilməsi.

Poli-4-vinilpiridinin xloramin-B ilə kvaternizə məhsulunun xitozan ilə interpolimer tip kompozitləri sintez olunmuşdur. 

Poli-4-vinilpiridinin xloramin-B ilə kvaternizə etdikdən sonra onun xitozanın N-trimetil yodlu törəməsi ilə işlənilməsindən yeni antibakterial tip polimer-polimer kompoziti əldə olunmuşdur.

Xitozanın mono-, di- və trimetil yod törəmələrinin poli-N-vinilpirrolidon ilə calaq olunmasından antibakterial xassələri yüksəldilmiş materiallar sintez edilmişdir.

Xitozanın qlutar aldehidi ilə tikilməsindən alınan hidrogellərin poli-4-vinilpiridin və poli-N-vinilpirrolidon ilə qarşılıqlı təsirindən hidrofob və antibakterial xassələri artırılmış polimer nanokompozitlər yaradılmışdır.

Xitozanın hidrofobluğunu və antibakterial xassələrini artırmaq məqsədi ilə onun poli-4-vinilpiridinin xloramin-B ilə kvaternizə məhsulunun qarşılıqlı təsiri həyata keçirilmişdir. Göstərilmişdir ki, alınan təbii və sintetik polimer tip interpolimer kompozit daha yüksək bakterisid xassəyə  malik olur.

 

Elmi-tədqiqat proqramlarının müsabiqəsi üzrə planlaşdirilan elmi layihə 

Proqramın adı: «Qərbi Xəzərin orta hissəsinin sahilyanı ekosistemlərinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və onların müxtəlif növ antropogen təsirlərdə transformasiyası ».

Proqramın rəhbəri: АMEA-nın Botanika İnstitutunun direktoru, akad. Əli-zadə V.M. 

Prioritet istiqamət: Biologiya və tibb elmləri sahəsində: mürəkkəb canlı sistemlərin təkamülü və differensasiyası mexanizminin öyrənilməsi.

Proqramın kateqoriyası: regional.

Proqramın tipi: müştərək.

         Proqramın icra müddət: 24 ay.

Elmi dərəcəsi olan iştirakçılardan biri  ATU-nun I mamalıq və ginekologiya kafedrasıın professoru N.M.Kamilova

Layihənin məqsədi: Floristik, geobotanik, populyasion-ontogenetik, riyazi, tibbi metodların, həmçinin müasir informasiya texnologiyaların vasitəsilə Azərbaycanın sahilyanı ekosistemlərin vəziyyəti problemini həll etmək, növ tərkibinin xüsusiyyətlərini qiymətləndirmək, litoral və torpaq qatının tərkibinə və strukturuna antropogen amillərin təsirini öyrənmək, həmçinin onların yerli əhalinin sağlamlıq vəziyyətinə təsirini öyrənmək güman edilir.

  

Beynəlxalq qrant üzrə aparılan işlər 

2017-ci ilin yanvar ayında Dünya Səhiyyə  Təşkilatı  Almaniyanın Tübingen Universitetinin professoru Evelina Tacconellinin rəhbərliyi ilə «Patogenlərin prioritetləşdirilməsi, vərəm daxil olmaqla antibiotiklərə davamlı bakteriyaların müalicəsində yeni antibiotiklərin araşdırılması və kəşfi» adlı tədqiqat ATU-nun Mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının assistenti Fidan Otello qızı Yılmaz  tərəfindən başlanılmışdır. Layihədə Avropa dövlətləri ilə yanaşı ABŞ, Braziliya, Koreya, Malaziya iştirak etmişlər.

İcraçı İspaniyanın  Barselona şəhərində yerləşən universitetinin mikrobiologiya kafedrasına 1 aylıq səfər etdi. Səfər Avropa Klinik Mikrobioloqlar  və İmmunoloqlar cəmiyyətinin (ESCMİD) hər il elan etdiyi və müsabiqə əsasında  keçirilən qrant layihə çərçivəsində  baş  tutub. Layihə şərtlərinə əsasən iştirakçı seçdiyi mövzu üzrə istədiyi  araşdırmanı həyata keçirə bilər. F.Yılmaz son iki il ərzində Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris  Terapevtik  və Tədris Cərrahiyyə Klinikalarına  müraciət edən xəstələrin patoloji materiallarından izolə olunan 100 Acinetobacter spp. ştamını xüsusi transport mühitində mərkəzə apararaq çox saylı  genetik analizlər icra etdi. Tədqiqat zamanı ən müasir texnologiya hesab olunan  MALDI-TOF üsulu ilə bakteriyaların identifikasiyası həyata keçirildi. Bütün ştammlarda karbapenemlərə qarşı davamlılığı təmin edən 6 gen zəncirvari-polimeraza reaksiyası ilə təyin olundu, qızıl standart hesab olunan PFGE üsulu ilə Azərbaycandan izolə olunan Acinetobacter  cinsli bakteriyaların digər ölkələrlə klonal əlaqəsi araşdırıldı. Həmçinin  müalicə strategiyasına yardım məqsədilə colistin və karbapenem qrupunun sinergik təsiri E-test üsulu ilə araşdırıldı. Aparılmış tədqiqatın nəticələri ilk dəfə olaraq Dünya Səhiyyə Təşkilatının «WHO priority list of antibiotic – resistant bacteria  to guide research, discovery and development of  new antibiotics» adlı statistikasına daxil edilmişdir.

Qeyd edək ki,  ESCMİD 1983-cü ildən fəaliyyət göstərir və 33000-dən  çox üzvü ilə tibb cəmiyyətləri arasında liderlərdən biridir. Səfərlə əlaqəli əraflı məlumatı  www. escmid.org saytında   Collaborative Centres and Observerships bölümündən əldə edə bilərsiz.

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin

“Sağlam Təhsil – Sağlam Millət” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Tibb Universitetinin ekspertlər qrupunun 2017-ci ildə gördüyü işlər haqqında

 

Layihənin rəhbəri prof.H.H.Qabulov.

Layihənin məqsədi fiziki və mənəvi sağlam, yüksək savada malik olan Azərbaycan vətəndaşları yetişdirmək.

ATU-nun əmək gigiyenası və uşaq-yeniyetmələrin gigiyenası kafedrasının müdiri dos.Ş.M.Balayeva qrup rəhbəri kimi, həmin kafedranın əməkdaşları Z.Q.İsmayılova, N.Q.Süleymanzadə, S.Ə.Həsənova, M.Y.Salihova, İ.İ.Mustafayeva Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə Milli Təhsil Texnologiyaları Mərkəzinin həyata keçirdiyi «Sağlam təhsil – sağlam millət» layihəsi çərçivəsində «Bakı şəhəri məktəblərinin sağlamlığının monitorinq»də iştirak ediblər.

Bu  layihə çərçivəsində Bakı və Sumqayıt şəhərində 38 məktəbin 168 sinfində təhsil alanların sağlamlığının qorunması, təhsil şəraitinin gigiyenik normalara uyğun təşkili, məktəb tibb işçilərinin təlimləndirilməsi, müəllimlərin tədris zamanı uşaqların sağlamlıqlarının qorunması və sağlam həyat tərzi sahəsində gigiyenik biliklərinin artırılması üzrə işlər həyata keçirib, valideynlərlə mütəmadi maarifləndirici söhbətlər aparıb, tədrisin təşkilinə nəzarət ediblər. Bundan əlavə əhalini tibbi gigiyenik maarifləndirmək üçün metodik və maarifləndirici tövsiyələr hazırlamışlar.

2017-ci ildə layihə üzrə Azərbaycan Tibb Universitetində Sağlam Təhsil – sağlam millət”:  görülmüş işlər, nailiyyətlər və perspektivlər” mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçirilmişdir. Konfransda böyüməkdə olan nəslin sağlamlığının qorunması məsələləri, bu istiqamətdə görülən maarifçilik tədbirləri müzakirə olunmuşdur.

Konfransda Milli Məclisin Elm və təhsil komissiyasının sədr müavini, millət vəkili Bəxtiyar Əliyev, Rusiyanın Uşaq və yeniyetmələrin sağlamlığının mühafizəsi və gigiyenası Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru REA-nın müxbir üzvü, prof.V.R.Kuçma və başqaları iştirak etmişlər.

Ümumilikdə, elmi konfransda təxminən 200 nümayəndə, o cümlədən alimlər, müəllimlər, müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələri və məktəb  direktorları iştirak ediblər.

 

Beynəlxalq layihələr

Ali məktəblərin əsas məqsədi keyfiyyətli təhsil vermək, beynəlxalq təhsil sisteminə inteqrasiya olunmaq və dünya universitetləri reytinqində mümkün qədər yüksək ranqa nail olmaqdır. Bu nöqteyi-nəzərdən ATU-nun Beynəlxalq Universitetlər Reyestrinə daxil edilməsi, Qara Dəniz hövzəsi ölkələri universitetləri şəbəkəsi çərçivəsində özünəməxsus yer tutması,  Avropa universitetləri sırasında tam hüquqlu üzv seçilməsi, beynəlxalq proqramlarda iştirak etməsi universitemizin getdikcə artan nüfuzuna dəlalət edir.

ATU-nun beynəlxalq əlaqələri də günün tələbləri səviyyəsində qurulur. Hazırda bu təhsil və elm ocağı dünyanın 87-yə yaxın nüfuzlu ali təhsil müəssisəsi ilə sıx əməkdaşlıq edir, bir sıra universitetlərlə fəal tələbə və mütəxəssis mübadiləsi aparır.

Avropa İttifaqı TEMPUS TASİS proqrammı (Biologiya və tibb sahəsində virtual laboratoriyanın inkişafı üçün multidissiplinar innovasion mərkəzin yaradıl­ması (EMİCVL) çərçivəsində virtual laboratoriyanın inkişafı məqsədilə Sloveniyanın Lyublyana şəhərində keçirilən «İnnovativ Çoxşaxəli Mərkəzin Təşkili» layihəsi üzrə seminarda 2017-ci ildə ATU-nun immunologiya kafedrasının əməkdaşı iştirak etmişdir.  

Azərbaycan Tibb Universiteti Avropa İttifaqının Erasmus Mundus proqramının MEDEA layihəsinin beşinci ildir ki, iştirakçısıdır. Layihənin yerli koordinatoru dos. Rəhimə Qabulovadır. Avropa İttifaqının 9 ölkədən 10 universitetini, Avropaya qonşu və tərəfdaş 6 ölkədən 10 universiteti əhatə edən bu layihə çərçivəsində 2017-ci ildə İspaniyanın Santiaqo de Compostela Universitetinə ATU-nun ümumi və toksikoloji kimya kafedrasının assistenti Bədəlova Kəmalə 6 aylıq müddətində bu universitetin anali­tik kimya kafedrasının müdiri Antonio Moreda Pineironun rəhbərliyi ilə Analitik kimya, Qidalanma və Bromatologiya kafedrasında elmi-tədqiqat işi aparmışdır. Görül­müş işlərin nəticəsi olaraq ispan alimləri P.Herbello-Hermelo, P.Bermejo-Barrera və A.Moreda-Pineiro ilə birgə xüsusi posterlərlə Yunanıstanda, İraklion şəhərində keçirilən Beynəlxalq konfransda iştirak etmişlər. ATU-nun nümayəndəsi, həmçinin Azər­bay­canın İspaniya təmsilçisi qismində Dünya Azərbaycanlıları Assambleyasının Köln Forumuna qa­tıl­mışdır. Forumda müxtəlif ölkələrdə (İngiltərə, İsveç, Almaniya, Danimar­ka, Maca­rıs­tan, Hollandiya, İspaniya, Ukraina və s.) yaşayan azərbaycanlılar da iştirak etmişlər.

2017-ci ilin fevralın 23-də ATU-nun Erasmus Mundus koordinatorunun təşəbbüsü, uşaq-yeniyetmələr gigiyenası kafedrasının müdiri dosent Şəhla Balayevanın təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Beynəlxalq Proqramlar və Layihələr sektorunun müdiri Arif Nəcimov birgə beynəlxalq (Erasmus Plyus, HORİZON-2020 və digər) layihələrin işlənib hazırlanması və əməkdaşlığın qurulması məqsədilə Universitetə dəvət olunmuşdur.

2012-ci ildən etibarən MEVLANA  mübadilə proqrammı üzrə Türkiyənin 18 universiteti ilə müqavilə imzalanmışdır. Mübadilə proqramına dair aparılan sorğu nəticəsində həm qəbul edən universitet, həm də qonaq gələn alimlər bu təcrübəni yüksək qiymətləndirmiş, hər 2 tərəf üçün faydalı olduğunu bildirmişlər. Gələcəkdə bu təcrübənin davam etdirilməsi və həm də tələbə mübadiləsi istiqamətində aparılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu  proqram üzrə tələbələr, rezidentlər, akadem personal birgə elmi fəaliyyətini nəzərdə tutur.

Hesabat ilində Türkdilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının nümayəndə heyəti ATU-da qonaq olub və Erasmus Mundus, Mövlana Mübadilə proqramları, onların icrası ilə bağlı mövcud durum haqqında müzakirə aparmışlar.   

ABŞ-ın Milli Səhiyyə İnstitutu Foqarty Beynəlxalq Mərkəzinin maliyyələşdirdiyi, 2014-2019-cu illəri əhatə edən Qlobal Psixi Sağlamlıq və İnkişaf pozulmaları üzrə tədqiqatçı yetişdirmək proqramı üzrə hesabat ilində psixiatriya kafedrasının əməkdaşı (Quliyeva N.R.) Harvard Tibb Məktəbi və Boston Uşaq Xəstəxanasında uzunmüddətli təlim və ixtisaslaşma kurslarında iştirak etmişdir.

 

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı