AZ RU EN WEBMAIL
2018-ci ildə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI STANDARTLAŞMA, METROLOGİYA VƏ PATENT KOMİTƏSİNDƏN ALINAN PATENTLƏRİN SİYAHISI

2018-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin onkologiya, I cərrahi xəstəlikləri, ümumi cərrahiyyə, I mama-ginekologiya, I daxili xəstəliklər, şüa diaqnostika və terapiyası, ağciyər xəstəlikləri, patoloji anatomiya, histologiya, embriologiya və sitologiya, biokimya, normal fiziologiya, Elmi-Tədqiqat Mərkəzi, mikrobiologiya və immunologiya kafedralarının əməkdaşları Azərbaycan Respublikası Prezidenti yayında Elmin İnkişafı Fondu, AMEA-nın elmi-tədqiqat proqramlarının və beynəlxalq layihələr üzrə işlər aparmışdılar.  Bu layihələrin on ikisi müştərəkdir.   

                                                                 

2018-ci ildə udulan qrant layihələrinin siyahısı

ATU-da Elmin İnkişafı Fondunun «Elm – Təhsil İnteqrasiyası» məqsədli qrant müsabiqəsi üzrə qalib layihələrinin siyahısı

 Layihənin adı

Rəhbərin S.A.A.

Kafedra

Layihənin məbləği,

AZN

İcra

müd-dəti

  1. Qeyri-alkoqol mənşəli yağlı qaraciyər xəstəliklərində sir­ro­zun inkişafında rol oynayan gen polimorfizmlərinin proq­nostik rolunun tədqiqi

Bayramov Nuru Yusif oğlu

I cərrahi xəstəliklər kafedrası

70 000

12 ay

  1. Qaraciyər transplantasiyasın­dan sonra biliar fəsadlarının profilaktikasının və erkən diaqnostikasında mikro-RNT-lərin rolu

Məmmədov Ruslan Aydın oğlu

I cərrahi xəstəliklər kafedrası

65 000

12 ay

  1. Azərbaycanda klinik mate­rial­lar­dan və ətraf mühitdən izolə edilən Aspergillus fumi­ga­tus ştamlarının genotipik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

Cavadov Samir Sabir oğlu

Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

55 000

12 ay

  1. Oynaq xəstəlikləri zamanı sinovial mayedə və qan plaz­masında sərbəst amintur­şuların və zülal fraksiyala­rının dəyişmə dinamikasının öyrənilməsi və diaqnostik terapevtik məqsədilə tətqiqi

Əzizova Gülnarə İbrahim qızı

Biokimya kafedrası

80 000

12 ay

  1. Texnogen amillərin canlı orqanizmə toksiki təsirinin azaldılması məqsədilə Azər­bay­can florası əsasında hazır­lanmış “Şit” fitokompleksinin adaptiv və qeyri-spesifik im­mu­nitetə təsiri

Həmrəhbər –

Cəfərova Rəna Ənvər qızı

ETM

65 000

12 ay

Beynəlxalq qrantlar

AMEA-nın elmi-tədqiqat proqramlarının respublika müsabiqəsi üzrə qalib layihə

6. Bədxassəli şişlər zamanı xərçəng kök hüceyrələrinin İNF- vasitəsilə aktivləşdirilməsinin müalicəvi və proqnostik əhə­miyyəti

 

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu

ATU-dan icraçı –

İsayev Orxan Rasim oğlu

Onkologiya, histologiya, embriologiya və sitologiya kafedraları

600000

36 ay

 

Elmin İnkişafı Fondunun 1-ci Azərbaycan-Rusiya birgə Beynəlxalq qrant müsabiqəsi üzrə qalib layihələrin siyahısı

7. Azərbaycanın dərman flora­sının bəzi endem və nadir növlərinin antimikrob fəallığı­nın, fitokimyəvi tərkibinin təd­qiqi və onlardan dərman xam­malının alınması üçün biotex­noloji yanaşmaların işlənməsi

Mehdiyeva Naibə Pirverdi qızı – AMEA-nın Botanika İnstitutu

 

ATU-dan icraçılar:

Kamilova Nigar Mir Nağı qızı

(I mama-ginekologiya kafedrası)

Muradova Sevda Ağarəhim qızı (mikrobiologiya və immunologiya kafedrası)

125 000

24 ay

8. Bukkal epitelidə siqnal mole­kulların ekspressiyası: homeo­stazın stabilliyinin qiymətləndi­ril­məsi və sosial-əhəmiyyətli insan xəstəliklərinin diaqnosti­kası və proqnozunun optimal­laş­dı­rıl­ması üçün markerlər pa­ne­linin işlənməsinə yeni yanaş­malar

Hacıyev Əhməd  AMEA-nın Fiziologiya İnstitutu

 

ATU-dan icraçılar: Məmmədov Arif Məmməd oğlu (Normal fiziologiya), Muradova Samirə Rafiq qızı

(I daxili xəstəliklər kafedrası) Cəfərova İnara Uğur qızı (onkologiya kafedrası),

115 000

24 ay

Cəmi:

 

 

335 000

 

Elmin İnkişafı Fondunun 2-ci Azərbaycan-Belarus birgə Beynəlxalq qrant müsabiqəsi üzrə qalib layihəsi

9.Metillevorinin təsiri altında klonogen şiş hüceyrələrinin apoptoz mexanizminin in vitro öyrənilməsi

Sultanova Gülnar Hacıbəy qızı (AMEA-nın Botanika İnstitutu)

 

ATU-dan icraçı: Rəhimov Nurməmməd Rəhim  (Şüa diaqnostikası və şüa terapiyası kafedrası)

80 000

24ay

Cəmi:

 

 

1 255 000

 

2018-ci ildə davam edilən qrant layihələrinin siyahısı

Layihənin adı

Rəhbərin S.A.A.

Kafedra

Layihənin məbləği,

AZN

Layihənin

 növü

İcra

müd-dəti

1.Qarın boşluğu üzvlərinin bədxas-səli şişləri zamanı gözətçi limfa dü-yününün aşkar edilməsi və onların me­tastatik zədələnib zədələnməmə-sinin təcili patohistoloji müayinə ilə müəyyənləşdirilməsi.

Muradov Habil Kamil

Onkologiya kafedrası

200 000

KETPL

24 ay

2. Azərbaycan Tibb Universite­tində aparılan eksperimental-klinik yönüm­lü elmi-tədqiqat işləri zamanı patoloji dəyişik­lilərin molekulyar-genetik ­də­yərləndirilməsinin təmini

Həsənov Ədalət

Bəybala

Patoloji anatomiya

120 000

KETPL

24 ay

3. Böyük verilənlər («Big Data») mühitində informasiya təhlükəsizliyi­nin təmin olun­ması metodları və alqoritmləri­nin işlənilməsi və onların bəzi tətbiqləri

Alıquliyev Ramiz Məhəmməd (AMEA-nın İnformasiya Texnologiya­ları İnstitutu)

Həmrəhbər: Rüstəmov Rauf Məmməd oğlu (ABŞ)

ATU-dan iştirakçı – İsayev Orxan Rasim (Histolo­giya, embrio­logiya və sitologiya kafedrası)

25000

KETPL

24 ay

4. Azərbaycan Respublikasında ağci­yər vərəmi olan xəstələrdə vərəm mikobakteriyası ştam­ları­nın molekul­yar-genetik mutasiyalarının tədqiqi

Axundova İradə 

Mirsahab (ET Ağciyər xəstəlikləri institute)

 

ATU-dan iştirakçı: Bayramov Rafiq İdris oğlu

(ağ ciyər xəstəlikləri kafedrası)

100 000

KETPL

12 ay

5. Dərman preparatlarının im­mu­­bilizə olunması üçün tər­kibində azot və oksigen sax­layan yeni hidrofob və biosid polimerlərin sintezi və tədqiqi

Zeynalov Nizami Allahverdi

(AMEA-nin Kataliz və Qeyri-üzvü Kimya İnstitutu)

ATU-dan iştirakçı: Qasımov Elnur Mübariz oğlu  (ümumi cərrahiyyə kafedrası)

150 000

KETPL

24 ay

Cəmi:                                                                                                                           

595 000

 

Hesabat ilində Tibb Universitetində  3 elmi istiqamət, 9 problem və 61 mövzu üzrə elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilmişdir. Onlardan 3 mövzu tamamlanmış və 58 iş keçici mövzular olmuşdur. Oktyabr ayında 2018-ci ildə görüləcək işlərin planları və dekabr ayın­da 2018-ci ildə aparılan mühüm elmi-tədqiqat işlərin əsas nəticələri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elmi-Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasına təqdim edilmişdir.

 

PATENT VƏ İNFORMASİYA İŞİ

Hesabat ilində Tibb Universitetinin əməkdaşları tərəfindən 4 Avrasiya patenti alınmışdır.

2018-ci ildə universitetin 2 əməkdaşın ixtirası üçün ərizə Avrasiya patent Komitə­sinə, 1 əməkdaşın ixtirası üçün ərizə Azərbaycan Respub­likası Standartlaşma, Metrolo­giya və Patent Komitəsinə təqdim edilmişdir.

Bundan başqa universitetin doktorant və dissertantlarının elmi işlərinə 85 patent axtarışı aparılmışdır.

 

2018-ci ildə AVRASİYA PATENT KOMİTƏSİNDƏN

ALINAN PATENTLƏRİN SİYAHISI

  1.  

029829

Способ получения лекарственной губки (варианты)

Алиева К.Я.

Тагиев С.А.

  1.  

031207

Способ получения стероидных сапогенинов из купены гладкой

Искендеров Г.Б.

Пашаева С.А.

  1.  

030786

Способ хирургического лечения атонии желудка

Гырхларова А.С.

Гаджиев С.Х.

  1.  

030858

Применение средства для очищения организма от оксидантов

Велиева М.Н.

Атакишизаде С.А.

Велиев П.М.

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı