Haqqında Struktur Əməkdaşlar Elektron kitabxana Elektron bazalar Elektron kataloq Yeni kitablar
Yeni kitablar

                            04.10.17

016:61

Ə 99

Əziz Əliyev : biblioqrfiya / M. Vəliyeva, M. İbrahimova , G. Misirova ; ixtisas red. K. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası. - Bakı : Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2017. - 221 s. ; 22,5 sm. - (Azərbaycanın  görkəmli şəxsiyyətləri). - 300 экз. - ISBN 978-9952-504-77-4 :

 

61(038)(075)

М 29

Марцелли, Александр Александрович.

Латинский язык и основы медицинской терминологии [Текст] / А. А. Марцелли. - Феникс : Ростов-на-Дону, 2011. - 380 с. ; 20,5 см. - (Среднее профессиональное образование). - 2000 экз. - ISBN 978-5-222-18121-8 :

 

9Az

Z 43

Zeynaloğlu, Sadıq.

Onları vətəndən məhrum ediblər [Mətn] / S. Zeynaloğlu ; tərcümə. E. Z. Qaraxanlı ; red. Fərid Hüseyn ; buraxıl. məsul Ə. Nəsirli. - Bakı : Zərdabi LTD MMC, 2017. - 272 s. ; 21 sm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-504-79-8 :

 

616.24-002-053.2

Q 25

Qasımova, S. M., Quliyev N. C.

Erkən yaşlı uşaqlarda pnevmoniyalara dair praktik tövsiyələr: tədris-metodik vəsait / S. M. Qa-sımova. - Bakı, 2017. - 67 s. : cəd., şək. ; 29 sm.

 

34

M 51  

Məmmədov, N. Və başq.

İnsan hüquq və azadlıqlarının təmini: Azərbaycanın seçimi. / N. Məmmədov , N. Seyidov, A. Səfixanlı ; Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman), Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatı. - Bakı : Poligraphıc productıon, 2004. - 207 s. ; 20 sm. - 500 экз.

 

34

U 74 

Uşaq hüquqlarının pilləli tədrisi üzrə seçilmiş mövzular. [Mətn] / Azərbaycan Respublikasının İn-san Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; red. E. Süleymanova  ; tərt. R. F. Rumzadə. - Yeniləşdi-rilmiş 2-ci nəşr. - Bakı : Qismət, 2013. - 224 s. ; 21 s. - 2000 экз. - ISBN 978-9952-8003-4-0 :

                            

618.17

S 99

Süleymanova , Elmira.

Ailə planlaşdırılmasında ictimai xidmətin təşkili üzrə  vəsait. / E. Süleymanova  ; elmi red. C. Məm-mədov. - Yenidən işlənmiş 3-cü nəşr. - Bakı : RS Poliqraf MMC mətbəsi, 2015. - 108 s. ; 20 sm. - ISBN 978-9952-93-6690 :

 

34

N 84

Novak, Manfert və başq.

İnsan hüquqları: parlament üzvləri üçün vəsait. / M. Novak, J. Klok, İ. Şvsrts. - Bakı, 2017. - 232 s.

  

34(047.1)(063)

D 42 18 iyun - Azərbaycan Respublikasında "İnsan Hüquqları Günü"nə, YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikası Milli Komis-siyasının, Əhali məsələləri üzrə Qahirə konfransının, Pekin Bəy-annaməsi və Fəaliyyət Platformasının 20  illiyinə, BMT-nin Qa-dınlara qarşı ayrı-seçkinin bütün formalarının aradan qaldırılma-sı haqqında Konvensiyasının 35-ci ildönümünə həsr edilmiş "Qadın hüquqlarının təmin edilməsində milli insan hüquqları tə-sisatlarının rolu" mövzusunda Ombudsmanların XII Bakı Bey-nəlxalq Konfransının materialları: konfrans materialları azərbay-can, rus və ingilis dillərindədir / tərt.: Z. Əliyev, G. Rəhimova ; red. E. Süleymanova. - Bakı, 2014. - 311 s. ; 20 sm.

   

616.89-008.441-039.33(075)

Q 16

Qafarov, Teymur Əli oğlu və başq.

Narkologiya [Mətn] : dərs vəsaiti / T. Ə. Qafarov, N. A. Əlyev, Z. N. Əliyev ; rəy. N. İsmaylov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi. - Bakı : Təbib, 2017. - 301 s. ; 23,5 sm. - 300 экз. - ISBN 978-7952-8312-8-3

 

616.89-082(075)

Ə 65

Əliyev, Zəfər Nadir oğlu və başq.

"Psixiatriya yardımı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunun kommentariyası: dərs vəsaiti / Z. N. Əliyev, N. A. Əliyev ; rəy.: F. Abbasova, F. Ağayev ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. - Bakı : "...Nəşriyyat", 2015. - 457 s. ; 29 sm.

 

616-002.5-08

S 57

Şıxəliyev, Yavər Şıxəli oğlu.

Vərəmli xəstələrin erkən aşkarı, müalicəsi və müşahidəsi: dərs vəsaiti / Y. S. Şıxəliyev ; elmi red. K. Ə. Əliyev ; rəy. G. S. Hacıyev. - Bakı : Elm, 2015. - 528 s. : şək., cəd. ; 21 sm. - 400 экз. - ISBN 978-9952-495-54-6 :

 

34

A 99

Azərbaycan Respublikası  Nazirlər Kabinetinin 2013-cü ildə fəaliyyəti haqqında hesabat / Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti. - Bakı, 2014. -  458 s. ; 24,5 sm.

       

616.24-002.5(075)

Ş 57

Şıxəliyev, Yavər Şıxəli oğlu.

Vərəm xəstəlikləri : dərslik / Y. Ş. Şıxəliyev ; elmi red. N. Q. Həsənov ; rəy.: E. N. Məmmədbəyov, G. S. Hacıyev, C. M. İsmayılzadə. - Bakı : Elm və təhsil, 2016. - 756 s. : şək., cəd. ; 25 sm. - Biblioqr.: s. 685-746 . - 500 экз. - ISBN 978-9952-8142-5-5 :

 

016:547

Т 63   

Тофик Муртуза оглу Нагиев. Библиография. / Национальная Академия Наук Азербайджана, Научный Центр Азербайджанская Национальная Энциклопедия, Институт Катализа и неорганической химии им. М. Ф. Нагиева ; сост.: З. А. Зайцева, С. М. Мехралиева  ; отв. ред. С. М. Мехралиева. - Баку : Элм, 2017. - 307 с. ; 20,5 см. - (Деятели науки и культуры Азербайджана).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

616.89(092)

İ 18

İbrahimbəyov, Fuad.

Seçılmiş elmi əsərləri və haqqındakı xatirələr [Mətn] / Elmi red.: C. Alıyev, R. İbrahimbəyova ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti. - Bakı : Mütərcim, 2017. - 512 s. ; 21 sm. - 300 экз. –

 

016:547

T 68   Tofiq Murtuza oğlu Nağıyev. Biblioqrafiya / AMEA, "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, N. F. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu ; tərt.: Z. A. Zaytseva, S. M. Mehrəli­yeva ; məs. red. S. M. Mehrəliyeva. - Bakı : Elm, 2017. - 295 s. ; 20,5 sm. - (Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri). - ISBN 978-9952-441-08-6 :

 

34

A 99   

Azərbaycan  Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahə-sində milli fəaliyyət proqramının birinci ilinin nəticələri = Результаты первого года имплементации национальной программы действий по повышению эффективности защиты прав и свобод человека в Азербайджанской республике. - Bakı : Qanun, 2013. - 528 s. ; 20 sm.

 

34         

A 99   Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və  azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahə-sində milli fəaliyyət proqramının 2013-ci il üzrə nəticələri= Результаты имплементации национальной программы действий по повышению эффективности защиты прав и свобод человека в Азербайджанской республике за 2013-й год = / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquq-ları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; red. E. Süleymanova  ; tərt.: A. Səfixanlı, M. Mahmudov. - Bakı : RS Poliqraf MMC mətbəsi, 2014. - 662 s. ; 20 sm. - 250 экз.

     

618.17

A 99 

Azərbaycan Respublikasında cinsi və reproduktiv sağlamlıq və hüquqlar üzrə saziş qurumlarının tövsiyə-lərinin icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombud-sman), Human Rights BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı ; tərt.: J. B. Mesquita, P. Bayramova, R. Rumzadə ; red. E. Süleymanova. -Bakı, 2015. – 119

 

57(075)

Б 63

Биология. [Текст] : учебник / в 2-х томах).

Т. I. / В. Н. Ярыгин, В. В. Глинка, И. Н. Волков ; под ред. В. Н. Ярыгина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 736 с. : рис. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9704-3563-2 :

 

57(075)

Б 63 

Биология: учебник: в 2-х томах.

Т.II. / В. Н. Ярыгин, В. В. Глинка, И. Н. Волков ; под ред. В. Н. Ярыгина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 560 с. : рис. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9704-3563-2

 

617-053.2(075)

И 85 

Исаков, Ю. Ф., Разумовский А. Ю.

Детская хирургия. [Текст] / Ю. Ф. Исаков . - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1040 с. : рис. ; 44,5 см. -  2000 экз. - ISBN 978-5-9704-3497-0 :

 

616.8(075)

Г 96

Гусев, Евгений Иванович и др.

Неврология и нейрохирургия: учебник: в 2 томах.

T. II. / А. Н. Коновалов , В. И. Скворцова ; под. ред.: А. Н. Коновалова, А. В. Козлова. – 4-е изд.,  и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 408 с. : рис. ; 24,5 см. - 2000 экз.

 

616.8(075)

Г 96 Гусев, Евгений Иванович и др.

Неврология и нейрохирургия: учебник в 2-  

х томах.

Т. I. : Неврология / А. Н. Коновалов , В. И. Сквор цова ; науч. ред. А. Н. Боголепова ; рец. И. Д. Сту  лин. - 4-е изд., и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. : рис. ; 24,5 см. - 2000 экз.

 

616-006(075)

Д 13 

Давыдов, М. И., Ганцев Ш. Х.

Онкология. [Текст] : учебник / М. И. Давыдов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 920 с. : рис. ; 21 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9704-2719-4

        

612.017.1(075)

Х 15

Хаитов, Рахим Мусаевич.

Иммунология. [Текст] : учебник / Р. М. Хаитов ; науч. ред. А. Л. Ковальчук ; рец.: В. А. Черешнев, А. В. Караулов, Ф. Ю. Гариб. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. : рис. ; 25 см. - 1500 экз. - ISBN 978-9704-3842-8 :

         

577.1(075)

Б 63  

Биохимия. [Текст] : учебник / Л. В. Авдеева, Т. Л. Алейникова, Л. Е. Андрианова ; под ред. Е. С. Северина ; рец.: Д. М. Нукилина, З. И. Микашинович. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 768 с. : рис. ; 26 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9704-3762-9 :

        

611.018(075)

К 89 

Кузнецов , С. Л., Пугачев М. К.

Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: учебное пособие. - 3-е изд., стереотипное. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2014. - 480 с. ; 20 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9986-0174-3 :

                                                                 

616.43

Э 64

Эндокринология: руководство для врачей / под ред. В. В. Потемкина. - Научное издание. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2013. - 776 с. : рис. ; 26 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9986-0149-1 :

 

616-092(075)

Ə 65

Əliyev, S. C., Əliyev M. X.

Patoloji fiziologiya: 2 hissədə.

H. II / M. X.  Əliyev ; rəy.: Z. Ö. Qarayev, Ü. F. Həşimova, A. M. Məmmədov. - Bakı : Təbib, 2016. - 340 s. ; 28 sm. - 1200 экз.

         

618.2(075)

A 44  

Aкушерство. [Текст] : учебник / Г. М. Савельева, Р. И. Шалина, Л. Г. Сичинава и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 656 с. : рис. ; 24,5. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9704-3295-2 :

       

616-001(075)

Т 65

Травматология и ортопедия. / Н. В. Корнилов, Э. Г. Грязнухин, К. И. Шапиро и др. ; под ред. Н. В. Корнилова ; рец.: В. А. Неверов, С. А. Линник. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 592 с. : рис. ; 24,5 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9704-3895-4 :

 

617-089(075)

Г 72

Гостищев, Виктор Кузьмич.

Общая хирургия : учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 736 с. : рис. ; 24 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9704-3878-7 :

 

615(075)

Х 21

Харкевич, Дмитрий Александрович.

Фармакология: учебник / Д. А. Харкевич. - 12-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 760 с. : рис. ; 26 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9704-3884-8 :

 

616-022(075)

М 42

Медицинская микробиология,вирусология и иммунология : учебник для студентов медицинских вузов / С. А. Дратвин, А. С. Быков, М. Н. Бойченко и др.; под ред. А. А. Воробьева ; рец.: О. В. Бухарин, В. П. Царев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 704 с. : рис., табл. ; 26 см. - Предм. указ.: с. 695-702. - 1000 экз. - ISBN 978-5-8948-1895-5 :  

 

615(075)

Х 21

 Харкевич, Дмитрий Александрович.

Фармакологи: учебник. -12-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 760 с. : рис. ; 26 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9704-3884-8 :

        

616.11.4(075)

В 60  Внутренние болезни: учебник. В 2-х томах

под ред.: В.С.Моисеева, А.И.Мартынова, А.Д. Мухина. - 3-е изд., испр. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015.-.

Т. I.- 960 с. : рис. -  Ц.:  130 AZN.

Т.II.- 896 c.: рис.  – Ц.:  130 AZN.

 

616.1/.4-07(075)

Г 79

Гребенев , Андрей Леонидович.

Пропедевтика внутренних болезней. / А. Л. Гребенев . - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Шико, 2017. - 656 с. : рис. ; 24 см. - (Учебная литература для студентов медицинских  вузов).

 

616.21(075)

П 14

Пальчун, В. Т. и др.

Оториноларингология. [Текст] : учебник / В. Т. Пальчун, М. М. Магомедов, Л. А. Лучихин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 584 с. : рис. ; 21 см. - 2000 экз.

 

617(075)

Х 50

Хирургические болезни. [Текст] : учебник / ред. М. И. Кузина ; сост.: Н. М. Кузин, П. С. Ветшев, Н. Н. Крылов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 992 с. : рис. ; 24,5 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9704-3984-5 :

 

616.5

Р 60

Родионов, А. Н. и др.

Дерматология для косметологов [Текст] / А. Н. Родионов, И. О. Смирнова, В. Г. Корнишева. - Санкт-Петербург : Наука и техника., 2014. - 768 c. : рис. ; 24 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94387-727-8   

 

616-053.2(075)

П 24

Педиатрия: учебник для вузов / В. Г. Арсентьев, С. В. Девяткина, Н. Б. Думова ; под ред. Н. П. Шабалова ; рец.: А. А. Баранов, А. Г. Румянцев , Н. Н. Смирнова. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 959 с. : рис. ; 24 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-299-00637-7 :

 

616.89(075)

Ж 34

Жариков, Н. М., Тюльпин Ю. Г.

 Психиатрия. [Текст] : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2009. - 832 с. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-8948-1752-1 :     

      

616-073.75(075)

Л 87 

Лучевая диагностика: учебник / Р. М. Акиев, М. А. Асатурян, А. Г. Атаев ; под ред. Г. Е. Труфанова ; рец.: В. И. Амосов, В. Г. Мазур. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. : рис. ; 25 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9704-3960-9 :   

        

616-089.5(075)

С 89

Сумин, С. А., Долгина И. И.

Анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / С. А. Сумин, И. И. Долгина ; рец.: И. В. Молчанов, А. В. Бутров. - Москва : МИА, 2015. - 496 с. : рис. ; 24 см. - 5000 экз.                                        

 

47(038)

Ч-49

Чернявский, Максим Наумович.

Латынский язык и основы медицинской терминологии. - 4-е изд., стереотипное. - Москва : Шико, 2017. - 448 с. ; 20,5 см. - (Учебная литература для студентов медицинских  вузов). 

 

615.03

К 49

Клиническая фармакология и фармакотерапия. [Текст] : учебник  и учебное пособие / ред. В.Г Кукес, А. К. Стародубцева. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 21,5 см. : табл. - 1000 экз.   

 

613.95

К 95

Кучма, Владислав Ремирович.

Гигиена детей и подростков. [Текст] / В. Р. Кучма. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 528 с. : табл., рис. ; 21 см. - 1500 экз. - ISBN 978-5-9704-3498-7 :

 

 616-092(075)

П 20  Патофизиология: учебник. В 2-х томах. / под ред.: В. В. Новицкого, Е. Д. Гольдберга, О. И. Уразовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015.-.

Т. I. - 848 с. : граф., рис., таб.– Ц.:124.80 AZN.

Т.II.- 640 c.:граф., рис., таб. – Ц.: 114.40 AZN.

 

617-089(084)

A 35

Ağayev , Böyükkişi.

Cərrahi əməliyyatlar. Atlas.

C. III. : Yoğun bağırsaq. Düzbağırsaq / rəy.: N. A. Qasımov , Q. F. Müslümov. - Bakı : Maxofset, 2017. - 418 s. :şək.

       

611.018

Г 51

Гистология, цитология и эмбриология: учебник / Ю. И. Афанасьев, С. Л. Кузнецов, Н. А. Юрина. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Медицина, 2004. - 768 c. : рис. ; 24,5 см. - (Учебная  литература для студентов медицинских вузов). - 5000 экз. - ISBN 5-225-04858-7 :

 

616.14-002-02-08

Л 53  

Лечение трофических язв венозной этиологии: пособие для врачей / Министерство здравоохранения РСФСР, Ассоциация Флебологов России, Российский Государственный Медицинский Университет ; ред. В. С. Савельева ; сост.: А. И. Кириенко, В. Я. Васютков. - Москва, 2000. - 22 с. ; 19,5 см.

 

 616.31-083

N 50

Nəcəfov , Vüqar Elmar oğlu.

Stomtoloji praktikada pasientlərin və tibb personallaının infeksiyalardan qorunma prinsipləri. / V. E. Nəcəfov  ; ön sözün müəl. R. Hüseynli. - Bakı : Oğuz eli, 2011. - 188 s. : şək. ; 20,5 sm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-8035-3-2 :

 

34(092)

İ 82

İsmayılov, Mobil.

60 ilin hesabatı (Memuar- xatirə və yaxud 60 illik ömür yolunun hekayəti ) [Mətn] / M. İsmayılov. - Bakı : Elm və təhsil, 2016. - 261 s. ; 21 sm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-8142-4-8 :

          

615.21(092)

А 95

Ахундов, Рамиз Аталла оглы.

Фармакология новых психотропных, противогипоксических и адаптогенных препаратов: иллюстрированный научно - биографо - библиографический очерк (к 75-летию-педагогической и общественной деятельности) /ред. сос. Г. Ш. Гараев ;  Ш. Г. Гасымов , Т. А. Эйвазов. - Баку : MSV  NƏŞR, 2017. - 161 с. : фот. цв.

 

616-005.1/.6

R 96

Rüstəmov, Rüstəm Şamil oğlu.

Qanaxmalar  və trombozlar: monoqrafiya / elmi red. S. Musayev ; rəy.: R. Məmmədhəsənov, E. Qəd-imova. - Bakı : Kövsər, 2007. - 360 s. : şək., cəd. - Ədəbiyyat: s. 331-355 . - ISBN 9952-427-25-5 :

 

33(063)

A 99

Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əli-yevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş " Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya " İqti-sadiyyat və Beynəlxalq Münasibətlər IV Beynəlxalq Konqresinin  materialları : 02-04 May 2014 cı il / Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ; tərtibat.: S. Kazı-mov, İ. Aliyev. - Bakı : Qafqaz Universiteti , 2014. - 872 s.

 

72

Ə 65

Babullaoğlu, Səlim.

Rasim Əliyev. Xatirələr. / ön sözun müəl. Anar ; red.: R. Rza, N. Bağırzadə, F. Məmmədəli ; foto: F. Xayrulin, S. Hüseynov, N. Əlləzov. - İstahbul ; Bakı : Meqa basım, 2016. - 368 s. : rəng. şək. ; 27,5 sm.

 

616.61(075)

B 16

Bağırova, H. F., Qədimova Ş. H.

Böyrək xəstəlikləri və hamiləlik: dərs vəsaiti / H. F. Bağırova, Ş. H. Qədimova ; Azərbaycan Tibb Universiteti, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. - Bakı : Təbib, 2017. - 82 s. : şək. ; 20,5 sm. - Ədəbiyyat: s. 78-79. - 200 экз.

    

615.356

M 85

Musayeva, Elnurə Musa qızı və baş.

 Vitamin preparatlarının farmakologiyası: tədris-metodik vəsait / E. M. Musayeva, Z. C. İsmayılova, M. M. Qəniyev ; rəy.: Xanım Aydın qızı, E. M. Ağa-yev, G. A. Hüseynova  ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2017. - 72 s. : cəd.

 

72

Р 24

Расим Алиев. Воспоминания: архитектор / вместо предисл. Ф. Абдуллазаде ; пер.: А. Саидов, Н. Мамедов ; фот.: Ф. Хайрулин, Н. Аллазов, В. Ибадов. - Баку, 2017. -400 с. : фот. цв.

       

577.3(075)

B 66  Bayramov Ş. Q.

Biofizikadan laboratoriya məşğələləri: dərs vəsaiti / H. Ə. Abıyev, Ş. Q. Bayramov, R. X. Cəfərov ; elmi red. R. X. Cəfərov ; rəy. R. Ə. Həsənov. - Bakı : Təbib, 2017. - 160 s. : şək., cəd. ; 21,5 sm.

 

616.36/37-073.43(075)

P 38 

Pənahova Mətanət Surxay qızı.

Hepatobiliar sistem xəstəliklərinin ultrasəs diaqnostikası : dərs vəsaiti /rəy.: S. S. Manafov, M. C. Sultanova ; elmi red.: B. Ə. Baxşiyev, M. Q. Allah-verdiyev ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazir-liyi, ATU. - Bakı : Təbib, 2017. - 124 s. : şək., cəd.

 

616.72-002.77-053.2(075)

M 85

Musayev, S. N. və başq.

Yuvenil revmatoid artrit : dərs vəsaiti / S. N. Musayev, X. C. Mustafayev, M. S. Pənahova  ; elmi red. Ə. Q. Həsənov ; rəy.: S. K. Musayev, F. Y. Talıbov, A. İ. Həsənov  ; ATU.- Bakı : Təbib, 2016. - 118 s. : şək., cəd. ; 21,5 sm. - Ədəbiyyat: s.: 117 .

       

543.544(075.5)

X 84

Xromatoqrafiya üsullarının kimyəvi və əczaç-ılıq analizində tətbiqi: metodik vəsait / Azərbaycan

Tibb Universiteti ; tərt.: Q. B. İskəndərov, G. İ. Aca-lova, İ. Ş. Məmmədova. - Bakı : Təbib, 2017. - 61 s. : şək. ; 20,5 sm. - 200 экз.      

 

 9(479.242)

Z 43

Zeynaloğlu, Sadıq.

Tarixin qan yaddaşı. / S. Zeynaloğlu ; red. F. Hüseyn ; buraxılışa məsul Ə. Nəsirli. - Bakı : Zərdabi LTD MMC, 2017. - 384 c. ; 21 sm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-504-78-1 :

            

547.544(082)

Д 70

Достижения  Азербайджанских учёных в области нефтяной биотехнологии [Текст] : сборник трудов. - Москва : Научный Мир, 2017. - 174 с. : рис., табл. ; 21 см. - Библиогр. в конце ст. - 300 экз. - ISBN 978-5-91522-453-6 :

 

001(063)

A 99

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş  Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransı: materiallar, 18-19 Aprel 2014-cü il. - Bakı : Qafqaz  Universiteti  , 2014. - 670 s. : şək. ; 29 sm. - 600 экз. - ISBN 978-9952-468-30-4 :

 

617

И 13

Ибадулла, Нусрет

 Хирургия. [Текст] / Нусрет Ибадулла ; рец.: В. Алиев, Г. Султанов, Ч. Джафаров. - Баку : Текнур, 2011. - 900 с. : рис. ; 24,5 см. - 500 экз. - ISBN 978-9952-445-05-3 :

 

616-006(075)

А 23

Агаев, Ибадулла  Нусрет оглы.

Онкология. [Текст] : учебник / И. Н. Агаев ; рец.: Ш. Б. Кулиев, В. Алиев. - 2-е изд., доп. и пераб. - Санкт-Петербург : Золотая книга, 2005. - 640 с. : цв. ил., рис., табл. ; 20,5 см. - ISBN 5-902304-09-1 :

 

Copyright © 2013-2016. Azərbaycan Tibb Universiteti. Bütün hüquqlar qorunur E - mail: amu.lib@gmail.com
Tel: (+99412) 595-59-25, 595-25-64