Haqqında Struktur Əməkdaşlar Elektron kitabxana Elektron bazalar Elektron kataloq Yeni kitablar
Yeni kitablar

11 fevral 2016

615.373-053.2

Q 25  

Qasımov, S. M.

Uşaqlarda immunoprofilaktikanın bəzi aspektləri. [Mətn]: tədris-metodik vəsait / S. M. Qasımov; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, ATU. - Bakı: "MBM" MMC mətbəsi, 2010. - 54 s.; 20 sm. - 100 экз.

 

616.98:578.826.6-08

İ 44   

İİV/QİÇS-li xəstələrdə opportunistik infeksiyaların profilaktika, diaqnostika və müflicəsi üzrə klinik protokol [Mətn] / red. C. Məmmədov; tərt. E. Aliməmmədova; rəy. H. Qədirova. - Bakı: Meqa-Poliqraf MMC, 2015. - 56 s.: cəd.; 21 sm. - 2000

 

616.127-073.97

A 14

Abdullayev, Rufulla Fətulla oğlu.

EKQ-nin "Holter monitorlanması " [Mətn]: tədris-metodik vəsait / R. F. Abdullayev; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi. - Bakı: "Yeni Nəsil" MMC, 2004. - 54 s.: şək.; 20,5 sm.

 

577.1(076.1)

D 60 

Dinamik biokimyadan testlər [mətn] / tərt.: A. N. Qarayev, A. E. Eyubova, M. F. Əmirova. - Bakı: Təknur, 2012. - 316 s.; 20 sm. - 600 экз

 

38618.11-006.2-08

K 23

Kamilova, Nigar Mir-Nağı qızı və başq.

Polikistoz yumurtalıqlar sindromunun etiopatogenezinin müasir aspektləri, diaqnostikası və müalicə üsulları [Mətn]: metodik vəsait / N. M. Kamilova, T.F.Cəfərova, E.A. Məstiyeva; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ATU. - Bakı: Nafta-Press, 2014. - 104 s. ; 20 sm.

4

616-001.36-056.3

A 50  

Allahverdiyeva, L. İ. və başq.

Anafilaktik şok. [Mətn]: metodik vəsait / L. İ. Allahverdiyeva, G. P. Əhmədova, N. A. Ələkbərova ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ATU. - Bakı: ATU-nun mətbəəsi, 2014. - 32 s.

 

616.853-08

M 15

Mahalov, Şərif.

Epilepsiya. [Mətn] / Ş. İ. Mahalov. – B.: Oğuz Eli, 2015. - 144 s.: cəd.; 20 sm. - 500 экз.

Q.: 7 AZN.

 

7

613.2-056.5(075)

A 50 

Allahverdiyeva, L. İ. və başq.

Qida allergiyası. [Mətn] / L. İ. Allahverdiyeva, S. N. Axundov, Ş. Y. İsrafilova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ATU. - Bakı: ATU-nun mətbəəsi, 2012. - 58 s.

 

1

616.71-018.46-006.446.8-08

X 85 

Xronik mieloid leykozun diaqnostikası və müalicəsi [Mətn]: metodik vəsait / Ç. Əsədov, Z. Əlimirzəyeva, İ. Bağırov və başq. – Bakı, 2015. - 50 s.: cəd. ; 21 sm.

       

616.995.1-036.22

Q 89 

Qurd və protozoy invaziyalar üzərində epidemioloji nəzarət. [Mətn]: ali tibb təhsili alan xarici tələbələr üçün tədris-metodik vəsait / Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ATPİ, ATU ; tərtib edən: İ. Ə. Ağayev, X. N. Xələfli, F. Ş. Tağıyeva. - Bakı: ATU-nun mətbəəsi, 2009. - 58 s. : şək.;

- (mətn xarici dildədir).

 

616.34-036.11-053.2-08

M 87 

Müasir dövrdə uşaqlarda kəskin bağırsaq infeksiyalarının müalicə prinsipləri [Mətn] : tədris-metodik vəsait / Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ATP; tərt. S. İ. Əhmədova; red. G. X. İbrahimova. - Bakı : ATU, 2009. - 58 s.; 27 sm.

     

616-002.951-07-084

H 41 

Helmintozların diaqnostikası və profilaktikası [Mətn]: metodik-tovsiyələr / tərtb.: İ. Ə. Ağayev, X. N. Xələfli; rəyçi N. N. Əliyev. - Bakı: ATU, 2009. – 64 s.

 

616-009-053.31-08

Y 52

Yenidoğulmuşlarda ağrı sindromu (pato-fiziologiya, diaqnostika, müalicə, profilaktika) [Mətn]: metodik vəsait / Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ATU; tərt.: Ə. T. Əmiraslanov, S. Ş. Həsənov, Həşimova R. Ə.; rəyçi N. Hüseynova. - Bakı: ATU-nun mətbəəsi, 2012. - 26 s. ; 21 sm. -

 

616-056.45-007-053.2

M-15 

Mahmudov, İ. Ş., Quliyev N. C.

Uşaqlarda konstitusiyanın anomaliyaları. (Diatezlərin bəzi müasir aspektləri) [Mətn]: tədris-metodik vəsait / İ. Ş. Mahmudov ; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, ATU. - Bakı: ATU-nun mətbəsi, 2011. - 51 s.: şək.; 21 sm.

 

616.1-053.2-07

M 51

Məmmədova, R. R.

Uşaqlarda ürək-qan damar sisteminin müayinəsi [Mətn] / R. R. Məmmədova ; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, ATU. - Bakı : ATU-nun mətbəəsi, 2011. - 48 s.; 25 sm. - 200 экз.

Q.: 1 AZN

 

1. ürək-damar sistemi  -- müalicə -- uşaqlarda

611(076.1)

İ 80

İnsan anatomiyası fənnindən testlər. -

H.I. Dayaq-hərəkət aparatı və daxili orqanlar / V. B. Şadlinski, Ş. İ. Qasımov, A. B. İsayev və başq. - Bakı: Ülvi-Həyat, 2011. - 264 s. ; 20 sm.

 

618.3-06(075.5)

V 16  

Vaxtı ötmüş hamiləliyin dölə və yenidoğulmuşa təsiri [Mətn]: tədris metodik vəsait / Tərtib.: İ.Ə Tağıyeva; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi; ATPİ, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı: ATU-nun mətbəəsi, 2009. - 32 s.

 

616-002.951-036.22

H 41

Helmintozlar üzərində epidemioloji nəzarət [Mətn]: metodik tövsiyələr / Azərbaycan Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU; tərt. X. N. Xələfli ; rəy. F. M. Ağayev. - Bakı: ATU-nun mətbəəsi, 2009. - 43 s. ; 13 sm. - 200 экз.

     

616-036.88

Г 54 

Глобальные факторы риска для здоровья [Текст] смертность и бремя болезней, обусловленные некоторыми основными риска / ВОЗ. - Москва, 2015. - 62 с.; 30 см.

 

616.831-005.1-08

M 15

Mahalov, Ş. İ. , Ələkbərova S. P.

İşemik insultun risk amilləri və onların müalicəsi. [Mətn]: metodik tövsiyyələr / Ş. İ. Mahalov; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı: ATU-nun mətbəəsi, 2009. - 17 s.

 

615.32(075.5)

T 47 

Tərkibində efir yağları olan dərman bitkiləri və

xammalları [Mətn]: tədris-metodik vəsait /Azərbay-can Respublikası Təhsil Nazirliyi, ATPİ, ATU; tərt. N. H. Məmmədova; elmi red. Y. B. Kərimov; rəyçi Q. B. İskəndərov. - Bakı: Adiloğlu, 2010. - 100 s.: şək.

        

616-008.9-056.7(083)

С 74 

Справочник по генетическим болезням обмена. [Текст] / ред. Т. А. Аскерова. - Баку: Марс Принт, 2006. - 82 с.; 20,5 см. - 100 экз.

Q.:1 man.

 

617-089(084)

A 35

Ağayev , Böyükkişi Ağa oğlu.

Cərrahi əməliyyatlar atlası [Mətn] : 2 cılddə.

C. II : Mədə və 12 barmaq bağırsaq. Nazik bağısaq. Dalaq. - Bakı: Maxofset, 2015. - 460 s.: rəng. şək.; 29 sm.

 

616.248-053.2-08

P 42  

Pənahova, T. T.

Uşaqlarda bronxial astmanın diaqnostika, müalicə və profilaktikasının müasir aspektləri. [Mətn] / T. T. Pənahova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ATU. - Bakı: ATU-nun mətbəəsi, 2012. - 71 s.; 20,5 sm. - 200 экз.

 

9(Aз)

Д 63 

Документы чрезвычайной следственной комиссии 1918 - 1920 [Текст] / Институт по Правам Человека Национальной АНА ; науч. рук. работы А. Мустафаева; науч. ред. А. Искендеров. - Баку: Elm və həyat, 2014. - 456 s.; 22 см. - 500 экз. - ISBN 978-9952-8176-4-5 :

 

67.3

8Az

A 36

Axunbəyli, Abbas.

Nakam məhəbbətin intiqamı. [Mətn] / A. Axunbəyli. - Bakı : Nərgiz, 2002. - 127 s. ; 19 sm. - 500 экз.

Q.: 2 AZN.

 

616.936(075.5)

M 19

Malyariya. [Mətn]: tədris metodik vəsait / tərtib.: N. M. Hüseynova, A. A. Qaragözova, Ş. M. Rəşidova. - Bakı, 2014. – 23 s.

 

612. 64(075. 5)

Г 94  

Гулиев, Н. Д. , Гараева С. З.

Методы оценки  физического развития детей. [Текст]: учебно-методическое пособие / Н. Д. Гулиев; АТУ. - Баку: Təbib, 2014. - 42 с.

 

616.981.42(075.5)

B 86 

Brüselloz. [Mətn] / Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, ATU ; tərtib.: N. M. Hüseynova, M. Q. Qurbanov , N. V Əzizov . – B.:  ATU-nun mətbəəsi, 2014. - 22 s. ; 20 sm. - 100 экз.

 

616.36-008.5-079.4-084

U 74

Uşaqlarda sarılıqların differensial diaqnostikası, dispanserizasiya və profilaktikası. [Mətn]: metodik vəsait / tərtib.: N. M. Hüseynova, Y. K. Rüstəmova. - Bakı, 2014. - 29  s.

Q.: 50 qəp.

 

1. sarılıq -- differensial diaqnostika -- profilaktika -- uşaqlarda

612(076.1)

М 22

Мамедов, А. М. и др.

Тесты по нормальной физиологии. [Текст]: учебное пособие / А. М. Mамедов, А. Ш. Рустам-заде, З.Т. Бахшиева; АМУ; Мин. Здрав. Азерб. Республики. - Бакы: Тэбиб, 2010. - 178 с.   

Ц.: 6 AZN.

 

1. нормальная физиология -- тезисы

612(076.1)

M 51

mmədov, A. M. və başq.

Normal fiziologiya uzrə testlər: dərs vəsaiti / A. M. Məmmədov, Z. T. Baxşiyeva, Ə.Ş. Rüstəmzadə; ATU, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi. - Bakı: Təbib, 2010. - 166 s. ; 21,5 sm. - 500 экз.

Q.: 6 AZN.

 

1. normal fiziologiya -- testlər

616.379-008.64

M49  

Mehdiyev, Tofiq Vahid oğlu.

Şəkərli diabet və impotensiya. [Mətn] : monoqrafiya / T. V. Mehdiyev; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi. - Yenidən işlənmiş. - Bakı: Təbib, 2013. - 264 s. ; 23,5  sm. - 1000 экз.

 

611(076.1)

Т 36

Тесты по анатомии. [Текст].

Ч. I.: Опорно-двигательный аппарат и внутренние органы / В. Б. Шадлинский, Ш. И. Гасымов, А. Б. Исаев. - Баку, 2010. - 211 с.

 Ц.: 5 AZN

 

1. анатомия -- тесты

616.853-08

M 12

Магалов, Ш. И.

Эпилепсия [Текст] / Ш. И. Магалов. - Баку: Oğuz-Eli, 2014. - 160 s.; 20 см. - 500 экз. - ISBN 978-9952-483-61-1 :

Ц.: 7 AZN

 

1. эпилепсия

616.8(075)

Ş 66

Şirəliyeva,  Rəna Kazım qızı.

Klinik nevrologiya.

III hissə / rəy.: Ş. İ. Mahalov, Ə. V. Musayev ; elmi red. S. Konstantin. - Bakı: MTR Group, 2015. - 328 s.: şək.; 21,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-488-51-7 :

Q.: 20 AZN

 

1. nevrologiya -- dərs vəsaiti

616.36-008.52-036.31

Y 52

Yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyinin diaqnostikası və müalicənin müasir aspektləri. [Mətn]: metodik vəsait / Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, ATU; tərtb. S. Ş. Həsənov. - Bakı, 2014. - 40 s.; 21 sm. - 200 экз.

Q.:  50 qəp.

 

1. hiperbilirubinemiya -- diaqnostika -- müalicə -- yenidoğulmuşlarda

2016-03-01

 

616.379-008.64:617.586-084

D 53

Diabetik pəncə sindromunun kliniki diaqnostikası və erkən təzahürlərinin profilaktikası [Mətn]: tədris- metodik vəsait / ATPİ, ATU; tərt. İ. C. Əliyeva; red. Əliyeva T.T.- Bakı : ATU, 2010. - 50 s.

Q.:1 AZN

 

616.89-008.441-08

O-12

Obsessiv-kompulsivpozuntuların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol [Mətn] / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. - Bakı: TimePrint MMC, 2015. - 36 s.; 21 sm. - 3000 экз.

Q.:1 AZN

 

1. obsessiv -- kompulsiv pozuntular -- müalicə

616.64:578.825.11-08

M 15

Mahmudov, F. R.

Kişilərdə residiv genital herpesin rasional diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasının əsas prinsipləri. [Mətn]: metodik tövsiyə / F. R. Mahmudov; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi. - Bakı, 2008. - 20 s.

Q.: 50  qəp.

 

1. genital herpes -- diaqnostika -- müalicə

616.64:578.825.11-08

M 15

Mahmudov, F. R.

Kişilərdə residiv genital herpesin rasional diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasının əsas prinsipləri. [Mətn]: metodik tövsiyə / F. R. Mahmudov; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. - Bakı, 2008. - 20 s.

Q.: 50  qəp.

 

1. genital herpes -- diaqnostika -- müalicə

618.1/.2-085.382(075.5)

M 22 

Mamalıq və ginekologiyada plazmafarezin aparılmasına dair prinsiplər və yanaşmalar. [Mətn] / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, ATU ; tərt.: N. M. Kamilova, V. Ə. Əhmədzadə, N. Y. Abdullayeva. - Bakı : R. N. Novruz - 94, 2010. - 33 s.

 

616.61-089-072.1(075.5)

İ 41

İmamverdiyev, S. B., Nağıyev R. N.

Böyrək xəstəliklərində laparoskopik cərrahiyə [Mətn] : metodik vəsait /Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. ATU. - Bakı : ATU-nun mətbəəsi, 2013. - 43 s.: şək. ; 20 sm.

Q.: 1  AZN

 

1. börək xəstəlikləri -- laparoskopik cərrahiyyə

616.348-007.61-089.163-053.2

Q 86

Quliyev, Ç. B. və başq.

Uşaqlarda hirşprinq xəstəliyi zamanı əməliyyatönü hazırlıq dövründə endogen intoksikasiyanın korreksiyasının prinsipləri. [Mətn]: metodik tövsiyə / Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi; Ç. B. Quliyev, Ç. B. Poluxov, V. Ə. Məmmədov. - Bakı: MBM, 2009. - 19 s. ; 20 sm.

 

616.15-053.2

M 51 Məmmədova, R. R.

Uşaqlarda qanın xüsusiyyətləri və qan göstəricilərinin dəyişmə semiotikası [Mətn] / R. R. Məmmədova; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. ATU. - Bakı: ATU, 2011. - 30 s. ; 20,5 sm .

Q.: 1-00

 

616.151.514-07-08

H 42

Hemofiliyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol [Mətn] / red. C. Məmmədov; tərt. E. Qədimova. - Bakı : İdeal -Print, 2015. - 64 s.; 21 sm.   

Q.: 1 AZN

 

1. hemofiliya -- diaqnostika və müalicə

616.5-085.838-08

Л 53

Лечение болезней кожи и половой сферы природными факторами Азербайджана.= Azərbaycan təbii amilləri ilə dəri və cinsi sfera xəstəliklərinin müalicəsi = The treatment for deseases in skin and sexual sphere using natural factors in Azerbaijan : руководство для практического врача / Ф. М. Эфендиева, Д. Д. Агакишиев, З. Г. Фараджев. - Баку: Kitab aləmi, 2003. - 272 с. : фот.

581.9(075)

Ə 91

Əsədov, K. S.  və başq.

Dendrologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti / K. S. Əsədov, O. H. Mirzəyev, F. M. Məmmədov; AMEA, Mərkəzi Nəbatat bağı. - Bakı: Gənclik, 2014. - 484 s.: rəng. şək.; 21 sm.

Q.: 4  AZN

 

1. dendrologiya -- dərs vəsaiti

541.64

T 16

Tağıyev, Dilqəm, Məmmədov Asif

Tək atomdan supramolekulyar kimyaya. [Mətn] / D. B. Tağıyev ; AMEA, Ak. M. Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-üzvi kimya institutu. - Bakı: Elm, 2015. - 316 s. : şək.; 21 sm. - 400 экз.

Q.: 6 AZN.

 

1. molekulyar kimya

61:355

H 61

Hərbi tibb fakültəsi [Mətn]. Bülleten № 1 / Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi, Tibb Baş İdarəsi; red. F. E. Məmmədov. - Bakı: Qızıl Şərq, 2015. - 103 s. ; 20,5 sm. - 100 экз.

Q.: 2  AZN

 

1. hərbi tibb fakültəsi

616.951-053.2-08

H 41

Helmintozlar. (Uşaqlarda gedişinin xüsusiy-yətləri, diaqnostikası, müalicə və profilaktikası) tər-tib.: N. M. Heseynova, Ş. M. Rəşidova . - Bakı, 2014. - 27 s ; 20,5 sm.

Q.: 50 qəp.

 

1. helmentozlar -- müalicə -- uşaqlarda

059

Ə 45

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2016 [Mətn] / M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası; baş red. K. M. Tahirov; red. G. Səfərəliyeva; məsul kat. N. Alışova. - Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2015. - 429 s.; 28 sm. - 300 экз.

Q.:  5  AZN

           

95

547(075)

Ü 99

Üzvi  kimya [Mətn] : dərs vəsaiti / A. M. Məhərrəmov, R. Ə. Əliyeva, İ. Ə. Əliyev. - Bakı: Çaşıoğlu, 2014. - 416 s. : şək.; 30 sm. - 300 экз.

Q.: 15  AZN

 

1. üzvi kimya -- dərs vəsaiti

576.3(075)

Q 25

Qasımov, Eldar Köçərli oğlu.

Sitologiya [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik / E. K. Qasımov. - Bakı : OSKAR, 2009. - 277 s.: şək.; 25 sm. - ISBN  5-86874-214-1:

Q.: 10 AZN

 

1. sitologiya -- dərslik

576.3(075)

Q 25

Qasımov, Eldar Köçərli oğlu..

Sitologiya [Mətn] / E. K. Qasımov. - Bakı: TimePrint, 2013. - 271 s. : şək.; 24 sm. - ISBN 5-86874-214-1:

Q.: 10 AZN

 

1. sitologiya -- dərslik

611(075)

Ş 14

Şadlinski, Vaqif Bilas oğlu və başq.

İsan anatomiyası [Mətn]: üç cilddə 

C. I / Ş. İ. Qasımov, N. T. Mövsumov; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, ATU. - Bakı: Müəllim, 2012. - 290 s.: şək.; 25 sm.

Q.: 10 AZN

 

1. insan anatomiyası

611(075)

Ş 14

Şadlinski, Vaqif Bilas oğlu.

İnsan anatomiyası  [Mətn] : üç cilddə.

C. II / Ş. İ. Qasımov, N. T. Mövsümov; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, ATU. - 5-ci nəşr. - Bakı: Müəllim, 2013. - 280 s.: şək.; 25 sm. - 600 экз. - ISBN 9952-410-22-0 :

 Q.:10  AZN

 

1. insan anatomiyası

618.2/3:578.825.1(075)

S 25

Sarıyeva, E. Q.

Sadə herpes virusunun (SHV) hamiləliyin və doğuşun gedişinə təsiri [Mətn]: dərs vəsaiti / E. Q. Sarıyeva; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı : Təbib, 2015. - 64 s: cəd.

Q.: 2  AZN

 

1. sadə herpes virusu -- hamiləlik və doğuş vaxtı

Ə 91

Əsədov, Kərəm, Mirzəyev Oqtay

Azərbaycan meşələrinin nadir ağac və kolları [Mətn] / K. Əsədov. - Bakı : Nafta-Press, 2015. - 154 s.: şək., xər. ; 21 sm.

Q.: 3  AZN

 

1. Azərbaycan meşələri

616.9(075)

A 95   ATU

Atakişizadə, Sədrəddin Abdulla oğlu.

Difteriya, angina, infeksion mononukleoz [Mətn] / ATU. - Bakı: Gənclik, 2015. - 144 s.: şək.

Q.: 10  AZN

 

611.62/63(075.5)

S 56  

Sidik-cinsiyyət orqanlarının funksional anatomiyası: tədris-metodik vəsait / ATPİ, ATU; tərt.: V. B. Şadlincki, M. İ. Bayramov; rəy.: R. Ə. Əsgərov, Ş. İ. Qasımov; elmi red. M. Q. Allahverdiyev . - Bakı: ATU, 2011. - 60 s.; 20,5 sm

 

541.64

М 12

Магеррамов, А. М., Байрамов М. Р.

Химия алкенилфенолов [Текст]: монография . 2-е изд.  - Баку: Изд-во Бакы Университети, 2015. - 400 с.: граф., рис., табл.; 21,5 см. - 300 экз. - ISBN 978-9952-508-03-1

Ц.: 4  AZN

 

1. алкенилфеноли и их производные

616- 083. 98(075)

H 15 

Hacıyev, C. N., Əliyev R. Y.

Təxirə salınmaz tibbi yardım [Mətn]: azərbaycan Tibb Universiteti üçün dərslik. - 3-cü nəşr. - Bakı: Təbib, 2010. - 543 s.: şək. ; 21 sm. - 500 экз. - ISBN 5-80-35-020 2-2 :

     

578.7(075)

N 50

Nəcəfov C. Ə. Və başq

Tibbi biologiya və  genetikanın əsasları [Mətn] : 2-cilddə. ATU-nun tələbələri üçün dərslik.

I cild / R. Ə. Əliyev, Ə. P. Əzizov. - yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 3-cü nəşr. - Bakı: Müəllim, 2013. - 428 s. : şək. ; 25 sm.

Q.: 15 AZN

 578.7(075)+ 575

 

616.831-001.45-08

K 51

Kəllənin və baş beyinin odlu silah yaralanmalarının klinika, diaqnostika və müalicəsi [Mətn] / Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ATPİ, ATU ; tərt.: C. C. Məmmədov, S. A. Etibarlı. - Bakı : ATU, 2006. - 32 s.; 20,5 sm.

Q.: 1  AZN

 

1. kəllə və beyin yaralanmaları -- müalicə

616-036.22(063)

Ə 71

Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Tağı Ələkbər oğlu Tağızadənin xatirəsinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları [Mətn] = Материалы научно - практической конференции, посвященной памяти заслуженного деятеля науки, доктора медицинских наук, профессора Таги-заде Таги Алекпер оглы / Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, ATU. - Bakı: ATU-nun mətbəəsi, 2012. - 61 s.; 21 sm.     

Q.:1 AZN

611(075)

Ş 14

Şadlinski, V. B. və başq

İnsan anatomiyası [Mətn] : üç cilddə

C. I / Ş. İ. Qasımov, N. T. Mövsümov; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, ATU. - Bakı: Müəllim, 2012. - 290 s.: şək. ; 25 sm.

Q.:10 AZN

1. insan anatomiyası

 

616.9

V 55

Vəliyev, Ələsgər Həsən oğlu.

İnfeksion xəstəliklər [Mətn] : erkən diferensial diaqnozu, müalicəsi / Ə. H. Vəliyev. - düzəldilmiş əlavələr edilmiş V nəşr. - Bakı : CBS, 2013. - 664 s.: şək., cəd.; 25 sm. - 500 экз.

Q.: 20 AZN

        

 1. infeksion xəstəliklər

616.8

S 21

Salayeva, Zəhra, Dilarə Məmmədova.

Nevrologiya praktik məşğələlər. [Mətn]. - Bakı: MBM, 2012. - 219 s.: şək.; 21 sm. - 100 экз.

Q.: 5 AZN

 

611(075)

Ş 14

Şadlinski , V. B. və başq.

İnsanın anatomiyası. [Mətn] : 2 cilddə

C. I. / M. Q. Allahverdiyev, A. B. İsayev. - Bakı: Ülvi-Həyat, 2013. - 330 s.: şək.; 23,5 sm. - 300 экз. - ISBN 978-9952-445-08-6 :

Q.: 10 AZN

 

616-053.31-089.5

Y 53

Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokol [Mətn] / red. C. Məmmədov. - 2-ci nəşr, yeniləşdirilmiş. - Bakı : Meqa-Poliqraf MMC, 2012. - 36 s. ; 21 sm.

Q.: 1  AZN

 

1. reanimasiya -- yenidoğulmuşdarda

616-071.3

Q 86

Quliyeva , Sədaqət Qədir qızı.

Antropometriya [Mətn]: tədris-metodik vəsait / S. Q. Quliyeva; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. - Bakı : Nərgiz-R firması, 2008. - 20 s.

Q.: 0.50  AZN

 

1. antropometriya

616.98

E 69

Epşteyn-Barr virus infeksiyası (infeksion mononukleoz) [Mətn]: metodik vəsait / Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, ATU; tərt.: N. M. Hüseynova, M. Q. Qurbanov, N. V Əzizov; rəy. Ə. Vəliyev. - Bakı: ATU-nun mətbəəsi, 2014. - 25 s. ;  

Q.: 50 qəp.

 

1. Epşteyn -- Barr virusu

577.3(05)

T-16 

Tağıyev, D. B., Verdiyeva S. Ş.

Bioüzvi kimyadan mühazirələr [Mətn] : Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik / D. B. Tağıyev. - Bakı: Təbib, 2012. - 338 s. ; 21,5 sm. - 200 экз. - ISBN 5-8035-0177-4:

Q.: 8 AZN

 

61:53

T 52  

Tibbi və bioloji fizika. [Mətn] : ali tibb məktəbləri üçün dərslik / Z. H. Tağıyev , F. K. İsayev, G. T. Əhmədli; rəy.: A. O. Mehrabov, R. C. Qasımova. - Bakı: Azərnəşr, 2014. - 694 s. : şək.;

Q.: 10 AZN

      

61:53+577.3

15(075)

B 32

Bayramov, Ə. S., Əlizadə Ə. Ə.

Psixologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik / Ə. S. Bayramov. - 2-ci nəşr, yenidən işlən., əlavələr edilmiş. - Bakı: Çinar-çap, 2009. - 620 s.

Q.: 10  AZN

 

1. psixologiya -- dərslik

61(063)

Ə 99

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 80 illiyinə həsr olunmuş Elmi-Praktiki Konfransın Məcmuəsi [Mətn] / Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi; red. şurası: N. A. Qasımov, M. T. Meybalıyev. - Bakı : Səda, 2015. - 580 s. ; 21 sm. - 100 экз.

Q.: 4  AZN

1. Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunu -- konfrans materialları

 

9(Az)

A99

Azərbaycan tarixi. [Mətn] :  Uzaq keçmişdən 1870-ci ilə qədər / BDU ; red. S. Əliyarlı; rəy.: E. Muradəli, Ş. Fərzəlibəyli. - 2-ci nəşri. - Bakı: Çıraq, 2009. - 872 s. ; 22 sm. –

10 AZN

 

1. Azərbaycan -- tarixi

618.2-022.7:579.882.11-08

H 26

Hamilə qadınlarda urogenital xlamidiozun kompleks müalicəsi [Mətn] : tədris-metodik vəsait / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU ; tərt. E. Q. Sarıyeva ; elmi red. H. M. Şəmsəd-dinskaya; rəy. H. F. Bağırova. - Bakı: ATU-nun mətbəəsi, 2009. - 22  s.: şək.; 21 sm. - 200 экз.    

Q.: 0.50  AZN

1. urogenital xlamidioz -- hamilə qadınlarda -- müalicə

616-071.3-053.2-08

Y 52

Yenidoğulmuşlarda  termotənzimləmə,onun  pozulmaları və mualicəsi  uzrə klınık  protokol [Mətn] / red. C. Məmmədov; tərt.: F. Əliyeva, S. Ələsgə-rova, S. Quliyeva. - Bakı: Meqa-Poliqraf MMC, 2013. - 32 s.; 21. - Ədəbiyyat.: с. 30-32 .

Q.:  1  man.

 

1. termotəmizlənmə -- yenidoğulmuşlarda -- müalicə

618.145-007.415

E 61Endometriozlu xəstələrin aparılma alqoritmi [Mətn] : nədris-metodik vəsait / Azərbaycan Respub-likası Təhsil Nazirliyi, ATPİ, ATU; rəy.: Ç. M. Cəfə-rov, Z. M. Topçubaşova. - Bakı: Antaris MMC, 2009. - 58 s. : rəng. şək.; 21 sm. - 1000 экз.

Q.: 1  AZN

1. endometroz

 

06/04/16

616.314-007-08(075.5)

İ 29

II sinif anomaliyalarının klinikası və müalicə üsulları [Mətn] : tədris-metodik vəsait / Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi ; tərt. Z. H. Novruzov ; elmi red. R. Q. Əliyeva ; rəy.: Z. İ. Qarayev, R. V. Şadlinskaya. - Bakı : ATU-nun mətbəəsi, 2011. - 35 s. : şək. ; 21 sm. - 200 экз.

Q.: 0.50  AZN 

 

616.33-002.44-06-07-08

N 59

Nəsirov, M. Y. , Nəbiyeva E. V.                

Maliqnizasiyaya uğramış mədə xoralarının diaqnostika və müalicəsinin müasir prinsipləri. [Mətn] : metodik tövsiyə / M. Y. Nəsirov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı : Mütərcim, 2014. - 20 s. ; 20 sm. - 100 экз.

Q.:50 qəp.

1. maliqnizasiyaya uğramış mədə xoraları -- diaqnostika -- müalicə

613.27:546.23

Ə 36

Əhalinin selenlə təchizatı və selen statusunun gigiyenik diaqnostikası [Mətn] : metodik tövsiyələr / Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi ; tərt.: M. A. Kazımov, S. V. Nağıyeva ; rəy.: S. A. Gürzəliyev, G. Mahmudova. - Bakı, 2013. - 19 s. : cəd.  

Q.: 0.50 AZN

1. selen  -- orqanizmin tərkibində

616.9-053.2-022:579.882.11

U-88

Uşaqlarda xlamidioz infeksiyaları. [Mətn] / metodik vəsait ;Tərt.: Hüseynova N.M. Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı : Təbib, 2014. - 23 s. ; 20 sm.                  

Q.: 50 qəp.

 

1. xlamidioz – uşaqlarda

613.956(075.5)

Y 52

Yeniyetmələrin peşə yönümünün tibbi-sanitariya təminatı [Mətn] : metodik tövsiyələr / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU ; elmi red. A. M. Məmmədov ; rəy.: E. B. Abdulova, N. C. Göyüşova. - Bakı : ATU, 2009. - 20 s. ; 21 sm.

Q.:  0.50  AZN

 

1. yeniyetmələrin gigiyenası

613.955(075.5)

M 51

Məmmədova, Z. B.

Ümumtəhsil müəssisələrində təhsil şəraitində olan gigiyenik tələblər. [Mətn] : metodik tövsiyələr / Z. B. Məmmədova. - Bakı : ATU-nun mətbəəsi, 2010. - 37  s. ; 21 sm.

Q.: 50  qəp.

 

1. gigiyena -- ümumitəhsil müəssisələrində

613.955(075.5)

M 49

Məktəblilərin gigiyena və sağlamlıq üzrə biliyini artırmaq üçün metodik tövsiyələr [Mətn] / M. S. Qasımov, İ. R. Əhmədov, İ. F. Ramazanova ; rəy.: R. H. Əliyeva, F. H. Məmmədəlizadə ; red. M. A. Kazımov ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. - Bakı : Qismət, 2006. - 80 s.

 

616-039.57-053.2(075)

U 74

Uşaq poliklinikasının işinin təşkili. [Mətn] : dərs vəsaiti / A. A. Əyyubova və başq ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı : Təbib, 2014. - 108 s. : şək. ; 21,5 sm. - 200 экз.

Q.: 8 AZN

 

1. uşaq poliklinikası -- dərs vəsaiti

     

616.311-022-053.2

M 51 

Məmmədova , Sona Arif qızı.

Uşaqlarda ağız boşluğu selikli qişasının virus mənşəli xəstəlikləri [Mətn] : metodik vəsait / S. A. Məmmədova  ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ATPİ, ATU. - Bakı : Beynəlxalq Universitet NPM, 2006. - 24 s. ; 20 sm. - 200 экз.

 

616.311-022-053.2

M 51  

Məmmədova , Sona Arif qızı.

Uşaqlarda ağız boşluğu selikli qişasının virus mənşəli xəstəlikləri [Mətn] : metodik vəsait / S. A. Məmmədova  ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ATPİ, ATU. - Bakı : Beynəlxalq Universitet NPM, 2006. - 24 s. ; 20 sm. - 200 экз.

 

576.3(075)

Ə 73

Əmirova, F. C., Hüseynov M.

Ümumi sitologiya. [Mətn] : metodik vəsait. - Bakı : R. N. Novruz-94, 2005. - 223  s. : şək. ; 20 sm. - 400 экз.

Q.: 3 AZN

 

1. sitologiya -- dərslik

 

616.147-007.64-036.11-08

А 50

Алиев, С. А., Ахмедова Э. В.

Стратегия лечения острого геморроидального тромбоза. [Текст] : методическое пособие / С. А. Алиев . - Баку : ATU-nun mətbəəsi, 2011. - 25 с. ; 20,5 см. - 200 экз.

Ц.: 50 qəp.

 

 1. геморроидальный тромбоз -- лечение

     

613.4

К 28

Касимов, Максуд Сафар оглы.

За здоровый образ жизни. [Текст] / М. С. Касимов. – К 2-му изд., перераб. и доп. - Баку : Qismət, 2005. - 312 с. : ил. ; 21 см.

 

61(09)(079.24)

E 56

Eminova, Ziyafət Sabir qızı.

XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda səhiyyənin tarixi [Mətn] : monoqrafiya / Z. S. Eminova ; red. H. Həsənov ; elmi məsləhətçi F. Ağayev ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2015. - 148 s. ; 21,5 sm. - 200 экз.

Q.: 10 AZN

1. səhiyyənin tarixi -- Azərbaycanda

576.3(075)

Q 25

Qasımov, Eldar Köçərli oğlu.

Sitologiya [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik / E. K. Qasımov. - Bakı : OSKAR, 2009. - 277 s. : şək. ; 25 sm. - ISBN  5-86874-214-1 :

Q.:10 AZN

 

 1. sitologiya -- dərslik

 

611(075)

Ş 14

Şadlinski, V. B. Və başq.

İnsan anatomiyası [Mətn] : üç cilddə.

C. I / Ş. İ. Qasımov, N. T. Mövsümov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı : Müəllim, 2012. - 290 s. : şək. ; 25 sm.

Q.:10 AZN

 

1. insan anatomiyası 

 

611(075)

Ş 14

Şadlinski, Vaqif Bilas oğlu və başq.

İnsan anatomiyası  [Mətn] : üç cilddə.

II / Ş. İ. Qasımov, N. T. Mövsümov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - 5-ci nəşr. - Bakı : Müəllim, 2013. - 280 s. : şək. ; 25 sm. - 600 экз. - ISBN 9952-410-22-0 :

Q.:10  AZN

 

1. insan anatomiyası

579

M 61

Mikrobiologiya və immunologiya fənni üzrə tədris proqramı. [Mətn] / Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATPİ, ATU ; red. Z. Ö. Qarayev ; rəy.: İ. Ə. Ağayev, G. M. Nəsrullayeva. - Bakı : ATU-nun mətbəəsi, 2005. - 73 s. ; 20,5 sm. - 100 экз.

Q.: 1 man.

1. mikrobiologiya 2. immunologiya

 

579

M 61

Mikrobiologiya və immunologiya fənni üzrə tədris proqramı. [Mətn] / Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATPİ, ATU ; red. Z. Ö. Qarayev ; rəy.: İ. Ə. Ağayev, G. M. Nəsrullayeva. - Bakı : ATU-nun mətbəəsi, 2005. - 73 s. ; 20,5 sm. - 100 экз.

Q.: 1 man.

1. mikrobiologiya 2. immunologiya

 

615.825.1-053.2(083)

С 74

Справочник по детской  лечебной физкультуре. / под ред. М. И. Фонарева. - Ленинград : Медицина, 1983. - 360 с. : табл. ; 20,5 см. - Библиогр.: с. . 347-349. - Предм. указ.: с. 350-374.

Ц.:1.80  руб.

      

1. физическая культура лечебная -- у детей и подростков – справочник.

616.98:578.826.6

A 57   Ali və orta tibb ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələrinin xususi hazırlığı üzrə " İnfeksion narkotik istifadəçilərində İİV- infeksiyası və bəzi koinfeksiya-lar" mövzusu uzrə tədris vəsaiti [Mətn] : tədris vəsaiti / UNODC. - Bakı : "MBM" MMC mətbəsi, 2011. - 64 s. ; 20,5 sm. - 500 экз.

Q.:1 AZN

 

616.98:578.826.6+616.89-008.441.13

 1. insanın immun çatışmazlığı virusu

616.1/.4(075)

Б 74

Боголюбов, Василий Михайлович.

Внутренние болезни [Текст] / В. М. Боголюбов. - Москва : Медицина, 1983. - 528 с. : рис., табл. ; 20,5 см. - (Учебная литература. Для учащихся медицинских училищ). - 150 000 экз.

Ц.:1.30  руб.

        

1. внутренние  болезни -- учебник

8 Р

В 75

Воробьев, Евгений Захарович.

Этьен и его тень [Текст] : роман / Е. Воробьев. - Москва : Детская Литература, 1978. - 477 с. ; 21 см. - (Библиотека приключений и научной фантастики).

Ц.:  0.85 руб.

 

84.3Р

612.6(075)

M 51

Məmmədov, A. Q. və başq.

Yaş anatomiyası fiziologiyası və gigiyenası. [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik / A. Q. Məmmədov, H. M. Novruzov, T. A. Məmmədova ; rəy. Ə. H. Əliyev ;  rəy.: V. B. Şadlincki, Ş. X. Səmədov. - Bakı : Təknur , 2008. - 444 s. : şək.

Q.: 10 AZN

612.6(075)+613.9

1. yaş anatomiyası və fiziologiyası 2. yaş gigiyenası

617(082)

E 47

Elmi məqalələr toplusu. [Mətn] / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Akademik M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi ; red. hey.: B. A. Ağayev, H. B. İsayev, Q. F. Müslümov. – Bakı, 2014. - 327 s. : cəd. ; 20 sm.

Q.: 3 AZN.

 

1. elmi məqalələr

002

C12

Cəfərov, Cəfər, İbrahimli İlqar

Mətbuat xidməti əməkdaşının stolüstü kitabı. - Bakı : Aypara-3, 2003. - 75 s. - 20 sm экз. - ISBN 9952-20-000-87 :

Q.: 1 AZN

 

76.1

 

1. mətbuat -- xidməti

616.12-008.314-073.97(084)

К 96

Кушаковский, М. С., Журавлева Н. Б

Аритмии и блокады сердца. Атлас электрокардиограмм. - 2-е изд., стереотипное. - Ленинград : Медицина, 1983. - 340 с. : ил. ; 29,3 см.

Ц.: 4 руб. 30 коп. 

 

1. аритмия сердца -- электрокардиограмма -- атлас

37

М 22

Мамедов, Фуад.

Культурология культура цивилизация [Текст] / Ф. Мамедов ; ред. Т. Нагиев ; рец. О. Астафьева. - Баку : "OL"nptk, 2015. - 300 с. ; 25 см.

Ц.: 4 AZN

 

71+ 87.3

 

 1. культурология

61(09)

Ə 99

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 80 illik tarixi [Mətn] / Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. - Bakı : Bəxtiyar-4, 2015. - 111 s. ; 25 sm.

Q.: 3 AZN

 

617.72-002.77(092)

A 35

Ağabalayeva, Südabə.

Ləyaqət rəmzi [Mətn] / S. Ağabalayeva. - Bakı : Şirvannəşr, 2015. - 224 s. : port., foto ; 23,5 sm.

Q.: 6 AZN

 

1. revmatizm personal -- Sayalı Abdulla qızı Tağıyeva -- bioqrafiya

 

617(09)

C 50

Cəfərov, Çərkəz Məmiş oğlu.

Etiraf [Mətn] / Ç. M. Cəfərov. - Bakı : Təhsil, 2016. - 224 s. ; 22 sm. - 500 экз.

 

577.4(075)

M 51

Məmmədov, Vüqar.

Ekoloji menecment [Mətn] : dərs vəsaiti. 2 cilddə. C. I. / E. Yusifov ; baş red. L. Əliyeva ; məs. red. A. Ələkbərov ; elmi red. Q. Məmmədov ; rəy. E. Hacıməmmədov. - Bakı : Mega Basım, 2014. - 384 s. ; 25,5 sm. - ISBN 978-9952-483-80-2 :

Q.: 10 AZN

1. ekologiya -- dərslik

577.4(075)

M 51

Məmmədov, Vüqar.

Ekoloji menecment [Mətn] : 2 cilddə. C. II. : Ekoloji menecment / E. Yusifov ; baş red. L. Əliyeva ; məs. red. A. Ələkbərov ; elmi red. A. Ələkbərov ; rəy. S. Məmmədova. - Bakı : Meqa Basim, 2014. - 428 s. ; 25,5 sm. - ISBN 978-9952

Q.:10 AZN

 

1. ekologiya -- dərslik

615.89

С 81

Стояновский, Д. Н.

Народная медицина [Текст] / Д. Н. Стояновский ; рец.: Н. Н. Осипова, Ю. Д. Щеглов. - Кишинев : Universitas, 1992. - 464 s. ; 22 см.

Ц.: 4 =00

 

1. народная медицина

 

61(038)

Ə 65

Əliyeva, Pərvanə İsmayıl qızı.

Tibbi dərsliklərin tərcüməsində istifadə olunan rusca- azərbaycanca lüğət [Mətn] = Русско-азербайджанский словарь, используемый при переводе медицинских учебников / P. İ. Əliyeva ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ATU. - Bakı : Təbib, 2015. - 232 s. ; 23,5 sm.

Q.:10 AZN

001.8

E 45

Elektron elm : müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri [Mətn] / R. Əliquliyev, R. Ələkbərov, R. Alıquliyev ; elmi red. Y. N. ; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. - Bakı : İnformasiya  Texnologiyaları, 2015. - 130 s. : şək. ; 20,5 sm. - (İnformasiya cəmiyyəti seriyası). - 100 экз. - ISBN 978-9952-434-68-2 :

2  AZN

 

9(Az)(063)

Ə 59

Əlimərdan bəy Topçubaşovun 150 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans [Mətn] = İntnational conference dedicated to the 150 -th anniversary of birth of Alımardan bay Topchbashov : 28 Aprel, 2014. - Bakı : Caşıoğlu, 2014. - 83 s. ; 24 sm.

Q.: 2  AZN

 

63.3(5)+ 66.4

595.7

M 40

Meşə və bağların zərərverici həşəratlarına və xəstəliklərinə qarşı mübarizə [Mətn] / O. H. Mirzəyev, K. S. Əsədov, R. V. Mahmudov. - Bakı : Çıraq, 2012. - 67  s. : rəng. şək. ; 20 sm. - 100 экз.

Q.: 1  AZN

 

1. zərərverici həşaratlar

001

Ə 57

Əliquliyev, Rasim, İsmayılova Nigar

Bibliometriya: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri [Mətn] : ekspres-informasiya  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. - Bakı : İnformasiya  texnologiyaları, 2015. - 78 s. - (İnformasiya cəmiyyəti seriyası).

 

72

615.89

М 36

Махлаюк, Виталий Петрович.

Лекарственные растения в народной медицине. [Текст] / В. П. Махлаюк. - Саратов : Привол-жское издательство, 1993. - 544 с. : ил.

 

8Az

H 72

Hidayət, (Xuduş lu Orucov).

Ömrümün çəhlimləri. [Mətn] : seçilmiş əsərlər / H. X. Orucov. - Bakı : Azərbaycan Milli Ensklope-diyası, 2002. - 478 s. ; 22 sm. - 2000 экз.

      

84.3Az

 

615.32

П 19

Пастушенков, Леонид Васильевич и др.

Лекарственная растения. [Текст] : использование в народной медицине и быту / Л. В. Пастушенков, А. Л. Пастушенков, В. Л. Пастушенков. - Ленинград : Лениздат, 1990. - 384 с. : рис. ; 20 см. - 300 000 экз. - ISBN 5-289-01148-Х :

Ц.: 3 руб.

 

1. лекрственные растения

 

613.26

Н 63 

Николайчук, Л. В., Жигар М. П.

Целебные растения. [Текст] : лекарственные свойства кулинарные рецепты применение в косметике. - Харьков : Прапор, 1991. - 239 с. : рис.

        

581.5

С 47

Славик, Богумил.

Растения полей и лесов. [Текст] / Б. Славик. - Прага : Артия, 1982. - 192 с. : рис. ; 19,5 см.

Ц.:  2 руб.

 

 1. экология растений

 

617.7-073.43

E 30

Eksperimental və klinik olaraq şuşəvarı cismin on kəsiyinin vizualizasiyası. [Mətn] : metodik vəsait. (oftalmoloqlar üçün) / A. P. Qəlbinur , U. E. Quliyeva, S. R. Məmmədhəsənova ; rəy. Musayev P. ; Azərb-aycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Ak. Zərifə Əli-yeva ad. MOM. - Bakı : ATU-nun mətbəəsi, 2013. - 35 s. ; 20,5 sm. - 60 экз.

Q.: 50 qəp.

1. göz xəstəliklər -- diaqnostika

61:378

T 52

Tibb təhsilinin situasiyaya bağlı klinik əsaslandırma vasitəsilə müasirləşdirilməsi [Mətn] / ed.: Olle ten Kate, Mariya van Lon, Qayane Simoniya. - Bakı : [s. n.], 2014. - 217 s. ; 24 sm.

Q.: 4 AZN

                         

1. tibb təhsili

     

615.32(084.3)

А 92

Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. [Текст] / ВНИИ лекарственных растений, Ботанический институт им. В. Л. Комарова, АН СССР ЛГУ им. А. А. Жданова, ТГУ им. В. В. Куйбышева, Глав. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР ; гл. ред. П. С. Чиков ; науч. ред. Л. Н. Зайко ; отв. ред. Е. М. Шуран . - Москва : [б. и.], 1983. - 340  с. : карты .

Ц.: 10 руб. 40 коп.

327

M 34

Mehdiyev , Ramiz.

İkili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan [Mətn] / R. Mehdiyev . – Bakı: Şərq-Qərb, 2015. - 224 s. ; 21,4 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-505-42-9 :

Q.: 3 AZN 

 

66.4

9(Az)

M 34

Mehdiyev , Ramiz.Tarixi idrakın elmliyi problemlərinə dair [Mətn] / R. Mehdiyev . - Bakı : Şərq-Qərb, 2015. - 320 s. ; 21,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-505-47-4 :

 

63.3(5Az)

 

595.70(075)

К 90

Кулиева, Хокума Фарман кызы.

Медицинская энтомология [Текст] : учебник / Х. Ф. Кулиева. - Баку : Zərdabi LTD MMC, 2016. - 336 s. : рис. ; 21 sm. - 200 экз.

Ц.:12  AZN

 

595.70(075)+616.99

 

этомология -- учебник

61(09)

К 19

"Канон"  Ибн-Сино и современная медицинская наука. [Текст] / АН Таджикской ССР , Таджикский государственный медицинский институт им. Абу Али ибн Сино ; ред. кол.: Ю. Б. Исхаки, М. Г. Гулямов, Х. Х. Мансуров. - Душанбе : Дониш, 1980. - 232  с. ; 21 см. - 3100 экз.

2 руб. 20 коп.

1. история медицины -- Ибн-Сино (Абуценна) -- Таджиский ученый и врач

547(075)

M 48 

Məhərrəmov, A. M., Qurbanova M. M.

Asimmetrik sintez [Mətn] : ali məktəblər ücün dərslik / A. M. Məhərrəmov, M. M. Qurbanova ; red. N. F. Musayeva ; rəy. V. M. İsmayılov. - Bakı : Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2015. - 208 s. ; 22 sm.

      

34

K 25

Kaparini, Marina, Marenin Otvin

Mərkəzi və Şərqi Avropada polisin transformasiyası [Mətn] : proses və inkişaf / M. Kaparini. - Bakı, 2003. - 360 s. ; 22,5 sm.

Q.: 3  AZN

                              

67.91

 

001.8

Ə 51 

Əliquliyev, Rasim və başq.

Plagiatlıqla mübarizə texnologiyaları [Mətn] / R. Əliquliyev, N. Ağayev, R. Alıquliyev ; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. - Bakı : İnformasiya  Texnologiyaları Nəşriyyatı, 2015. - 165 s. : cəd.

 

29

C 57

Cəlilli, Şərəf.

Şeyxülislam Ağa Əlizadə: Şəriətdən mərifətə, yaxud üç varisin dastanı [Mətn] / Ş. Cəlilli ; red. V. Məmmədəliyev ; rəy.: A. Paşazadə, M. Görmez, İ. Quliyev. - İstanbul, 2014. - 448 s. : -şək. ; 24,5 sm. - ISBN 9952-8066-1-2 :

Q.: 5  AZN

 

86.31

37

S 59

"Simurq" Azərbaycan Mədəniyyət Assosiyasının tarixi 1990-2015 [Mətn] / elmi red. T. Nağıyev ; elmi rəyçi Ö. Eldarov ; tərc. red. Ş. Kəsəmənli. - Bakı : "OL"npkt, 2015. - 372 s. : rəng. foto. ; 24,5 sm. - 300 экз. - ISBN 978-9952-494-77-8        

Q.: 4 AZN

 

71.3

37

И 90

История Ассоциации Культуры Азербайджана " Симург" [Текст] / науч. ред. Т. Нагиев ; науч. рец. О. Эльдаров ; ред. Ш. Кесеменли . - Баку : "OL"npkt, 2015. - 392 с. : фот. цв. ; 24,5 см. - 300 экз. - ISBN 978-9952-494-72-9

Ц.: 4 AZN

 

71.3

 

8Az

Q 49

Qərvəndi, Həşim.

 O, mənim üçün ölməmişdir. - Bakı : Vətən, 2007. - 60 s. ; 21 sm.

        

617-089(075)

O-77

Островерхов, Г. Е. и др.

Оперативная хирургия и топографическая  анатомия. [Текст] / Г. Е. Островерхов, Ю. М. Бомаш, Д. Н. Лубоцкий . - 5-ое изд., испр. - Москва : МИА, 2013. - 736 с. : ил. ; 26 см. - (Сокровищница отечественной медицины). - 5000 экз.

                                                                 

002(092)

Ş 52

Şərəfli ömür yolu. Əsgər Əsgərov-80 [Mətn] / tərt. R. Əsgərov ; red. Ə. Əli. - Bakı : BXQR, 2016. - 168 s. ; 20 sm. - 250 экз. - ISBN 987-9953-2-30-041-3-3 :

       

616.8(038)

A 50

Ализаде, Антига Джалил кызы.

Методические указания к проведению темы "типология высщей нервной деятельности. Сложносочиненные предложения" на занятии русского языка в Азербайджанском Медицинском Университета./ А. Д. Ализаде ; науч ред. З. Ш. Мамедова ; рец.: Л. Г. Гасанзаде, Н. Г. Гаджиева ; АМУ. -Баку, 2014. - 27 с.

Ц.:50 qəp.

614.3-07(075)

G 57

Gigiyena profilli laboratoriya işinin əsasları: tibbi profilaktika ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti / M. A. Kazımov, Ə. S. Qurbanov, A. M. Məmmədov ; red. S. H. Əhmədov ; res.: S. A. Gürzəliyev, M. İ. Əlili ; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi,  ATU. - Bakı : Təbib, 2014. - 379 s.

Q.:15 AZN.

 

1. gigiyena və sanitariya -- laboratoriya müayinələri

616.8(038)

A 50

Ализаде, Антига Джалил кызы.

Методические указания к проведению темы "типология высщей нервной деятельности. Сложносочиненные предложения" на занятии русского языка в Азербайджанском Медицинском Университета. / А. Д. Ализаде ; науч ред. З. Ш. Мамедова ; Мин. здрав. Азерб. Республики, АМУ. – Баку, 2014. - 27 с. ; 21 см. - 200 экз.

Ц.: 50 qəp.

617(05)

H 14

Hacıyev Cabbar Niyyətulla oğlu.

Ümumi cərrahlıq. [Mətn] : dərslik. II cilddə.

 C. II. / red. E. Ş. Abasov ; rəy.: B. A. Ağayev, Ə. Y. Əhmədzadə, Əliyev S. A. - Bakı : Turxan NPB, 2013. - 640  s. : şək. ; 25 sm. - 2000 экз.

 Q.:20 AZN.

 

1. ümumi cərrahlıq -- dərslik

4Р(075)

Х 17

Халилова, Тамилла.

Русский язык. [Текст] / Т. А. Халилова ; науч. ред. Ч. Бадалов ; рец.: З. А. Велиева, Т. К. Дуньямалиева. - Баку : Elm və təhsil, 2014. - 352 с.

Ц.:10 AZN.

 

81.2Р.4

 

02

Б 59

Библиотека и закон. [Текст] : юридический журнал - справочник).

Вып. 39.(2.2015) / гл. ред. С. Самсонов  ; отв. ред. О. Бородин . - Москва : Либер - Дом, 2015. - 383 с. ; 24,5 см. - 1270 экз.

Ц.: 10 руб. 20 коп.

 

78.3

1. библиотека -- закон

02

Б 59

Библиотека и закон. [Текст] : юридический журнал - справочник.

Вып. 38. (1.2015) / гл. ред. С. Самсонов  ; отв. ред. О. Бородин . - Москва : Либер-Дом, 2015. - 384 с. ; 24,5 см. - 1540 экз.

Ц.: 10 руб. 20 коп.

78.3

 

 1. библиотека -- закон

02

Б 59

Библиотека и закон. [Текст] : юридический журнал-справочник.

Вып. 33. (2.2012) / гл. ред. С. Самсонов  ; отв. ред. О. Бородин . - Москва : Либерея-Бибинформ, 2012. - 384 с. ; 24 см. - 2330 экз.

Ц.: 6 руб. 50 коп.

 

78.3

 

33

V 55 

liyev, Y. X., Namazov N. İ.

İqtisadi nəzəriyyə [Mətn] : dərslik / Y. X. Vəliyev, N. Namazov ; rəy.: A. Ş. Şəkərəliyev, M. Ə. Əhmədov, İ. A. Əliyev ; red. F. Məmmədov ; ATU. - Bakı : Təbib, 2013. - 400 s. ; 23 sm. - 500 экз.

 

65.9(2Az)

 

34

A99

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2013-cü ildə fəaliyyəti haqqında hesabat [Mətn] / Azərbaycan Republikası Hesablama Palatası. - Bakı, 2014. - 271 s. ; 29 sm. - (Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası).

Q.: 3  AZN

 

67.99(2)

 

312(479.24)

A 99

Azərbaycanın əhalisi - 2015 [Mətn] = Population of Azerbaijan - 2015 : statistik bülleten / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi ; burax. məsul. R. Allahverdiyev. - Bakı : 9 № li kiçik müəssisə, 2015. - 135 s. ; 29 sm. - 240  экз.

   

60.7

 

312(479.24)

A 99

Azərbaycanın  demoqrafik göstəriciləri [Mətn] = Demographic indicators of Azerbaijan : statistik məcmuə. rəsmi nəşr / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. - Bakı : 9 № li kiçik müəssisə, 2015. - 471 s. ; 24 sm. - 250 экз.

      

 60.7

 

34

A 99

"Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il  dövlət büdcəsinin icrası haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanun  layihəsinə və  dövlət  büdcəsinin icrasına  dair illik hesabata  Azərbaycan Respublikası Hesablama  Palatasının  Rəyi  - Bakı , 2015. - 291 s. ; 29 sm.

       

67.99(2Az)

 

616.1/.4-072.7(075)

Q 89

Qurbanov, Yaqub  Ziyəddin  oğlu.

Daxili  xəstəliklərin  diaqnostikasında instrumental və  laborator müayinə  üsulları. (funksional diaqnostika): 2-cilddə. Dərslik.

C. II : Həzm, böyrək və sidikçıxarıcı, qan sistemi / baş red. Y. Z. Qurbanov ; rəy.: R. M. Məmmədhəsənov, Ə. A. Hidayətov. - Bakı : CBS, 2012. - 736 s. : şək. 

 

34

A 99

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2014-cü ildə fəaliyyəti haqqında hesabat [Mətn] / Azərbaycan Republikası Hesablama Palatası. - Bakı, 2015. - 299 s. : cəd. ; 29 sm. - (Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası).

  

67.99(2)

 

33(03)

B 82 Böyük İqtisadi Ensiklopediya. 7 cilddə.

C. VI : ABCÇDEƏFGHXİJ / Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı ; ideya müəl. və baş red. Z. Ə. Səmədzadə. - Bakı : Letterpress nəşriyyat evi, 2015. - 716  s. : qraf., cəd., sxem. ; 30 sm.

 

 92:65.9(2Az)

 

33(03)

B 82 Böyük İqtisadi Ensiklopediya  : 7 cilddə.

C. VII : KQLMNOÖPRSŞTUÜVYZ /Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı ; ideya və baş red. Z. Ə.Səmədzadə. - Bakı :Letterpress nəşriyyat evi, 2015. - 716 s. : cəd., sxem., qraf. ; 30 sm.   

     

92:65.9(2Az)

 

574.2

Y 92

Ysifov, Dağıstan Eynal oğlu.

İnsan, təbiət və cəmiyyət [Mətn] / D. E. Ysifov ; red. Babayev M. Ş. ; rəy. E. K. Əlizadə. - Bakı : Avropa, 2014. - 205 s. : cəd. ; 21 sm. - 200 экз.

 

016:54

A 15  

Abel Məmmədəli oğlu Məhərrəmov [Mətn] : biblioqrafik məlumat kitabı / tərt.: P. Y. İbrahimova, A. P. Əmirova, S. A. Sadıqova ; red.: F. A. Şiriyev, İ. T. Nağıyeva. - Bakı : Çaşıoğlu, 2013. - 207 s. : rəng. şək. ; 24 sm. - (Azəbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri ). - ISBN 978-9952-466-92-8 :

     

616.1/.4-074(075)

Q 89

Qurbanov, Y.  Z. və başq.

Daxilli xəstəliklərin diaqnostikasında laborator müayinələr [Mətn] : dərs vəsaiti / Y. Z. Qurbanov, M. S. Novruzova, R. Ə. Rzayeva ; rəy. T. T. Əliyeva. - Bakı : CBS, 2015. - 286 s. : табл. ; 25 sm. - 150 экз.  

Q.:10  AZN 

 

34                          - 1 -

A 99

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının  protokolları  və stenoqramları. Dördüncü çağırış. - On dördüncü sessiya. Yaz.

Bakı : Milli  Məclisin  nəşri, 2015. -

C. 69. 2 fevral 2015-ci il :  - 133 s. – Q.:1 AZN

C. 70. 13 fevral 2015-ci il. – 90 s. – Q.: 1 AZN

C. 71. 24 fevral 2015-ci il. – 134 s. – Q.: 1 AZN

C. 72. 6 mart 2015-ci il. – 84 s. – Q.: 1 AZN

ardı 2-ci kar.

                               - 2 -                   

C. 73. 17 mart 2015- ci il. -117 s. – Q.: 1 AZN

C. 74. 3 aprel 2015-ci il. – 131 s. – Q.: 1 AZN

C. 75. 14 aprel 2015-ci il. – 78 s. – Q.: 1 AZN

C. 76. 28 aprel 2015-ci il. – 95 s. – Q.: 1 AZN

C. 77. 15-29 may 2015-ci il. – 151 s. – Q.: 1 AZN

 

     67.99(2)     

 

34

A 99

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları  və stenoqramları. Dördüncü çağırış.

C. 29.1 oktyabr 2012. : Yeddinci sessiya. Payız. - Bakı: Milli Məclisin  nəşri, 2015. - 105 s.

67.99(2)

 

4Az(075)

R 52 

Rəhimov, Mirzə.

Azərbaycan dilində feil şəkillərinin formalaş-ması tarixi [Mətn] : monoqrafiya / M. Rəhimov ; elmi red. T. Hacıyev ; rəy. A. Axundov ; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - Bakı : Elm və təhsil, 2014. - 319 s. ; 21 sm. - 500 экз.

 

616-071

Q 89

Qurbanov, Yaqub Ziyəddin oğlu.

Klinika-həkimliyin ali məktəbidir ( Klinki müayi-nənin "əlifbası" ) [Mətn] : monoqrafiya / rəy.: R. M. Məmmədhəsənov, Ə. A. Hidayətov, V. Ə. Əzizov  ; red.: S. H. Əhmədov, M. S. Novruzova, N. V. Zey-nalova. - Bakı : Oğuz-Eli, 2013. - 373 s. : şək. ;  

Q.: 10 AZN

 

61(063)

A 99

ATUREK (konfrans materialları) [Mətn] : Azərbaycan Xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunan ATU rezidentlərinin 3-cü elmi-təcrübi konfransı ( 14-15 may, 2015, ATU) / konf. sədri Ə. T. Əmiraslanov. - Bakı : ATU, 2015. - 188 s. : şək.

Q.: 4  AZN

 

9(C42)

M 51

Məmmədov , Fəxrəddin.

Azərbaycan tarixi. (Ən qədim zamanlardan XXI əsrin əvvəllərinə qədər) : mühazirələr kursu / F. Məmmədov  ; rəy.: F. Ağamalı, C. Sadıqov ; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, ATU. - Bakı : Nərgiz, 2015. - 476 s. ; 21 sm. - 200 экз.

63.2(2Az)

 

611(075)

Ш 16

Шадлинский, Вагиф Билас оглы и др.

Анатомия человека [Текст] : учебник

Т. 1 / М. Р. Сапин, Н. Т. Мовсумов ; Минздрав Азерб.ССР, АМУ. - Баку : Муаллим, 2013. - 552 с. : рис. ; 22 см. - 300 экз.

Ц.: 15 AZN

 

9 Az

R 48

Rihtim, Mehmet.

 Azərbaycan Xalq Cumhüriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu [Mətn] / M. Rihtim, M. Süleymanov ; Qafqaz Universiteti,  Qafqaz Araşdırmalar İnstitutu. - 2-ci nəşr. - Bakı : Nurlar, 2013. - 695 s. ; 24,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 9952-426-23-2 :

 

372   

S 99

Süleymanov, Elxan, Süleymanov Vurğun

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri [Mətn] / E. Süleymanov, V. Süleymanov ; məsləhətçi: J. P. Murman, E. Lintnre, Ç. İsmayılov. - Təkmilləşdirilmiş 2-ci nəşr. - Bakı : CBS, 2013. - 176 s. : cəd. ; 20 sm.

 

8 Az

Ş 93

Şuşalı, İsa.

Möcüzəli Kazım Ağa [Mətn] / İ. Şuşalı. - Bakı : Nərgiz, 2013. - 128 s. : şək. ; 20 sm. - 500 экз.

84.3

 

613.67(075)

K 66 

Kiçibəyov , B. S., İbrahimli, H. İ

Hərbi gigiyena. [Mətn] / B. S. Kiçibəyov , H. İ. İbrahimli ; rəy.: E. B. Hüseynov, Ş. X. Səmədov ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ATU. - Bakı : ABU, 2004. - 98 s. ; 20,5 sm. – 500

 

4 İng(075)

Ə 84

Ərəbov (Türksoy), V. S., Süleymanova L.

English for all [Mətn] / V. S. Ərəbov (Türksoy).

H. I. / L. M. Süleymanova. - 3-cü nəşr, düzəliş və əlavələrlə. - Bakı, 2006. - 393 s. ; 20,5 sm.    

Q.: 10 AZN

 

4(İng)(075)

B 76 

Bonk, Natalya Aleksandrovna və başq.

İngilis dili dərsliyi.

H. I. / N. A. Bonk, Q. A. Kotiy, N. A. Lukyanova. - Düdəziş edilmiş yeni nəşr. - Bakı : “Ləman Nəşriy-yat Poliqrafiya” MMC, 2009. - 639 s. ; 21 sm.

 

81.2(İng)

61:53(075)

Ə 65

Əliyev, Nüsrəddin.

İşıqötürücü optik liflər və onun tibbdə tətbiqi. [Mətn] : dərslik / N. Əliyev ; Azərbaycan  Respub-likası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı : ATU-nun mətbəəsi, 2013. - 127 c. ; 23,5 sm. - 200 экз. Q.:  5 AZN.

 

4 P(075)

П 69 

Практический курс русского языка [Текст] : учебное пособие для студентов азербайджанских групп педвузов / Т. Н. Алиева, Л. О. Везирова, Н. Н. Кязимова. - Баку : Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007. - 200 с. ; 20 см. - 500 экз.

 

1 F

R 96  AMEA

Rüstəmov, Yusif.

Fəlsəfənin əsasları. [Mətn] : mühazirə kursu / Y. Rüstəmov ; elmi red. F. Qasımzadə ; AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstiutu, AR-in Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Universiteti. - Bakı : Nurlar, 2007. - 503 s. ; 21,5 sm. - 1000 экз.

 

611(084)(075)

Ş 14 

Şadlinski, Vaqif Bilas oğlu və başq.

İnsan anatomiyası atlası.  [Mətn] = Атлас анатомии человека / V. B. Şadlinski, Ş. İ. Qasımov, N. T. Mövsümov. - 3-cü nəşr. - Bakı : Müəllim, 2012. - 652 s. ; 30 sm. - ISBN 978-9952-435-23-8 :

     

616.329-006.66-036.3

Q 25

Qasımov , Nazim.

Barret qida borusu. [Mətn] : dərs vəsaiti.

- Bakı : Mars Print, 2014. - 120  s. : şək. ; 21 sm. - 150 экз.

Copyright © 2013-2016. Azərbaycan Tibb Universiteti. Bütün hüquqlar qorunur E - mail: amu.lib@gmail.com
Tel: (+99412) 595-59-25, 595-25-64