Haqqında Struktur Əməkdaşlar Elektron kitabxana Elektron bazalar Yeni kitablar
Yeni kitablar

2018-02-14

 

4x(ing)

G 49 

Gərayzadə, Məlahət.

         English:  tibb Universitetinin hazırlıq şobəsinin xarici dinləyiciləri ücün dərs vəsaiti. / M. Gərayzadə ; red. R. H. Hüseynova ; rəyçi.: Z. Ş. Məmmədova, G. C. Hüseynzadə ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbay-can Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2017. - 160 c.             

 

616.31(09)(079.24)

A 93

Aslanov, Kamran Lətif oğlu.

         Azərbaycanda stomatologiyanın tarixi və inkişaf  mərhələləri. / rəy.: T. Babayev , C. Səmədov ; red. H. Q. Priyev. - Bakı : Vətən, 2010. - 287 s. ; 21,5 sm. - 300 экз. - ISBN 978-9952-34-553-7 :

 

61(063)

T 39  Təbabətin aktual problemləri-2017 (Azərbaycanın Dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunub): elmipraktik konfransın materialları Azərbaycan Tibb Universiteti əməkdaşlarının elmitədqiqat işlərinin yekunları əsasında tərtib edilib. / ATU; konfr. sədri G. Ç. Gəraybəyli ; konfr. həmsəd.: R. O. Bəylərov, N. Y. Bayramov, H. F. Bağırova. - Bakı : ATU-nun mətbəəsi, 2017. - 204 s. ; 29 sm.

                       

61      

T 38   

           Təhsil proqramı [Mətn] / Azərbaycan  Res-publikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Respub-likası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti ; tərt.: A. İ. Qurbanov, S. S. Cavadov ; red. S. C. Əliy-ev. – Bakı, 2017. - 571 s.

 

611

Ş 14 

Şadlinski, V. B., Hüseynova G. A.

         Plastik anatomiy. - Bakı : Müəllim, 2018. - 312 s. : rəng. şək. ; 24 sm. - 200 экз. - ISBN 978-9952-435-22-1 :

      

616-091(092)

Ə 73 

Əmiraslanov, Ə. T., Allahverdiyev M. Q. 

         Akademik İvan Şirokoqorov. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illiyinə həsr olunur. / məs-ləhətçi və elmi red. A. Əlizadə ; red. Ə. Həsənov. - Bakı : Elm, 2015. - 158 s. : portr., şək. ; 25 sm.

 

615.1:614.2

Ə 27

         Əczacılıq menecmentinin əsasları. /  M. N. Vəliyeva, K. İ. Cəlilova, N. S. Zülfüqarova, L. N. Mansurova ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2017. - 204 s. : рис. ; 21,5 sm. - 200 экз.

  

577.3

T 16

Tağıyev, Zübeyid Haqverdi oğlu.

         Tibbi və bioloji fizikadan məsələlər: ali tibb məktəbləri üçün dərslik / Z. H. Tağıyev ; rəy.: M. M. Pənahov, E. M. Qocayev. - Bakı : Bakı  Universiteti nəşriyyatı, 2018. - 231 s. : şək. ; 20 sm. - 250 экз. - ISBN 5-87459-214-9 :

 

617(092)

Ə 73 

Əmiraslanov, Ə., Allahverdiyev M.

         Akademik Mustafa  bəy Topcubaşov: AMEA-nın təsisçiləri. AMEA-nın 70 illiyinə həsr olunur /elmi red. A. Əlizadə ; red. S. Əliyev. - Bakı : Elm, 2015. - 255 s. : port.,  şəkil. ; 25 sm. - (Silinməz izlər, unudulmaz şəxsiyyətlər).

 

616.314-089.23(075)

О-70 

         Ортопедическая стоматология. [Текст] : учебник для студентов / Н. Г. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков. - 9-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2013. - 512 с. : рис. ; 30 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-98322-958-7 :

       

616.11.4-07

О-51

Окороков, Александр Николаевич.

         Диагностика болезней внутренних органов: руководство.

         Т. 3. : Диагностика болезней органов дыхания / рец. А. С. Чиж. - Москва : Медицинская литература, 2007. - 464 с. : рис. ; 20,5 см. - 5000 экз.   

 

616.1/.4-07

О-51

Окороков, Александр Николаевич.

         Диагностика болезней внутренних органов: руководство.

         Т. 4. : Диагностика болезней системы крови / рец. Н. Е. Федоров ; ред.: Б. И. Чернин, Ф. И. Плешков. - Москва : Медицинская литература, 2007. - 512 с. : рис. ; 20,5 см. – 5000.             

 

616.1/.4-07

О-51

Окороков, Александр Николаевич.

     Диагностика болезней внутренних  органов.

         Т. 1 : Диагностика болезней органов пищеварения / ред.: А. С. Чиж, Б. И. Чернин, Ф. И. Плешков. - Москва : Медицинская литература, 2008. - 560 с. : рис. ; 20,5 см. - 5000 экз.

 

616.1/.4-07

О-51

Окороков, Александр Николаевич.

        Диагностика болезней внутренних органов : руководство.

         Т. 6 : Диагностика болезней сердца и сосудов. Атеросклероз, ИБС / рец. Н. Е. Федоров. - Москва : Медицинская литература, 2008. - 464 с . : рис. ; 20,5 см. - 5000 экз.

 

616.1/.4-07

О-51

Окороков, Александр Николаевич.

         Диагностика болезней внутренних  органов: руководство.

         Т. 7 : Диагностика болезней сердца и сосудов. Артериальная гипертензия. Артериальная гипотензия. Синкопальные состояния. Нейроциркуляторная дистония. - Москва : Медицинская служба Прикарпатского Военного Округа, 2007. - 416 с. : рис. ; 20,5 см. - 5000 экз.

 

616.1/.4-07

О-51

Окороков, Александр Николаевич.

       Диагностика болезней внутренних  органов: руководство.

         Т. 8 : Диагностика болезней сердца и сосудов. Болезни миокарда. Сердечная недостаточность / ред.: Ф. И. Плешков, Б. И. Чернин. - Москва : Медицинская литература, 2007. - 432 с. : рис. ; 20,5 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-89677-079-4 :

 

 616.1/4-08

О-51

Окороков, Александр Николаевич.

        Лечение болезней внутренних органов. Руководство.

        Т. 1 : Лечение болезней внутренних органов. Лечение болезней органов пищеварения. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Медицинская литература, 2008. - 560 с. : рис. ; 20,5 см. - 3000 экз.    

 

616.1.4-08

О-51

Окороков, Александр Николаевич.

         Лечение болезней внутренних органов: руководст.

         Т. 2 : Лечение ревматических болезней. Лечение эндокринных болезней. Лечение болезней почек. / рец. Н. Е. Федоров. - Москва : Медицинская литература, 2007. - 608 с. : рис.

 

616.1/.4-08

О-51

Окороков, Александр Николаевич.

       Лечение болезней внутренних органов: руководство

         Т. 3, кн. 1 : Лечение болезней сердца и сосудов / рец. Н. Е. Федоров. - Москва : Медицинская литература, 2007. - 464 с. : рис. ; 20,5 см. - ISBN 978-5-89677-010-7 :        

 

616.1/.4-08

О-51

Окороков, Александр Николаевич.

       Лечение болезней внутренних органов: руководство

       Т. 3, кн. 2. Лечение болезней сердца и сосудов. Лечение болезней системы крови / рец. Н. Е. Федоров. - Москва : Медицинская литература, 2008. - 480 с. : рис. ; 20,5 см. - 5000 экз.

        

616.31(092)

P 52 

Piriyev Hacı Qüdrət, Əliyev Anar

         Ömürdən kecən gunlər. [Mətn] : görkəmli stomatoloq Kamran Aslanovun 70 illik yubileyinə həsr olunur. / Q. Piriyev, A.  Əliyev. - Bakı : Kövsər, 2013. - 312 s. : portr. ; 22 sm. - 50 экз. - ISBN 978-9982-8142-9-3 :

      

  616.12-005.4-092

П 20   

          Патобиохимические  изменения в  тканях при ишемии: монография / Г. Ш. Гараев , С. В. Гулиева, Н. Т. Гулиева, А. Т. Исмаилова, Т. А. Эйвазов.  - Санкт-Петербург : Моя Строка, 2017. - 144 с. ; 29 см. - Библиогр.: с. 115-142. - ISBN 978-5-9909892-4-5 :

 

618.173-06(075)

İ 82  

İsmayılova M. İ., Şamxalova İ. A.

         Klimakterik dövrün bəzi fəsadları: dərs vəsaiti / M. İ. İsmayılova, İ. A. Şamxalova ; rəy.: C. F. Qurba-nova, L. M. Rzaquliyeva ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi. - Bakı : Təbib, 2017. - 144 s. : şək., cəd. ; 21,5 sm. - 200 экз.

 

16.32/.39-053.1

Q 24  

Qarayeva, Könul Qalib qızı.

         Anadangəlmə inkişaf qüsurları və onların risk amilləri: monoqrafiya / K. Q. Qarayeva ; rəy.: H. F. Bağırova, L. M. Rzaquliyeva ; Azərbaycan  Respub-likası Səhiyyə  Nazirliyi, Elmi-tədqiqat Mamalıq və Ginokologiya İnstitutu. - Bakı : MSV  NƏŞR, 2017. - 139 s. ; 21 sm. - Библиогр.: с. 107-139. - 100 экз.

 

616.12-073.75

G 72  

Goldberger, Ary  L. və başq.

         Klinik Elektrokardioqrafiya. [Mətn] : asanlaş-dırılmış kurs. İngilis dilindən tərcümə / Ary  L. Goldberger, Zachary D. Goldberger, A. Shvilkin ; tərc. V.  Vəliyev. - İngilis dilində 8-ci Azərbaycan dilində 1-ci nəşr. - Ankara : ELSEVIER Saunders, 2013. - 245 c. : рис. ; 28,5 sm. - ISBN 978-0-323-08786-5

 

8Az

B 83

Böyükkişi, Fəzail İsmayıl oğlu.

         Sözdən saray qurmuşam [Mətn]. Birinci kitab / F. İ. Böyükkişiyev . - Bakı : Ecoprint, 2017. - 736 s. ; 21 sm.

                              

617.52-089(075)

Y-92

Yusubov, Yunis  Əmiraslan oğlu.

       Üz- çənə cərrahiyyəsi və cərrahi  stomatologiya : dərslik / Y. Ə. Yusubov ; rəy.: O. S. Seyidbəyov, Ç. R. Rəhimov. - Yenidən işlənmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr. - Bakı : "Red N Line" MMC, 2018. - 585 s. : şək., rəng. şək. ; 24 sm. - Biblioqr.: s. 576-584

 

616.379-008.64-07-08

A 37 

Axundova, X. R., Dudinskaya Y. N.

         Şəkərli diabet və ağırlaşmalarının diaqnostika, müalicə və profilaktikası üzrə beynəlxalq tövsiyyələrin praktiki aspektləri : tibb universitetinin tələbələri, rezidentlər, ixtisas və ailə həkimləri üçün / X . R. Axundova, Y. N. Dudinskaya ; red. M. S. Salihov ; rəy.: D. M. Aronov, Ə. A. Hidayət, F. B. Əsgərov ; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti, Rusiya Federasiyası Səhiyyə Nazirliyi, N. İ. Piroqov ad. Rusiya Milli Tədqiqat Tibb Universiteti.- Bakı ,  2018. - 232 s. : cəd.

 

616-053.31-036.882-08

Ç 68

      Çox az kütləli yenidoğulmuşların reanimasiyası intensiv terapiyası və qulluğu üzrə klinik protokol. / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi ; red. C. Məmmədov ; tərt.: S. Ələsgərova, F. Qarayev, K. Azadəliyeva ; rəy.: N. Quliyev, K. Hacımuradov. - Bakı : Zaman Stat MMC, 2013. - 40 s. ; 20,5 sm. - 5000 экз.

 

8 Az

Q 24

Qarayev, Zöhrab  Qarayev.

         Bayandurlar. [Mətn] / Z. İ. Qarayev. - Bakı : Oskar, 2013. - 160 s. ; 22 sm.

       

616.31-085(075)

T 35   

          Terapevtik stomatologiya: dərslik / R. M. Məmmədov, A. Ç. Paşayev, B. M. Həmzəyev, V.M. Həsənov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazir-liyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azər-baycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2017. - 665 s. : şək. ; 25,5 sm. - 500 экз.

 

613.287.58(075)

S 99  

         Süd və süd məhsulları: dərs vəsaiti.  / M. Qasımov və başq. - Bakı : Nurlar, 2018. - 219 s. : rəng. şək. ; 24 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-507-80-5 :

 

616.31-085.8

S 87 

         Stomatologiyada fizioterapiya.  / R. M. Məmmədov və başq. - Bakı : Elm və təhsil, 2013. - 184 s. : cəd. ; 21 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952--8176-1-4 :

 

616.6-006

B 16

Bağırov, A. M., İsmayılov V. Ə.

         Uroonkologiya. - Bakı : MBM, 2013. - 568 c. ; 25 sm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-8209-0-4 :.

 

54(092)(479.24)

К 66  

         Корифеи химической науки Азербайджана. / НАНА , Отделение химических наук, Институт катализа и неорганической химии им. акад. М. Нагиева ; гл. науч. ред. Д. Тагиев  ; отв. ред. Р. Мирзоева ; ред. кол.: В. Аббасов, В. Фарзалиев, Б. Мамедов и др. - Баку : Тэбиб, 2017. - 311 с. : фот. ; 23,5 см. - 200 экз. - ISBN 978-9952-8328-5-3 

 

612.67(092)

Ч-34

         Чеботарев Дмитрий Федорович: Воспоминания  (К 100-летию со дня рождения и 50 летию Института геронтологии АМН Украины). / Д. Ф. Чеботарев. - Баку : ИПЦ АЛКОН НАН Украины, 2008. - 303 с. : фот. ; 24 см. - 100 экз. - ISBN 978-996-8449-31-4 :

       

 

 

61(063)

A99

         Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunan ATU rezidentlərinin 5-ci elmi-təcrübi konfransı. (11-12 may, 2017,  ATU). konfrans materialları / konf. sədri G. Gəraybəyli ; təşk. komitəsi: S. Əliyev, R. Bəylərov, H. Qabulov. - Bakı : Təbib, 2017. - 244 s. : рис. ; 29 sm. –

 

001(09)

A 99 

         Azərbaycanda  memarlıq və inşaat  ali təhsili-nin 95, Azərbaycan memarlıq və inşaat universiteti-nin 40 illiyi.  / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Univer-siteti ; red. G. Məmmədova ; tərt.: F. M. Cəfərov , A. R. Şərifov, N. C. Abdullayeva. - Bakı : Şərq-Qərb, 2016. - 334 s. : rəng. şək., portr. ; 29,30 sm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-509-44-1 :

 

616.1/.4(075)

İ 41

İmaməliyev, Q. M.

       Daxili xəstəliklər fənnindən praktik vərdişlər: ATU-nun tələbələri və rezidentləri üçün dərs vəsaiti / Q. M. İmam-əliyev ; rəy.: M. M. Ağayev, E. Z. Ələkbərov, İ. İ. Musta-fayev ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azər-baycan Tibb Universiteti. - Bakı : Müəllim, 2016. - 121 s. : şək., cəd. ; 27 sm. - 200 экз. - ISBN 978-9952-410-30-3 :

 

016:617.7

Z 51  

         Zərifə Əliyeva: Biblioqrafiya. / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, AMK ; red.: K. Tahirov, G. Səfərəliyeva ; tərt. M. Vəliyeva. - Bakı : Zərdabi Nəşr, 2018. - 254 s. ; 21 sm.

(Azərbaycanın  görkəmli şəxsiyyətləri)

      

611

Ş 18 

Şadlinski , V. B., Hüseynova G. A.

         Plastik anatomiya. [Mətn] / V. B. Şadlinski , G. A. Hüseynova. - Bakı : Müəllim, 2017. - 316 s. : şək. ; 25 sm. - 200 экз. - ISBN 978-9952-435-22-1 :

 

617.7(092)

M 65

Mirələmov, Hüseynbala.

         Zərifə Əliyeva. - Bakı : Nurlar NPM, 2018. - 464 s. : foto., rəngli şək. ; 20,5 sm. - (Görkəmli adamların həyatı. Bioqrafiya seriyası). - 2000 экз. - ISBN 978-9952-507-77-5 :

 

611(063)

Ə 70

         Əməkdar elm xadimi, professor Rafiq Əşrəf oğlu Əşrəfovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans materialları-nın toplusu = Collected materials of the scientific articles of international conference dedicated to 85 years honored worker of sciences, professor Rafiq Ashraf Asgerov = Сборник материалов международной научной конференции посвященной к 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки, профессора Рафиг Ашраф оглы Аскерова / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU ; elmi red. V. B. Şadlincki ; red. kol.: M. Q. Allahverdiyev , N. T. Mövsümov, A. B. İsayev. - Bakı : Təbib, 2018. - 240  s. ; 30 sm. - 250 экз.

 

02   

Б 59

        Библиотека и закон: журнал-справочник

        Вып. 44(1'2018) :  Тексты документов, комментарии, консультации / отв. ред. Е. Тихонова ; авт. темат. прогр. изд. С. Самсонов . - Москва : Либер-Дом, 2018. - 384 с. : табл., фот. ; 24,5 см. - 810 экз. - ISBN 1560-7976 :

      

02

Б 59 

         Библиотека и закон: журнал-справочник. Вып. 41(2'2016). Тексты документов, комментарии, консультации / гл. ред. С. Самсонов ; отв. ред. О. Бородин . - Москва : Либер-Дом, 2016. - 384 с. : табл.24,5 см. - 940 экз. - ISBN 12560-7976

 

61(063)

T 39  Təbabətin aktual problemləri - 2018. Azərbay-can Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları (Azərbay-can Tibb Universitetinin əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin yekunları əsasında tərtib edilmişdir) / kon-fransın sədri G. Ç. Gəraybəyli ; buraxılışa məsul: R. O. Bəylərov, R. Q. İskəndərov, Y. A. Abasova. - Bakı : Təbib, 2018. - 290 s.

 

615.254.1(075.5)

S 56 

        Sidikqovucu dərman maddələrinin farmakolo-giyası: metodik vəsait / M. Qəniyev və başq  ; rəy. A. N. Əliyev ; elmi red. F. D. Abdulkərimova ; Azərbay-can Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : ATU-nun mətbəəsi, 2018. - 39 s. ; 20,5 sm.

 

  001(09)

А 90

Аскеров, Рафиг  Ашраф оглы.

         Люди и время... [Текст] / Р. А. Аскеров. - Bakı : Mуаллим, 2017. - 198 с. : фот. ; 21 см. - 150 экз. - ISBN 978-9952-435-22-1 :

        

8Az

S 47

Səmədov, Abbas Abbas oğlu.

         Məhsəti Gəncəvi-900. /Azərbaycan Respu-blikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Universiteti. - Gəncə, 2013. - 342 s. ; 20 sm.

 

578.76(075)

N 84 

        Novruzova, M. S., Süleymanova T. H.

         Patogen ibtidailər: dərs vəsaiti / M. S. Novruzova, T. H. Süleymanova ; rəy.: M. H. Əliyev, F. Ə. Sadıxova ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı : Təbib, 2018. - 75 s. : şək. ; 21 sm. 

 

611(075)

Ş 14 

Şadlinski V. B. Və başq.

         İnsanın anatomiyası [Mətn] : dərslik / V. B. Şadlinski , A. B. İsayev, A. C. Məmmədova ; ümumi red. V. B. Şadlinski ; rəy.: A. M. Məmmədov, N. T. Mövsümov, N. K. Muradov ; red. M. Q. Allahverdiyev. - I nəşr. - Bakı : Ülvi-Həyat, 2013. - 434 s. : şək. ; 24,5 sm. - 300 экз. - ISBN 978-9952-445-08-7 :

         

616-083(03)

T 52  

         Tibb bacısının məlumat kitabı (xəstəyə qulluq) [Mətn] : rus dilindən tərcümə / N. İ. Belova və başq ; tərt. V. A. Raysk ; red. N. R. Paleyev ; tərc. Ə. Q. Cəfərov. - 2-ci nəşr. - Bakı : Çıraq, 2008. - 528 s. : cəd. ; 22 sm. - 527

ентальная бактериология и инфекционная болезни, с

 

2(082)

B 20 

         Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat  fakultəsinin elmi məcmuəsi: №08(17), sentyabr 2007 / Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat  fakultəsi ; məsləhətçi V. Məmmədəliyev ; baş. red. Ö. Aslan ; red müav. M. Camalov ; red.: C. Erday, B. Çetiner. - Bakı : Nurlar, 2007. - 293 s. : şək. ; 23,5 sm. - ISBN 9952-426-86-0

 

2(082)

B 20

         Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat fakultəsinin elmi məcmuəsi: №10, sentyabr 2008 / Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat  fakultəsi ; məslə. V. Məmməd-əliyev ; red.: M. Erdaş, M. Camalov. - Bakı : Nurlar, 2008. - 444 s. ; 24 sm.- ISBN 9952-426-60-7

  

2(082)

B 20         

           Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat  fakultəsinin elmi məcmuəsi: №11, aprel 2009 / Bakı Dövlət Uni-versiteti ; məslə. V. Məmmədəliyev ; red.: M. Erdaş, C. Erday ; red. müav. M. Camalov. – B. : Nurlar, 2009. - 494 s. ; 23,5 sm. - ISBN 9952-426-60-7 :

 

2(082)

B 20 

         Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat  fakultəsinin elmi məcmuəsi: №12, sentyabr 2009 / Bakı Dövlət Universiteti ; məsl. V. Məmmədəliyev ; red.: A. Köt-en, C. Erday ; red. müav. M. Camalov. – B.: Nurlar, 2009. - 360 s. ; 23,5 sm. - ISBN 978-9952-450-55-2 :

    

2(082)

B 20           Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat  fakultəsinin elmi məcmuəsi: №13, aprel 2010 / Bakı Dövlət Universiteti ; məsl. V. Məmmədəliyev ; red.: A. Köten, C. Erday ; red. müav. M. Camalov. - Bakı : Nurlar, 2010. - 463 s. ; 24 sm.  ISBN 978-9952-450-84-2 :

 

2(082)

B 20

         Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat  fakultəsinin elmi məcmuəsi: №14, sentyabr 2010 / Bakı Dövlət Universiteti ; məs. V. Məmmədəliyev ; red.: A. Köten, C. Erday ; red. müav. M. Camalov. - Bakı : Nurlar, 2010. - 312 s. ; 23,5 sm. - ISBN 978-9952-450-46-0 :

 

2(082)

B 20 

         Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat  fakultəsinin elmi məcmuəsi: №15, aprel 2011 / Bakı Dövlət Uni-versiteti ; məs. V. Məmmədəliyev ; red. müav. M. Camalov ; red.: C. Erday, B. Çetiner. - Bakı : Nurlar, 2011. - 248 s. ; 23,5 sm. - ISBN 978-9952-460-10-0 :   

 

  2(082)

B 20

         Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat  fakultəsinin elmi məcmuəsi: №16, dekabr 2011 / Bakı Dövlət Universiteti ; red.: V. Məmmədəliyev, C. Erday ; red. müav. M. Camalov. - Bakı : Nurlar NPM, 2011. - 272 s. ; 23,5 sm.- ISSN 2225-5567.

   

2(082)

B 20

         Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat  fakultəsinin elmi məcmuəsi: №17, iyun 2012 / BDU ; red.: V. Məmmədəliyev, C. Erday, B. Çetiner ; red. müav. M. Camalov. - Bakı : Nurlar NPM, 2012. - 230 s. ; 23,5 sm. - ISSN 2225-5567.

 

2(082)

B 20 

         Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat  fakultəsinin elmi məcmuəsi: №19, iyun 2013 / BDU ; red. V. Məmmədəliyev ; red. müav. A. Bulut ;  M. Camalov. - Bakı : BDU, 2013. - 344 s. ; 23,5 sm. - 1000 экз. - ISSN 2225-5567.

 

2(082)

B 20 

         Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat  fakultəsinin elmi məcmuəsi: №20 dekabr 2013 / BDU ; red.: V. Məmmədəliyev, C. Erday ; red. müav.: A. Bulut, M. Camalov. - Bakı : Nurlar NPM, 2013. - 414 s. ; 23,5 sm. - 1000 экз. - ISSN 2225-5567.

 

2(082)

B 20

         Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat  fakultəsinin elmi məcmuəsi  [Mətn] : №22, dekabr 2014 / BDU ; red. M. Camalov və başq. - Bakı : Nurlar NPM, 2014. - 407 s. ; 23,5 sm. - 1000 экз. - ISSN 2225-5567.

      

616.21(075)

Q-25

Qasımov, Yaqub Əli oğlu.

         Qulaq burun və boğaz xəstəlikləri: tibb universiteti üçün dərslik / Y. Ə. Qasımov ; rəy. A. M. Xudiyev ; red. V. M. Pənahian ; tərt. F. A. Əbilova. - 3-cü nəşr, yenidən işlən. və tamam. - Bakı : CBS, 2018. - 327 s. : rəng. şək.  - Ədəbiyyat.: с. 322-323 . - 1000 экз. - ISBN 978-9952-516-11-1 :

 

2(082)

B 20

         Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat  fakultəsinin elmi məcmuəsi [Mətn] : № 23, iyun 2015 / BDU ; red.: V. Məmmədəliyev, C. Erday, B. Çetiner ; red. müav. M. Camalov. - Bakı : Nurlar NPM, 2015. - 448 s. ; 23,8 sm. - 1000 экз. - ISSN 2225-5567. –

      

2(082)

B 20

         Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat  fakultəsinin elmi məcmuəsi: № 24, dekabr 2015 / BDU ; red.: V. Məmmədəliyev, C. Erday, B. Çetiner ; red. müav.: O. Aydınlı , M. Camalov. - Bakı : Nurlar NPM, 2015. -364 s. ; 23,5 sm. - ISSN 2225-5567.

 

2(082)

B 20

         Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat  fakultəsinin elmi məcmuəsi: № 25 İyun 2016 / BDU ; red.: V. M. Məmmədəliyev, C. Erday, B. Çetiner ; red. müav. M. Camalov. - Bakı : Nurlar NPM, 2016. - 405 s. ; 23,5 sm. - 1000 экз. - ISSN 2225-5567.

 

2(082)

B 20 

         Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat  fakultəsinin elmi məcmuəsi: № 27 iyul 2017 / BDU ; red.: V. Məmmədəliyev, B. Çetiner ; red. müav.: O. Aydınlı , M. Camalov. - Bakı : Nurlar NPM, 2017. - 455 s. ; 23,5 sm. - 1000 экз.

 

2(082)

B 20

      Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat  fakultəsinin elmi məcmuəsi: №28 dekabr 2017 / BDU ; red.: V. Məmmədəliyev, C. Erday, B. Çetiner ; red. müav. M. Camalov. – B.: Nurlar NPM, 2017. -392 s. ; 23,5 sm.

 

2(082)

B 20

         Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat  fakultəsinin elmi məcmuəsi : № 26, dekabr / BDU ; red.: V. Məm-mədəliyev, C. Erday, B. Çetiner ; red. müav.: O. Ayd-ınlı , M. Camalov. - Bakı : Nurlar NPM, 2016. - 455 s. ; 23,5 sm. - 1000 экз.

 

31

A 99

         Azərbaycan rəqəmlərdə-2018 = Azerbaijan in figures / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statisti-ka Komitəsi. - Bakı : 9 № li kiçik müəssisə, 2018. - 261 s. ; 17 sm. - 200 экз.

2

К 28

Касир Ибн  аль-Кураши аль-Бусрави ад-Димашки, 'Имад-ад-дин Абу аль-Фида 'Исма'ил ибн 'Умар.

        Рассказы о пророках : в 2-х томах. Пер. с араб.

         Т.2 : Кисас аль-анбийа / пер. А. Нирша ; ред. К. Кузнецов. - Баку : Шерг-Герб, 2011. - 544 с. ; 20,5 см. - 300 экз. - ISBN 978-9952-34-564-3 :

86.3

2

Q 53

Qəzali, Əbu Hamid.

         Qəlblərin kəşfi [Mətn] / Ə. H. Qəzali ; red. K. Şərifov ; tərc. M. Babaşlı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 600 s. ; 22 sm. - (Fəlsəfi incilər kitabxanası). - ISBN 978-9952-34-610-7 :

                     

86.3

 

9

В 77                    

         Восстание армян в Ване= The Armenian Rebellion at Van / Дж. МакКарти, Э. Арслан, Дж. Ташкыран, О. Туран. - Москва : Научно-полити-ческая книга, 2018. - 383 с. : карты ; 22 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5906594-13-6 :

       

63.3                              

 

9

Э 77

Эриксон, Эдвард.

         Турки и армяне: исследование борьбы с повстанцами = Ottomans and Armenians : пер. с англ. /пер. А. Л. Бардин [и др.] ; вед. ред. Н. А. Волынчик ; ред. Л. Ю. Пантина. - Москва : РОССПЭН, 2018. - 376 с. : карты ; 22 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-8243-2226-2 :

         

    63.3

61(063)

A 99 

         ATUREK (konfrans materialları): Azərbaycan Xalqınını Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunan ATU rezidentlərinin 4-cü elmi-təcrübi konfransı (13-14 May, 2016, ATU ) / Azərbaycan Tibb Universiteti ; konf. sədri G. Gəraybəyli ; təşkilat kom.: S. Əliyev, İ. İsayev, S. Musayev. - Bakı : ATU, 2016. - 216 s.

     

 

61(063)

T 39  

         Təbabətin aktual problemləri 2015: Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönü-münə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın material-ları /ATU; kofransın sədri Ə. T. Əmiraslanov ; burax. məsul: İ. İ. İsayev, R. Q. İskəndərova, Y. A. Abasova. - Bakı : ATU, 2015. - 232 s. ; 29 sm.

 

616-079.4

D 53

         Diaqnoz və differensial dıaqnoz prosesi: metodik vəsait / V. Ə. Əzizov, L. Q. Əmrahova, X. İ. Qurbanova və başq; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : ATU, 2018. - 35 s. ; 20,5 sm. - 200 экз.

       

4(ing)(075)

M 51

Məmmədova , Zemfira.

         English for medikal students = English for medical students : tibb universiteti tələbələri üçün dərslik. - Bakı : Elm və təhsil, 2017. - 362 s. : cəd. ; 20 sm. - ISBN 978-9952-8176-0-7 :

 

621.3(075)

Q 89

Qurbanova , N. H., Talıbova D. A.

       İnformatikanın əsasları: dərs vəsaiti / N. H. Qurbanova , D. A. Talıbova ; red. Z. Ə. Hacıyev ; rəy.: M. N. Məmmədova, V. Ə. Qasımov, E. İ. Musayev. - Bakı : Təbib, 2018. - 326 s. : şək. ; 21,5 sm. - 200 экз.

 

613.6(075)

İ 98

İzmerov, N. F., Kirillov V. F.

         Əmək gigiyenası: dərslik. Rus dilindən tərcümə / red. A. M. Məmmədov ; rəy.: Ş. M. Balayeva, M. T. Meybəliyev ; tər.: R. H. Əliyeva, S. Ə. Xəlilova. - 2-ci nəşr,  işlən., və tamam. - Bakı : Güvən , 2018. - 451 s. : şək., cəd.

 

1(075)

H 14

Hacıyev, Zeynəddin Camal oğlu.

         Fəlsəfə [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik / Z. C. Hacıyev ; elmi red. H. Q. Məmmədov ; rəy.: Ə. B. Məmmədov, O. H. Hüseynli. - Bakı : Turan Evi, 2012. - 483 c.

 

 577.3(075)

C 51

Cəfərov, Rüstəm Xanlar oğlu.

         Biofizika kursu: dərs vəsaiti ; / rəy.: Ə. Hacıyev, F. İ. İslamzadə. - 3-cü nəşr. - Bakı : Təbib, 2016. - 224 s. ; 21,5 sm. - 125 экз.

 

616.31-085(075)

Н 63  

Николаев, А. И., Цепов Л. М.

         Фантомный курс терапевтической стоматологии : учебник - 4-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2014. - 431 с. : рис., табл., фот. ; 21, см. - 500 экз. - ISBN 978-5-00030-116-6 :

  

576.8(075)

Ş 47

Şəkərəliyeva, Y. V.

         Tibbi parazitologiya:  dərslik / elmi red. Ş. R. İbrahimov ; rəy.: C. Ə. Nəcəfov, N. C. Mustafayev ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, - Bakı : Zərdabi LTD , 2014. - 200 s. : şək. ; 22 sm. 

 

615.814.1-08(075)

K 58

Kərimov, N. S.

         Ailə həkiminin təcrübəsində iynəbatırma metodu : dərs vəsaiti / N. S. Kərimov ; elmi red. M. S. Salihov ; rəy.: Ə. V. Musayev, M. M. Baxşiyev, N. Ə. Quluzadə  ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2014. - 155 s. : рис., табл. ; 21,5 sm.

 

612.821.3(075.5)

Ə 65

Əliyev, A. X.

         Emosiya, motivasiya və ali sinir fəaliyyəti: normal fiziologiya üzrə laborator məşğələlərə dair tədris-metodik vəsait /red. A. M. Məmmədov ; rəy.: Ş. H. Hüseynov, Ə. Ş. Rüstəmzadə ; Azərbaycan Res-publikası Təhsil Nazirliyi, ATPİ, ATU. - Bakı : ATU, 2009. - 57 s. ; 20,5 sm.

 

9(Az)

B 31

Bayramov, İbrahim.

         Qərbi Azərbaycan : tarixi həqiqətlər və ya Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti / İ. Bayramov ; baş məsləhətçi Ə. Həsənov ; elmi red.: S. Məmməd-ov, H. Mirzəyev, İ. Məmmədov  ; rəy.: V. Əliyev, Ə. Məmmədov. - Bakı : Şərq-Qərb , 2012. - 287 s. : rəng. şək., 30 sm. 

  2

V 55

Vəliyeva, Məhbubə  Nəbi  qızı.

         İslam və Quran mədəniyyətinin ümumbəşəri mahiyyəti : mətn /elmi red. Ə. Qurbanov ; bədii red. H. E. Hüseynova-Umani ; rəy. M. Quliyeva, S. Hüseynov . - Bakı : ATU, 2013. - 220 s. ; 30 sm

 

613(075)

Т 80

Трушкина, Лариса Юрьевна и др.

         Гигиена и экология человека: учебное пособие / А. Г. Трушкин, Л. М. Демьянова. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ТК Велби, Проспект, 2006. - 527 с. ; 21,5 см. - 3000 экз. - ISBN 5-482-00569-4 

 

547.4

A 11  

          α- Цианотиоацетамид : монография / А. М. Магеррамов [и др.]. - Москва : ТЕХНОСФЕРА, 2018. - 224 с. : схемы ; 21,5 см. - (Мир химии). - Библиогр.: с. 119-222. -ISBN 978-5-94836-510-7

       

617(075.5)

C- 60

         Cərrahi xəstəliklər fənni üzrə situasiyaya əsaslanmış klinik səriştə metodikası: metodik vəsait / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU ; tərt.: N. Y. Bayramov, Ə. M. Rustəm, N. A. Zeynalov ; rəy. E. K. Ağayev. - Bakı : ATU, 2018. - 20 s. : şək.

 

 617-089.4(075.5)

İ 74   

İsayev, İsmayıl.

         İmmobilizasiya /rəy.: M. Rəsulov, Məmmədov Ü. ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı : Elm və təhsil, 2018. - 119 s. : şək. ; 20 sm. -ISBN 978-9952-8176-2-1 :

     

611(075)

A 69

         Anatomik terminlər, onların tarixi əsasları və insan anatomiyası fənnində istifdəsi : dərs vəsaiti / G. A. Hüseynova və başq ; rəy.: Ş. A. Məmmədova, B. M. Hüseynov. - Bakı : Müəllim, 2018. - 132 s. ; 24 sm. - ISBN 978-9952-435-98-6 :

                     

611.1/.14(075.5)

H 98

Hüseynova, Gülqız Ağahəsən qızı.

         Qan-damar sisteminin morfofunksional antomi-yası və inkişaf xüsusiyyətləri (Mühazirə materialları): metodik vəsait /Azərb.  Respub. Səhiyyə  Nazir., ATU. –Bakı, ATU-nun mətbəsi, 2018. - 54 s. : şək.

                                  

575(075)

R 92

Rustəmov, Rustəm Şamil oğlu.

        Tibbi genetika (İnsanın genetikası və irsi patolo-giyası): ali məktəblər tələbələri üçün / R. Ş. Rustəm-ov ; red. E. Cabbarov ; rəy.: Ə. V. Musayev, C. Ə. Nəcəfov. - Bakı : Nurlar, 2013. - 344  s. : şək., sxem, cəd. - Pred. göstər.: с. 339-343 .

     

618.1/.2(063)

A 99 

         Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi, professor,"şöhrət" ordenli Naziyə Musa qızı Şəmsədin-skayanın anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi konfransın materiallar / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Univer-siteti ; baş red. H. F. Bağırova ; red. K. Qasımova və başq. ; ön söz. müəl. G. Gəraybəyli . - Bakı : Təbib, 2016. - 202 s. : şək., cəd. ; 21,5 sm. - 200 экз.

 

579

M 82

         Mikrobiologiya və immunologiya fənninin tədrisinə dair metodik göstərişlər / Z. Ö. Qarayev və başq. ; Azərbaycan Tibb Universiteti, Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası. - Bakı : ATU-nun mətbəəsi, 2013. - 224 s. ; 23 sm.

 

615.2(075)

S 99

Süleymnov, Tahir Abbasəli oğlu və başq.

         Əczaçılıq kimyası: II hissədə. Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik

         H. I / C. Yusifova, N. Ə. Babayev  ; rəy.: E. M. Ağayev, C. İ. İsayev ; Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Universal Poliqraf MMC, 2018. - 896 s. ; 26,5 sm. - ISBN 978-9952-835-00-7 :

 

615.2(076.1)(075)

Ə 30

         Əczaçılıq kimyası test tapşırıqları. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində  dərs vəsaiti  H. I / T. A. Süleymanov, İ. S. Mövsümov, V. H. İsgəndərov  ; rəy.: E. M. Ağayev, C. İ. İsayev, Q. B. İsgəndərov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Universal Poliqraf MMC, 2015. - 629 s.        

 

615.2(076.1)(075)

Ə 30 

         Əczaçılıq kimyası test tapşırıqları. Azərbay-can, rus və ingilis dillərində dərs vəsaiti.

         H. II / T. A. Süleymanov, İ. S. Mövsümov, C. Y. Yusifova ; rəy.: E. M. Ağayev, C. İ. İsayev, Q. B. İs-kəndərov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Universal Poliqraf MMC, 2016. - 482 s.

       

617(063)

O-42

         XII Beynəlxalq Avrasiya cərrahiyyə və qastroen-terologiya konqresinin materialları. Bakı, 13-16 oktyabr, 2011 = Abstracts of XII International Eroasian Congress of Surgery and Gastroenterology / Azərbaycan  Respub-likası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU, Avrasiya Qastroenteroloji dərnəyi, ACQA, M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi. - Bakı, 2011. - 324 s. ; 29 sm.

 

617(063)

O-42  

       XIII Beynəlxalq Avrasiya cərrahiyyə və qastroen-terologiya konqresinin materialları. Bakı, 12-15 sentyabr, 1913 = Abstracts of XIII international euroasian congress of surgery and gastroenterology / ATU, Avrasiya Qastroenteroloji dərnəyi, Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ACQA, RDM, Akademik M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi. - Bakı , 2013. - 384 s. ; 29 sm.

 

612(075)

M 22

Məmmədov, A. M. və başq.

     Normal fiziologiya üzrə testlər: dərs vəsaiti / A. M. Məmmədov, Z. T. Əlizadə, Ə. Ş. Rüstəmzadə ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbay-can Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti, Normal Fiziologiya kafedrası. - II nəşr. - Bakı : Təbib, 2013. - 338 s. ; 23,5 sm. - 200 экз.

 

612(075)

M 22

Мамедов, A. M. и др.

     Тесты по нормальной физиологии  / A. M. Мамедов, А. Ш. Рустам-заде, З. Т. Ализаде  ; рец.: Р. М. Махмудов, А. Х. Алиев ; Минздрав АзССР, Азербайджанский Медицинский Университет, Кафедра нормальной физиологии. - 2-е изд. - Баку : Тэбиб, 2013. - 372 с. 23,5 см.

 

546.92

Ə 99

Əzizova, Əsmət Nizami qızı başq.

         Platinin qarışıqliqandlı kompleksləri: monoqrafiya.

         C. I. / X. İ. Həsənov, C. İ. Mirzai ; elmi red. F. M. Çıraqov ; rəy.: G. Z. Süleymanov, M. B. Babanlı. - Bakı : Elm, 2013. - 156 s. : şək. ; 20,5 sm. - Библиогр.: с. 133-156. ISBN 978-9952-453-11-9 :

 

8

S 61

         Siz  bizə lazımsız Eldar İsmayıl! : Eldar İsmayıl Böyüktürkün əsərlərinə rəylər. / tərtb. A. Məmmədli ; red.: M. Ələkbərli, Qabil Zimistanoğlu. - Bakı : Eco-print, 2018. - 184 s. - ISBN 978-9952-29-100-2 :

 

579.87(075)

A 35 

Ağayeva, Nigar.

         Aktinomikozun mikrobioloji diaqnostikası: dərs vəsaiti /rəy.: M. H. Əliyev, İ. Ə. Ağa-yev, P. Z. Muradov ; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2013. - 135 s. : şək., cəd. ; 21,3 sm.   

 

 616.523

B 26  

Barinski, İ. F., Mahmudov F. R.

         Herpes: monoqrafiya. / rəy.: S. H. Kərimov, Z. H. Fərəcov. - Bakı : Victory, 2013. - 344 s. : şək., cəd

 

001

A 99

         Azərbaycan  Dövlət neft akademiyası = Азербайджанская государственная академия: 80 славных лет = Azerbaijan state oil academy: 80 glorious years. – Bakı: Araz, 2000. - 93 s. : şək., port.

 

616.3-085.849.1(075)

Ə 65  

Əliyeva, G. İ., Sultanova M. C.

         Stomatoloji xəstəliklərin şua diaqnostikası və şua terapiyası. /rəy.: Ç. R. Rəhimov, Z. İ. Qarayev ; Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Print Servis , 2013. - 120 s. : şək. 

        

616.15-06:616.31

S 42 

Səfərov, Alqış Mais oğlu və başq.

         Bəzi qan xəstəlikləri zamanı stomatoloji ağırlaşma-lar: dərs vəsaiti. / F. Y. Məmmədov, K. S. Alkişiyev ; rəy.: A. Ə. Kərimov, Ç. R. Rəhimov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ATU. - Bakı : Nərgiz, 2013. - 292 s. : rəngli şək. ; 21,5 sm. - ISBN 978-9952-8206-3-5 :

 

617.7(063)

A 40 

         Akademik Zərifə Əliyevanın 95 illik yubileyinə həsr olunmuş "Oftalmologiyanın aktual problemləri" Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 28 ap-rel 2018. / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazir-liyi, Ak. Zərifə Əliyeva ad. MOM ; red.: E. M. Qasım-ov, H. K. Namazova, C. A. Nəzərli ; ön sözün müəl. E. M. Qaimov. - Bakı : Nafta-Press, 2018. - 255 s.

     

611(075)

İ 86  

         İstiqamətləndirici (orientir) anatomiya: dərs vəsaiti / V. B. Şadlinski, R. Ə. Əsgərov, B. M. Hüsey-nov ; rəy.: A. B. İsayev, M. O. Bünyatov, G. A. Hüs-eynova ; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2016. - 183 s. : рис. ; 21,5 sm. - 200 экз.

       

613.62:615.9

Q 86 

Quliyev, R. H., Quliyeva L. R.

         Peşə xəstəlikləri və zəhərlənmələrin müalicəsi: tibb vəsaiti. / elmi red. A. B. Baxşəliyev ; rəy.: M. S. Salihov, S. A. Gürzəliyev. - Bakı, 2015. - 136 s.

 

4(İng)(075)

M 51

Məmmədova, Zemfira.

         English for medical students: tibb universiteti tələbələri üçün dərslik  /red. Ç. N. İsmaylova ; rəy. R. H. Hüseynova. - Bakı : Elm və təhsil, 2015. - 364 s. : cəd., şək ; 21 sm. - 500 экз 

 

616-053.2(075)

Ə 98 

Əyyubova, A. A. və başq.

         Uşaq xəstəlikləri: dərslik / A. A. Əyyubova, H. H. Qabulov, N. H. Sultanova ; rəy.: S. N. Musayev, İ. İ. İsayev ; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazir-liyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2018. - 569 s. : şək., cəd. ; 23,5 sm.      

 

34(092)                  

M 84  Əhmədov Əli

         Murtuz Ələsgərov 90 / red. Ə. Əhmədov. - Bakı : Nurlar NPM, 2018. - 511 s. : rəng. şək. ; 24 sm.          

 

616.6(092)                   

A 39

         Akademik Mir-Məmməd Cavad oğlu Cavad-zadə. 90 / baş red. S. Cavadzadə. - Bakı, 2017. - 136 s. : şək., port. ; 30 sm. - 250  экз        

 

327

A 99

         Azərbaycan gənclər fondu. - Bakı, 2016. - 500 s. : portr., rəng. şək. ; 30 sm.

 

7

P 63

Polad, Əli.

         Mədəniyyətlərin beşiyi: Təbriz. /tərcümə edəni Q.  Şəhriyar. - İstanbul : Novruz, 2015. - 864 s. :rəng. şək. ; 33 sm. - 1500 экз. - ISBN 978-605-63807-2-3 :

 

                                                             578.7(076.1)(075)

Ə 77

Ənsərova, A. H. və başq.

         Hazırlıq şöbəsinin müdavimləri üçün testlər toplusu: biologiya fənni üzrə dərs vəsaiti /G. Ə. Vəliyeva, Z. Ə. Abaszadə; elmi red. K. Ə. Çobanov ; rəy.: R. Ə. Əliyev, C. Ocaqi ; Azərb. Res. Səh. Naz., ATU. - Bakı : Təbib, 2018. - 140 s.

 

 

617.5-089.844(075)

Q 45 

Qələndərov, Vaqif Məhərrəm oğlu.

          Plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə: tələbələr və rezidentlər üçün dərslik /elmi red.: İ. Yıldırım, N. Qasımov ; rəy.: Ç. Rəhimov, O. Seyidbəyov, V. Verdiyev ; ATU, Azərb. Res. Səhiyyə  Nazirliyi, - Bakı : Azərbaycab Tibb Universiteti , 2018. - 399 s. : rəng. şək. ; 24,5 sm.

       

 

 

 

Copyright © 2013-2016. Azərbaycan Tibb Universiteti. Bütün hüquqlar qorunur E - mail: amu.lib@gmail.com
Tel: (+99412) 595-59-25, 595-25-64