Haqqında Struktur Əməkdaşlar Elektron kitabxana Elektron bazalar Elektron kataloq Yeni kitablar
Yeni kitablar

20.10.2017

 

 616-053.2(075)

İ 73

İsayev, İbrahim İsa oğlu.

 Uşaq xəstəliklərinin propedevtikası. [Mətn] / İ. İ. İsayev ; elmi red. N. İ. Nağıyev ; rəy.: S. N. Musayev, A. İ. Həsənov. - Bakı : Elm və Təhsil, 2011. - 574 s. : rəng. şək., cəd. - ISBN 978-9952-809-85-5 :

          Q.: 20 AZN

 

617-089(075)

П 30

Петров, Сергей Викторович.

Общая хирургия. [Текст] : учебник / С. В. Петров. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 768 с. : рис., табл. ; 21 см. - 200 экз. - ISBN 978-5-9704-1572-6 :

        Ц.: 15  руб.

 

615(075)

Х 21

Харкевич, Дмитрий Александрович.

Фармакология [Текст] : учебник / Д. А. Харкевич. - 10-е изд., испр., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 752 с. : рис. ; 26 см. - 10 000 экз. - ISBN 978-5-9704-1568-9 :

       Ц.: 12=00

 

616-006.6(075)

B 32

Bayramov, Ramiz  Bəxtiyar oğlu.

Onkologiya:  Azərbaycan Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik / R. B. Bayramov ; rəy. İ. H. İsayev. - Bakı : Kövsər, 2016. - 168 s. : şək. ; 27,5 sm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-8024-4-3 :

      Q.: 15  AZN

 

8 İran

H 63

Həsənzadə, Cəmilə Yusif  qızı.

Təbrizin sehirli nağılları= Mysterious tales of Tabriz / C. Y. Həsənzadə. - Bakı : İRS Publishinq House, 2014. - 176 s. :  rəng. şək. ; 30 cm. - ISBN 978-9952-8256-1-9 :

                                    

   9(Az)

M 46

Məftun edən şəhər = Enchanted city / baş red. M. Mərcanlı ; tər. və korrek.: E. Bağırov, Yan Pirt və başq. - Bakı : İRS Publishinq House, 2015. - 176 s. : il. ; 30 sm. - ISBN 978-9952-8267-2-2 :

    

 9(Az)

Q 61  Qobustan - minilliklərin kitabı = Gobustan a book of millennia / baş red. M. Mərcanlı ; tər. və korr.: E. Bağırov, P.  Yan. - Dubai : İRS Publishinq House, 2014. - 176 s. : rən. şək. ; 30 sm. - ISBN 978-9952-8228-9-2 :

           Q.: 15  AZN

 

616-009.863(075)

A 50 

Allahverdiyeva , Lalə  İsmayıl  qızı və başq.

Övrə və kvinke ödemi [Mətn] : tədris metodik vəsait / L. İ. Allahverdiyeva , S. N. Axundov, S. Ə. Cəfərova ; rəy. R. N. Hacıyev. - Bakı : ATU-nun mətbəəsi, 2011. - 47  s. ; 20,5 sm. - 200 экз.

                                                 

 57(075)

S 99

Süleymanova, L. M., Abaszadə Z. Ə.

Hazırlıq şöbəsinin xarici tələbələri üçün biologiya [Mətn] : dərslik / L. M. Süleymanova, Z. Ə. Abaszadə ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. - Əlavələr olunmuş və təkmilləşmiş nəşri. - Bakl : Təbib, 2015. - 380 s. : rəng. şək. ; 21,5 sm. - 200 экз. - 20  AZN

1. biologiya -- dərslik

 

 616.9-085.37(075)

İ 43 

İmmunprofilaktika [Mətn] : lərs vəsaiti / İ. Ə. Ağayev, E. F. Vahabov, X. N. Xələfli ; rəy. F. Sadıxova ; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. - Bakı : Təbib, 2016. - 72 c. ; 20,5 sm. 

                           

17.01.2017

 

8 İng

M 72

Moem, Somerset Uilyam.

Teatr. Seçılmış əsərləri [Mətn] /tərc.: Yaşar. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2016. - 568 s. ; 20,5 sm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-503-33-3 :

       Q.: 4  AZN

                            

  84.34(İng)                                          

 

8 Az

A 99

         Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası.

I. C. : Poeziya / baş red. Afaq Məsud ; ön sözün müəl. N. Cəfərov . - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2016. - 566 s. ; 24,5  sm. - 500 экз. - ISBN 974-9952-503-28-9 :

       

84.3 Az

 

8 Az

A 34

Ağaoğlu, Səməd.

Atamın dostları [Mətn] / S. Ağaoğlu ; türk dilindən çevirən V. Quliyev ; red. Güldəstə Nəsib. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2016. - 372 s. ; 21 sm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-503-20-3 :

       Q.: 3  AZN

 

8 Amer

M 62

Miller, Artur.

7 pyes/ A. Miller ; tərcümə Yaşar ; red. İ. Əlfi. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2016. - 728 s. ; 20,5 sm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-503-18-0 :

       Q.: 4  AZN

 

84.34 Amer.

 

8Az

Ə 65

Əliyeva, Leyla ilham qızı.

Dünya yuxu tək əriyir... [Mətn] : şeirlər / L. İ. Əliyeva ; bədii tər. və tərtib: Afaq Məsud ; şərti tər. Z. Məmmədov ; red. Y. Əliyev. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2016. - 200 s. ; 21,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-503-27-2 :

       Q.: 4  AZN

 

84.34 Az

 

61(09)(063)

Ə 99

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münsibətilə ATU-da  keçirilən elmi-prktik konfransın materialları, görkəmli dövlət və elm xadiminə həsr olunmuş xatirələr [Mətn] / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti ; red. G. Gəraybəyli. - Bakı : Təbib, 2017. - 580 s.

        Q.: 6  AZN

 

792

İ 95

İvanov-Taqanski, Valeri.

Zəfər və ilğım: taqanka teatrı haqqında qeydlər / V. İvanov-Taqanski ; tərc. E. Başkeçid ; red. Ə.  Qiyas. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2016. - 376 s. ; 20,5 sm. - 500 экз.

     

85.43(2)

 

33

A 99 

Azərbaycanın enerji siyasəti qərb mətbuatında / tər.: C. Ağayev, Ş. Ələsgərov ; red.: B. Abbasov, A. Eyvazov. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2015. - 288 s. ; 20,5 sm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-503-06-7 :

        

    65.9(5Az

 

059

Ə 45

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi – 2017: təqvim XVII əsr Azəbaycan ədəbiyyatının nüma-yəndəsi Molla Pənah Vaqifin 300 illiyinə həsr olunub / M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası ; baş red. K. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva ; məsul katib: N. Alışova. - Bakı : Zərdabi Nəşr, 2016. - 419 s. ; 27,5 sm. - 300 экз. - ISBN 978-9952-504-47-7 :

 

95

8 Yap

B 69

Bizim həyatımız - bir şeh damlası [Mətn] : hokkular / tər. Elcin ; red. T. Qarayeva. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2016. - 160 s. ; 17 cm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-503-12-8 :

         

84.34

 

4X(Türk)(03)

B16

Bağırov, Akif Məmməd oğlu.

 Türkcə-Azərbaycanca izahlı tibb lüğəti [Mətn] / A. M. Bağırov ; rəy.: Ə. Rəsulov, N. Y. Bayramov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - II nəşr. - Bakı : Şirvannəşr, 2015. - 593 s. ; 25 sm.

 

8 İspan

K 27

Kasares, Adolfo Bio.

Morelin ixtirası [Mətn] / A. B. Kasares ; tər. E. Ələsgərov ; red. T. Qaraqaya. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2016. - 133 s. ; 18 sm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-503-25-8 :

 

84.3 İspan

 

4 Р(075)

У 91 

Учебно-практический материал по русскому языку при обучении научному стилю речи студентов-медиков [Текст] / Т. А. Халилова, З. Ш. Маммедова, И. И. Кязимова ; Азербайджанский Медицинский Университет, Кафедра иностранных языков . - Баку : Тэбиб, 2016. - 130 с. : рис.

                       

81.2Р

 

616.61(092)

Ə 36

Əhmədov, Ə., Fərzullayev H. M.

Dolğun ömür. / Ə. Əhmədov, H. M. Fərzullayev. - Bakı : Vətən, 2016. - 165 s. : portr, rəng. şək. ; 22 sm. - 250 экз. - ISBN 5-89968-071-7 :

          Q.: 3  AZN

 

616-053.2

Q 25

Qasımova, S. M. və başq.

 Uşaq xəstəlikləri (nəzəri biliklər və praktiki məşğələlər)  [Mətn] : dərslik / S. M. Qasımova, N. Quliyev, Ü. Əliyeva ; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : "Orxan" NPŞ MMC, 2016. - 664 s. : rəng. şək., cəd. ; 24 sm. 

 

541.1(063)

M 84  Murtuza Nağıyev adına Katalız və Qeyri-üzvi Kimya İnstitunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları 15-16 noyabr  2016 = Abstracts of republican scientific conference dedicated to the 80 th anniversary of M. Nagiev institute of catalysis and inorqanic chemistry. - Bakı : AMEA, 2016. - 478 s. : şək., cəd. ; 28,5 sm.   

       

541.1

И 71 

Институт катализа и неорганической химии 80 лет [Текст] / НАНА , Институт катализа и неорганической химии им. акад. М. Нагиева ; гл. ред. Д. Тагиев ; науч. ред. М. Муншиева ; ред.: Э. Кули-заде, Р. Мирзоева, З. Зайцева ; пер.: М. Новрузова, Э. Керимбекова. - Баку : Элм, 2016. - 496 с. : портр., фот., фот. цв. ; 21 см. - 500 экз. - ISBN 978-9952-453-58-4

 

611(075) 

Şadlinski , Vaqif Bilas oğlu.

İnsan anatomiyası [Mətn] : üç cilddə.

Т. III. / Ş. İ. Qasımov, N. T. Mövsümov ; ред. R. Ə. Əsgərov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Müəllim, 2013. - 296 s. : şək. ; 24,5 sm. - 600 экз.

 

578.7

N 50

Nəcəfov, C. Ə., Həsənova A. T.

Tibbi biologiya və genetika fənnindən pratiki məşğələlərin tədrisinə dair metodik göstərişlər. [Mətn] : metodik vəsait / C. Ə. Nəcəfov, A. T. Həsənova ; rəyçilər: Z. M. Məmmədov, R. Ə. Əliyev . - Bakı : Kitabcapi.az mətbəəsi, 2016. - 271 s.

       

611(076.1)

İ 55

İnsan anatomiyasından testlər.  [Mətn]

H. II : Sinir sistemi, duyğu orqanları və ürək-damar sistemləri / V. B. Şadlinski, N. T. Mövsümov, M. Q. Allahverdiyev . - Bakı : [s. n.], 2012. - 200 s.

 

327

66.6

Yeni Azərbaycan partiyası - 20 il [Mətn] : 1992-2012. - Bakı, 2012. - 179 s. : rəng. şək., portr. ; 29 sm.

 

66.6

 

34

A 99

Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  kabinetinin  2014-ci ildə fəaliyyəti haqqında. [Mətn] : hesabat / Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti. - Bakı, 2015. - 455 s. ; 24,5 sm.

      

67.99(2)

 

312(479.24)

A99

Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri 2013 = Demographic indicators of Azerbaijan : rəsmi nəşr. Statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. - Bakı : 9 № li kiçik müəssisə, 2013. - 492 c. ; 24 sm. - 240 экз.

       

336

A 99

Azərbaycan Respublikasının 2015-ci ilin dövlət və icmal büdcələri üzrə layihələrin təqdimatı [Mətn]. – Bakı, 2014. - 59 s. : cəd., foto.

       

31

A 99

Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət [Mətn] : statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. - Bakı, 2015. - 502 s. ; 24 sm. - 180 экз.

 

1(075)

  F 49

Fəlsəfənin nəzəri əsasları: Problemlər, anlayışlar, prinsiplər [Mətn] : dərs vəsaiti / S. Q. Əliyev, M. Ə. Paşayev, M. İ. Bayramov ; red. Q. C. Əliyev ; rəyçilər: Z. Məmmədəliyev, G. H. Səfərova, H. İ. Heydərov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti, İctimai fənlər kafedrası. - Bakı : Təbib, 2015. - 292 c. : sxem.

                                                                                                                                                                                      

1(075)

T 16

Tağıyev, Əlikiram.

Fəlsəfə [Mətn] / Ə. Tağıyev ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Sosial-siyasi elmlər kafedrası. - Bakı : " Zərdabi LTD " , 2012. - 381 s.

     

617(075)

N 50 

 Nəsirov, M. Y., Əhmədov Q. X.

Cərrahi xəstəliklər fənni üzrə situasiya məsələləri. [Mətn] / M. Y. Nəsirov, Q. X. Əhmədov ; red. E. Şərifov ; rəy. H. İsayev ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Mütərcim, 2014. - 204 s.

 

546

Ə 36

Əhmədov, Eldar Lətif oğlu.

d Elementlər kimyası [Mətn] : dərs vəsaiti / E. L. Əhmədov ; elmi red. M. M. Əhmədov ; rəy.: T. M. İlyaslı, E. A. Qarayev ; Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təhsil NPM, 2014. - 326 s. ; 20,5 sm.

       

597.553.2(079.4)

 

N 50

Nəcəfov, C. Ə., Həsənova A. T.

Əlvan forelin (Salmo Qairdneri Richardson,1836) embrional İnkişafında somatik əzələlərinin morfogenezi. [Mətn] : monoqrafiya / C. Ə. Nəcəfov, A. T. Həsənova ; rəy.: Ş. R. İbrahimov, Z. M. Məmmədov ; Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Müəllim, 2016. - 140 s. : şək. ; 20,5 sm. - 200 экз. 

 

611(063)

A 99

 Azərbaycanda anatomiya məktəbinin banisi, əmərdar elm xadimi, professor Kamil Əbdül-Salam oğlu Balakişiyevin anadan olmasının 110 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans materiallarının toplusu [Mətn] = Сборник материалов международной научной конференции, посвященной к 110-летию со дня рождения основоположника анатомической школы в Азербайджане заслуженного деятеля науки, профессора Камиль Абдул-Салам оглы Балакишиева = Collected materials of the international conference dedicated to 110 years anniversary of founder of anatomic school in Azerbaijan honored worker of sciences, professor Kamil Abdul-Salam Balakishiev / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti ; elmi red. V. B. Şadlinski  ; red. hey.: Əsgərov R. A., M. Q. Allahverdiyev , N. T. Mövsümov . - Bakı : Təbib, 2016. - 200 c. ; 30 sm. - 200 экз.

 

9(Az)

Ş 94

Şamaxının millət vəkili seciçilərlə birlikdə 5 il. Foto gündəlik [Mətn] / texniki red. F. Babayev ; bədii red.: G. Nəsibov, T. Məmmədli. - Bakı, 2015. - 166 s. : rəng. şəkillər ; 22,5 sm. - ISBN 978-9952-505-58-0

 

616.98:578.826.6

İ 55   

İİV/ QİÇS-in (İnsanın İmmunçatışmazlıq Virusu / Qazanılmış İmmunçatışmazlıq Sindromu ) erkən diaqnostikasında ailə həkiminin rolu [Mətn] : tibb Universitetinin tələbələri, ailə və ixtisas həkimləri üçün dərs vəsaiti / M. S. Salihov, D. A. Mahmudova ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Nafta-Press, 2017. - 190 c. : şək., cəd.

 

617.7

Q 45

Qəlbinur, Aysel Paşa qızı.

Oftalmologiyada praktik vərdişlər [Mətn] : metodik vəsait müalicə işi, stomatologiya fakultələrinin tibb tələbələri üçün / A. P. Qəlbinur ; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : ATU-nun mətbəəsi, 2016. - 43 s. :

 

614.2(09)(071)

İ 19 

İctimai sağlamlıq və səhiyyə [Mətn] : elmi məcmuə.

C. V. / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti ; elmi məc. nəşrinə məsul şəxslər: R. Ə. Çobanov, K. Ə. Babayev. - Bakı : Təbib, 2017. - 252 s. ; 23,5 sm.

 

616.348-002.4-053.31

Г 96

Гусейнова, Айнур Барат кызы.

Комплексный подход к диагностике и лечению некротического энтерколита у новорожденных : учебно-методическое пособие (педиатру на каждый день) / рец. А. Гасанов. МЗ АзССР, АМУ. - Баку : ATU, 2017. - 39 с. : рис., схемы ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 39.

 

001(09)

B 20 

Bakı Slavyan Universiteti -70 [Mətn] / baş red.  N. M. Əliyeva ; red.: T. H. Cəfərov, R. M. Novruzov, Qafarova S. Ə. - Bakı : Elm və təhsil, 2016. - 400 s. : rəng. şək.; 29,5 sm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-8176-2-1 :

 

 612.825.23

Ш 95

Шульгина, Галина Ивановна.

Торможение поведения [Текст] / Г. И. Шульгина. - Москва : ИИНТЕЛЛ, 2016. - 348 с. ; 20,3 см. - (Секция Нейрофилософия). - 500 экз. - ISBN 978-5-98956-015-8 :

         Ц.: 6 AZN

 

9(Az)

H 63

Həsənov , Əli Məhəmmədəli oğlu.

Azərbycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin mərhələləri = Azerbaycanlılara karşı etnik arındırma ve soykırımı politikasının aşamaları = Этапы политики этнической чистки и геноцида против Азербайджанцев = Stages of ethnic cleasinq and genocide against the Azerbaijanis. - Bakı : Zərdabi LTD, 2017. - 400 s. : xəritə, rəng. şək. 

      

63.3(5Az)

 

9(Az)

H 63

Həsənov , Əli Məhəmmədəli oğlu.

Xocalı soyqırımı: səbələri, nəticələri və beynəlxalq aləmdə tanınması = Hocalı Soykırımı: Nedenleri, Sonuçları ve Uluslararası Arenada Tanınması = Ходжалинский геноцид: Причины, последствия и признание на международной арене = Khojaly genocide: Causes, conseguences and international recognition.  - Bakı : Zərdabi LTD , 2017. - 464 s.

 

. 616-097-053.31(075)

A 69

 Anadangəlmə immun patologiya [Mətn] : dərs vəsaiti / G. Nəsrullayeva, A. A. Əyyubova , N. Sultanova ; rəy. H. Qədirova ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2017. - 162 s. : rəng. şək

 M.

 

577.1(075)

B 66 

Bioloji kimyadan laboratoriya məşğələləri. [Mətn] : dərs vəsaiti / A. M. Əfəndiyev, А.Q.İslam-zadə, A.N.Qarayev. - Bakı : Təbib, 2015. - 380 s. ; 21,5 sm.

 

621.3(075)

M 85

Musayev, E. İ., Həsənov H. Ə.

İnformatika [Mətn] : tibb Universiteti tələbələri üçün dərs vəsaiti. - Bakı : Təbib, 2013. - 230 c. : şək ; 21 sm. - 200 экз

 

4Р(075)

Д 40

Джафаров, М. М., Гусейнова Ф. Ю.

Русский язык [Текст] : учебное пособие для медицинских групп неязыковых вузов / М. М. Джафаров, Ф. Ю. Гусейнова. - 3-е изд., испр. и доп. - Баку : Элм и тахсил, 2010. - 184 с. : табл. ; 20см. - 500 экз. - ISBN 5-8020-1694-9 :

 

612(075)

Ə 65

Əliyev, Ə. H.

İnsan və heyvan fiziologiyası [Mətn] : bakalav hazırlığı üçün dərslik / Ə. H. Əliyev.

H. I. / F. A. Əliyeva, V. M. Mədətova. - Bakı : Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007. - 413 s. : şək. ; 21 sm. - 350 экз.

     

611.018(075)

Г 51  

Гистология, цитология и эмбриология. [Текст] / Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина, Е. Ф. Котовский ; под ред.: Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Медицина, 2001. - 744 с. : рис. ; 24 см. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов).

 

33(092)

A 45

Aqil Əlirza oğlu Əliyev - 90: həyat və fəaliyyəti haqqında əsas məqamların xronologiyası / tərtib edəni Q. S. Əliyev ; red. Q. S. Əliyev. - Bakı : Letterpress nəşriyyat evi, 2016. - 152 s. : rəng. şək. 

 

33(063)

A 99 

 AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi,iqtisad elmləri doktoru, professor, Aqil Əlirza oğlu Əliyevin ana-dan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfran-sın materialları./ Az.Res.Səh.  Nazirliyi, ATU, İctimai fən-lər kafedrası ; red.: Q. S. Əliyev, M. Vəliyeva, V. Şadlnski. - Bakı : Letterpress nəşriyyat evi, 2016. - 292 s. ; 21,5 sm.

 

15(075)

Ə 74

Əmrahlı, Limunət.

Eksperimental psixologiya [Mətn] : dərs vəsaiti / L. Əmrahlı ; rəy.: Ə. Ə. Əlizadə, R. İ. Əliyev ; elmi red.: A. O. Mehrabov, N. T. Rzayeva  ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ADPU, ATPİ. - Bakı : ADPU-nun mətbəəsi, 2008. - 326 s. : şək. ; 21 sm.

               

611.21                                      

Ш 16

Шадлинский, В. Б. и др.

Клиническая анатомия околоносовых пазух [Текст] : монография / В. Б. Шадлинский, А. С. Абдуллаев, Р. В. Шадлинская ; рец. Ю. А. Юсубов ; ред. Ш. И. Касумов. - Баку : Ecoprint, 2017. - 175 с. : рис., табл. ; 20,5 см. - 300 экз.

      

616.12-005.4(071)

Г 20

Гараев, Галиб Шалон оглу.

Ишемическая болезнь сердца [Текст] : избранные труды / Г. Ш. Гараев.

Т. I : Избранные труды = Ürəyin işemik xəstəliyi : seçilmiş əsərlər. - Баку : MSV  NƏŞR, 2017. - 288 с. : табл. ; 21 см. - 100 экз.

 

618.11-006.03

Q 24 

Qarayeva, Sevinc Qalib qızı.

Yumurtalıqların bəd və xoşxassəli şişlərinin diferensial diaqnozu: metodik tövsiyyə /  Azər. Res. Səh. Naz., ATU. - Bakı : ATU, 2015. - 27 s.

      

616.14-089(063)

T 52   Azərbaycan Resp. Səh. Nazirliyi

Tibb elmləri doktoru, professor Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materiallar / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti ; elmi red. Ç. M. Cəfərov. - Bakı : [s. n.], 2013. - 344 s. ; 24,5 sm.

 

8

H 14

Hacıyeva, Fəridə Məcid qızı.

Yolum uzun [Mətn] / F. M. Hacıyeva ; red. N. Sevic. - Bakı : Zərdabi LTD , 2017. - 344 s. ; 21 sm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-504-72-9 : 

 

616.12-089(063)        

Q 24                       

Qarayev Qalib Şalon oğlu - 70 il: Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor  Qarayev Qalib Şalon oğlunun anadan olmasının 70-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın toplusu [Mətn] = Сборник Материалов Научной Конференции, Посвященный 70-ти Летнему Юбилею Директора научно-исследовательского центра Азербайджанского Медицинского Университета, академика медико-технической академии Российской Федерации, заслуженного деятеля науки, доктора медицинских наук, профессора Гараева Галиба Шалон оглу / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti ; elmi red.: R. A. Axundov, X. İ. Həsənov. - Bakı : MSV  NƏŞR, 2017. - 336 s. : rəng. şək. ; 20,5 sm. - 100 экз.

 

016:616.12-089

Ə 71

Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Qalib Şalon oğlu Qarayevin biblioqrafiyası [Mətn] / tərtib edən S. Q. Qarayeva. - Bakı : Təbib, 2012. - 64 s. ; 23 sm. - 500 экз.

      

615.874.2

A 99  

Azərbaycan milli mətbəxində pəhriz və əhalinin səmərəli qidalanmasının bəzi məsələləri [Mətn] / M. S. Qasımov, K. A. Qurbanov, A. A. Namazova. - 2017 : Nurlar, 2017. - 776 s. : şək., cəd. ; 23,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-508-99-4 :

         

61(038)

Л 28  

Латын - јунан тибб терминләринин фонетик - орфоепик гајдалары: тибб университетинин тәләбәләри үчүн / Азәрбајҹан Республикасы Сәһијјә Назирлији, Н. Нәриманоа адына АТУ ; тәрт. М. Ә. Әбдүләлиев ; тәрҹ. Ҹ. И. Әһмәдов. - Бакы, 1998. - 15 с. ; 21 см. - 100 экз.

     

9(479.24)

М 55

Мехтиев , Рамиз  Энвер.

Национальная идея Азербайджана в эпоху глобальных трансформаций: в двух книгах

Кн. II. - Москва : Политическая энциклопедия, 2017. - 365 с. ; 22 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-8243-2097-8 :

 

 616-002.3-07(075)

Ş 57

Şıxəliyev, F. M.

irinli-iltihabi xəstəliklərin mikrobioloji diaqnostikası [Mətn] : tibb universitetinin tələbələri üçün dərs vəsaiti / F. M. Şıxəliyev ; rəy.: E. M. Ağayeva , H. Ə. Qədirova ; Azərbaycan Respubliksaı Təhsil Nazirliyi, ATPİ, Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2017. - 176 s. : şək., cəd. ; 23,5 sm.

 

579(075)

Q 24 

Qarayev, Z.Ö., Qurbanov A. İ.

Tibbi mikrobiologiya və immunologiya: dərslik / Z. Ö. Qarayev, A. İ. Qurbanov ; rəyçilər: F. Ə. Sadıxova, N. N. Əliyev, E. M. Ağayeva ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ATPİ, Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - II nəşr. - Bakı : Təbib, 2015. - 860 s. : şək., cəd.

    

616.9-022.39-036.2(075)

Q 89

Qurbanova, Sara Fikrət qızı.

Zoonoz infeksiyaların mikrobiologiyas: dərs vəsaiti / S. F. Qurbanova ; rəy. N. Əliyev ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti, Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası. - Bakı : Təbib, 2016. - 77 s. : rəng. şək.

 

616-006.6-085.849

K 80 

 Kliniki onkologiyada radioterapiyanın nəticələrinin qiymətləndirilməsi kriteriyaları [Mətn] / C. Ə. Əliyev, İsayev İ. H., Kazımov K. İ., Əliyev A. T.  ; res.: M. Q. Məmmədov, F. Ə. Mərdanlı. - Bakı : Nurlar, 2017. - 151 s. ; 24,5 sm. - 200 экз. 

       

616.379-008.64

M 51

Məmmədhəsənov R., Mehdiyev T.

Şəkərli diabet [Mətn] : dərslik / R. M. Məmməd-həsənov , T. V. Mehdiyev. - Bakı : Təbib, 2017. - 319 s. : cəd. ; 23,5 sm. - 500 экз.

  

615.38(09)(479.24)

Ə 91

Əsədov, Çingiz və başq.

 Azərbaycanda qanköçürmənin tarixi [Mətn] / Ç. Əsədov, Z. Əlimirzəyeva, P. Hacıyeva . - Bakı : Pa-pirus Nəşriyyat-Poliqrafiya, 2017. - 288 c. : rən. şək., əlavələr, cəd. ; 23,5 sm. - Библиогр.: с. 201-213. - ISBN 978-9952-8317-0-2 :

 

34(047.1)

A 99  Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti. 2005-ci il üzrə illik məruzənin qısa icmalı=Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане. Краткий обзор годичного доклада за 2005-й год = Pro-vision and protection of human rights and freedoms in Azerbaijan / Azərbaycan Respublikasınsının insan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman). - Bakı : Qanun, 2006. - 253 s. ; 23,5 sm.

 

34(047.1)

A 99

 Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının  təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti. 2007-ci il üzrə illik məruzənin qısa icmalı [Mətn] = Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане = Provision and protection of human rights and freedoms in Azerbaijan. - Bakı : Qanun, 2008. - 208 s. ; 22,5 sm.  

 

34(047.1)

A 99

Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti. 2015-ci il üzrə illik  məruzənin qısa icmalı=Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане = Provision and protection of human rights and freedoms in Azerbaijan / Azərb. Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman). - Bakı : Qanun, 2016. - 298 s

 

34(047.1)

A 99

Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti =Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане = Provision and protection of human rights and freedoms in Az-erbaijan : 2014-cü il üzrə illik məruzənin qısa icmalı / Azərb. Resp. İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Omb-udsman). - Bakı : Qanun, 2015. - 248 s.

 

34(047.1)

A 99

 Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının  təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti = Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане = Provision and protec-tion of human rights and freedoms in Azerbaijan : 2011-ci il üzrə illik məruzənin qısa icmalı / Azərb. Respub. İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombud-sman). - Bakı : Qanun, 2012. - 216 s. ; 24 sm.

 

34(047.1)

A 99

Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və  müdafiəsinin vəziyyəti. 2009-ci il üzrə illik məruzənin qısa icmalı= Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане = Provision and protection of human rights and freedoms in Azerbaijan / Azərb. Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman). - Bakı : Qanun, 2010. - 231 s.

 

34

İ 76

İşgəncələr əleyhinə milli preventiv mexanizmin fəaliyyətinə dair hesabat (2011) = Report on the activity of the national preventive mechanism against torture / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman). – Bakı, 2011. - 110 c. ; 23,7 sm. 

 

34

İ 76

İşgəncələr əleyhinə milli preventiv mexanizmin fəaliyyətinə dair hesabat (2012)= Report on the activity of the national preventive mechanism against torture / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquq-ları üzrə Müvəkkili (Ombudsman). – Bakı, 2012. -84+82 s. : rəng. şək. ; 23,7 sm.

      

34

İ 76

İşgəncələr əleyhinə milli preventiv mexnizmin fəaliyyətinə dair hesbat (2014) [Mətn] = Report on the activity of the national preventive mechanism ag-ainst torture / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hü-quqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman). – Bakı, 2015. - 100+100 s.

       

34

İ 76

İşgəncələr əleyhinə milli preventiv mexa-nizmin fəaliyyətinə dair Hesabat (2015)= Report on the activity of the national preventive mechanism against torture / Azərbaycan Respublika-sının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman). - Bakı, 2016. - 98+93 s. ; 23,6 sm.

 

34

İ 76

İşgəncələr əleyhinə milli preventiv mexanizmin fəaliyyətinə dair hesabat (2011) [Mətn] = Report on the activity of the national preventive mechanism against torture / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman). - Bakı, 2012. - 110+109 c.

 

34(047.1)(063)

O-42

18 iyun - "İnsan Hüquqları Günü"nə, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkikilinin (Ombusmanın) 10 illiyinə və Azərbaycanın YUNESKO-ya üzv olmasının 20 illiyinə həsr edilmiş "Fövqəladə hallarda insan hüquqlarının müdafiəsi: problemlər və imkanlar" mövzusunda Ombudsmaların Beynəlxalq Konfransının Materialları [Mətn] = Материалы Х Международной Бакинской Конференции Омбудсманов = Presentations of X Baku İnternational Conference of Ombusmen : 18-20 iyun, 2012-ci il / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman). - Bakı, 2012. - 487 s. ; 20 sm.

 

34(047.1)(063)

O-42

18 iyun-"İnsan Hüquqları Günü"nə və "Ekkologiya İli"nə həsr edilmiş   "İnsan Hüquqları və ətraf mühit: iqlim dəyişikliyinin hüquqi və etik aspektləri" mövzusunda Ombudsmanların VIII Bakı Beynəlxalq Konfransının materialları [Mətn] = Материалы VIII Международной Бакинской Конференции Омбудсманов на тему "Права человека и окружающая среда: правовые и этические аспекты изменения климата" приуроченная к 18 июня - "Дню Прав Человека" и "Году Экологии" в Азербайджане = VIII İnternational Conference of Ombudsmen on "Human Rights and Enviroment: Leqal and etical aspects of the climate changes" Dedicated to the 18 June - Human Rights Day and "Ekology Year" : bakı, 17-19 iyun, 2010-cu il / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman). - Bakı : [s. n.], 2010. - 332  c.

 

34(047.1)

O-42

18 iyun - Azərbaycan Respublikasında "İnsan Hüquqları Günü"nə, Umumdünya İnsan Hüquqları Bəyənnaməsinin 65 illiyinə həsr edilmiş "Davamlı inkişaf strategiyalarının yeni mexanizmlərinin insan hüquqlarının müdafiəsində və təbliğində rolu" mövzusunda  Ombudsmanların XI Bakı Beynəlxalq Konfransının Materialları [Mətn] = Материалы XI Международной Бакинской Конференции Омбудсманов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          = Presentations of XI Baku İnternational Conference of Ombusmen / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman). - Bakı : [s. n.], 2013. - 340 s.

 

34(047.1)(063)

O-42   18 iyun - "İnsan Hüquqları Günü"nə, Azərbay-canın dövlət müstəqilliyinin 20 illiyinə, Vətəndaş və siyasi hüquqlar, İqtisadi sosial və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktların 45 illiyinə həsr edilmiş "Milli azadlıq-ların və miqrantların mədəni hüquqları: hüquqi aspektlər və implementasiya" mövzusunda Ombudsmanların IX Ba-kı beynəlxalq konfransının materialları = Материалы IX Международной Бакинской Конференции Омбудсманов  = IX İnternational Conference of Ombusmen  : Bakı, 16-18 iyun 2011-ci il. - Bakı, 2011. - 381 s. ; 20 sm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .

34    

İ 88        

İşgəncələr əleyhinə milli preventiv mexaniz-min fəaliyyətinə dair Məruzə (2009-2010) = Report on the activity of the national preventive mec-hanism against torture / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).-Bakı , 2011. - 138+138 s. : rəngli foto. ; 23,5 sm.

 

34

İ 88

İşgəncənin qarşısının alınması. [Mətn] : milli İnsan Hüquqları Təsisatlarının Fəaliyyətinə dair Bələdçi / APF, APT. - Bakı, 2010. - 117 s. ; 29 sm.

        Q.: 1  AZN

 

34(03)

A 99

Azadlıqdan məhrumetmə yerlərinin monito-rinqi : praktiki soraq kitabı / APT. - Bakı, 2010. - 311 s. ; 21 sm.

34(063)

E 30

"Ekstremal Şəraitdə Uşaq Hüquqlarının Müdafiəsi və Milli İnsan Hüquqları  İnstitutlarının Rolu" mövzusunda Avropa Şurasının  60 illiyinə, BMT-nin Uşaq hüquqları Kovensiyasının qəbul olunmasının 20 illiyinə və Azərbay-canda "Uşaq İli"nə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 25-27 may 2009-cu il.  / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombu-dsman). - Bakı, 2009. - 160 s. ; 20 sm.

          

34

S 99

Svanidze, Erik.

 Pis rəftar hallarının səmərəli araşdırılması Avropa standartlarına dair rəhbər prinsiplər [Mətn] / E. Svanidze ; İnsan Haqları və Hüquqi Məsələlər üzrə Baş Direktorluq, Avropa Şurası. - Bakı, 2010. - 147 s. ; 21 sm.

 

34

A 99   Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının qəbul edilməsinin 20 illiyinə, BMT-nin və YUNES-KO-nun 70 illiyinə həsr edilmiş "Konstitusion hüquq və azadlıqların təmin olunmasında ölkədaxili və beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlığının rolu" mövzusunda ombudsmanların XIII Bakı Beynəlxalq Konfransının Materialları. 12-14 noyabr 2015-ci il.  / BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı, UNESCO  üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komis-siyası. - Bakı : RS Poliqraf MMC mətbəsi, 2015. - 364 s.

       

34(063)

A 99 

Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının tətbiqinin ikinci ilinin nətıcələrinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı, 20 fevral 2009-cu il  = Матриалы конференции посвященной результатам второго года имплементации Национального Плана Действий по защите прав человека в Азербажанской Республике; tərt.: A. Səfixanlı, Z. Əliyev ; red. E. Süleymanova . - Bakı , 2009. - 368 s.

                                              

4Az(038)

Q 24

Qarayev, R. M., Əliyev Z. H.

İngiliscə-rusca-azərbaycanca hüquq lüğəti = Англо-русско-азербайджанский  юридический словарь = English-russian azerbaijani law dictionary : 10000-ə qədər termin / R. M. Qarayev, Z. H. Əliyev. - 2-ci nəşr. - Bakı : RS Poliqraf MMC mətbəsi, 2013. - 530 s. ; 22 sm.

 

34

A99   

Azərbaycan uşaq və gənclərin sülh şəbəkəsi 10 il / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; red. E. Süleymanova  ; tərt. R. Rumzadə. - Bakı : Oğuz Evi, 2010. - 287 s. ; 21,5 sm. - ISBN 978-9952-8081-8-6 :

      

34

O 41   Əliyev Zaur

Ombudsmanın informasiya bülleteni  2009-2010  [Mətn]. II kitab / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; tərt.: Z. Əliyev, Z. Məhərrəmli, F. Məmmədxanova. - Bakı, 2012. - 999 s. : şək. ; 25 sm. - ISBN 978-9952-80-8065 :

 

34

O-41

Omdudsman təsisatı-1 il: rəylər və təkliflər / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman). - Bakı, 2003. - 70 s. : rəng. şək. ; 21 sm.

 

34(063)

O 41

Ombudsmanların V Bakı beynəlxalq konfrans-ının materialları. "İnsan hüquqlarının təşviqi və müdafiəsi sa-həsində Ombudsmanların imkanlarının inkişaf etdirilməsi" 18-19 iyun 2007-ci il.= Материалы V Бакинской международной конференции Омбудсманов "Развитие возможностей Омбудсманов в сфере поощрения и защиты прав человека"  / tərt.: Z. Əliyev , Z. Zamanov ; red. E. Süleymanova . - Bakı, 2007. - 124 s. ; 20 sm.

        

34(063)

A 99 

Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının tətbiqinin üçüncü ilinin nəticələrinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı,14 may 2010-cu il. = Материалы конференции посвященной результатам третьего года имплементации Национального Плана Действий по защите прав человека в Азербайджанской Республике. /tərt.: A. Səfixanlı, Z. Əliyev. - Bakı, 2010. - 320 s.

      

34         

A99   Azərbaycan - Yunesko: İnsan hüquqlarına əsaslanan tərəfdaşlıq. / BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı, UNESCO  üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası, Azərbaycan Res-publikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombu-dsman) ; red. hey. sədri E. Süleymanova  ; red.: A. Səfixanlı, Z. Əliyev ; tərtb. R. Rumzadə. - Bakı : RS Poliqraf MMC mətbəsi, 2014. - 287 s.

     

34

M 93

Müller Armay, Zaydenştiker Frauke

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının saziş orqanları çərcivəsindəki prosesdə milli insan hüquqları təsisatlarının rolu. [Mətn] : tədris vəsaiti / A. Müller, F. Zaydenştiker ; Almanya İnsan Hüquqları İnstitutu. - Bakı, 2007. - 88 s.                          

 

34

B45

Berbas, Barbara.

İQAK: Tarix, Mandat və Tərkib [Mətn] : avropa-da İşgəncələrin Qarşısının alınması / B. Berbas. - 3-cü broşura. - Bakı : Kaspian-N MMC, 1999. - 68 s.

       

34

K 95

Kriebaum, Ursula.

İQAK: Modus Operndi. [Mətn] : Avropada İşgəncələrin Qarşısının Alınması / U. Kriebaun. - 4-cü broşura. - Bakı : Ulubaş MMC, 2002. - 56 s. ; 20 sm.   

     

34

R 94

Ruje, Didye.

Avropada İşgəncələrin Qarşısının Alınması: İşgəncələrlə mübarizə üzrə beynəlxalq, Avropa və milli mexanizmlər. 2-ci broşura / D. Ruje. - Bakı, 1998. - 68 s. ; 20 sm.

 

016:34

E 47 

Elmira Teymur qızı Süleymanova: biblioqrafiya = Элмира Теймур кызы Сулейманова : библиография / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Akademik Y. H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Mərkəzi Elmi Kitabxana ; tərt.: H. M. Əlimərdanov, V. X. Quliyeva ; red.: M. İ. Rüstəmov, A. İ. Əliyeva-Kəngərli. - Bakı, 2007. - 435 s. : şək. ; 22 sm. - (Azəbaycanın Elm və Mədəniyyət xadimləri). 

4Az(038)

Q 24

Qarayev , Rauf Məmməd oğlu.

Azərbaycanca - rusca - ingiliscə hüquq lüğəti = Азербайджанского-русского-англиский юридический словарь = Azerbaijai-russian-englısh law dictionary : 10000-dən çox termin. - 1-ci nəşr. - Bakı, 2013. - 359 s. ; 22 sm. - ISBN 978-9952-8229-8-4 :

      

34

U 74 

Uşaq hüquqları konvensiyası. / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; red. E. Süleymanova  ; tərt. R. F. Rumzadə ; rəy. R. İbrahimbəyova ; rəy. M. Məm-mədzadə. - Bakı, 2016. - 64 s. ; 21 sm. - 2000 экз. - ISBN 998-2852-3001-5-0 :

         

34

H 95

Hüquq müdafiəçiləri: İnsan Hüquqlarını Müdafiə etmək Hüququnu Qoruyarkən. Məlumat kitabçası № 29. - Bakı : GNS Poliqraf MMC, 2017. - 72 s. ; 21 sm. - (İnsan hüquqları).

 

34

S 23

 Sano, Hans-Otto və başq.

İnsan hüquqları və layiqli idarəetm: körpülərin Qurulması. 9-cu cild / Hans-Otto Sano, G. Alfredsson, R. Klappın ; Raul Vallenberq İnstitunun İnsan Hüquqları Kitabxanası. - Bakı, 2017. - 268 s.

 

34

W 39

Wendland, Lene.

BMT-nin  işgəncələrə qarşı Konvensiyaya əsasən dövlətin öhdəlikləri haqqında Məlumt kitabçası.  / L. Wendland. - Bakı : GNS Poliqraf MMC, 2012. - 106 s. ; 20 sm.

 

34

İ 55   

İnsan hüquqları sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq. / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; red.: Z.  Əliyev, E. Süleymanova  ; tərt. Z. Vəliməmmədli. - Bakı, 2015. - 352 s. ; 21,5 sm. - ISBN 978-9952-8287-8-8 :

 

617(075)

H 14

Hacıyev C. N.

Umumi cərrahlıq: dərslik. II cilddə.

C. I. / Elmi red. E. Ş. Abasov ; rəyçi.: B. A. Ağayev, Ə. Y. Əhmədzadə, S. A. Əliyev. - Bakı : Ça-şıoğlu, 2013. - 768 s. ; şək., 24,5 sm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-27369.

 

34

S 99

Svanidze, Erik.

Azərbaycanda pis rəftarla və cəzasızlıqla mübrarizəyə və pis rəftar hallarının səmərəli araş-dırılmasına dair ölkə üzrə hesabat.- Bakı, 2017.

- 112 s. ; 21 sm.

 

34

A 99  Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sa-həsində milli fəaliyyət proqramının 2015-ci il üzrə nəti-cələri = Результаты имплементации национальной программы действий по повышению эффективности защиты прав и свобод человека в Азербайджанской республике за 2015-й год =  red. E. Süleymanova  ; tərt.: A. Səfixanlı, F. Ağayev, M. Mahmudov. - Bakı : RS Poliqraf MMC mətbəsi, 2016. - 310 s. ; 20 sm.

578.7(075)

 

N 55 

Nəcəfov, C. Ə. və başq.

Tibbi biologiya və tibbi genetika: Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik / C. Ə. Nəcəfov, R. Ə. Əliyev , N. İ. Əliyev ; rəy.: İ. V. Ağayev, İ. V. İbrahimov, X. Q. Qənbərov. - Bakı : Müəllim, 2017. - 584 s. :  şək.    

 

34

A 99

Azərbaycn Respublikasının iştirakçısı olduğu beynəlxalq konvensiyaların milli qanunvericilikdə təs-biti/ Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üz-rə Müvəkkili (Ombudsman) ; red. E. Süleymanova  ; tərt.: A. Səfixanlı, Z. Əliyev. - Bakı : Qanun, 2003. -58 s.

 

34

Q 14 

Qaçqınlar və məcburi köçkünlər haqqında normativ hüquqi sənədlər toplusu. / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman), UNHCR Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qacqınlar üzrə komisarlığı ; buraxıləşa məsul və tərt.: A. Səfixanlı, T. Cahangirova, A. Vəliyev  ; red. E. Süleymanova . - Bakı, 2014. - 408 s.

 

34

O-42

Ombudsmanın sorğuları əsasında Azərbaycan Respublikasının  konstitusiya məhkəməsi tərəfindən qəbul edilmiş aktların toplusu: azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-nın qəbul olunmasının 20- illiyinə həsr olunur / Azərbay-can Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Om-budsman) ; red. E. Süleymanova  ; tərt. M. Məmmədov. - Bakı, 2015. - 264 s. 

 

34

A 17

Abraham, Meghna.

İnsan hüquqları üçün yeni mərhələ: İnsan Hüquqları üzrə Komissiyadan İnsan hüquqları Şurasına Keçid məsələləri üzrə vəsait / M. Abraham ; red. E. Dziurzynski. - Bakı : GNS Poliqraf MMC mət-bəəsi, 2017. - 147 s.  -ISBN 3-89892-512-9 :

 

4(Lat)(038)(075)

C 16

Cahangirova, İ. R., Hacıyeva E. M.

Latın dili və stomatoloji terminlər: tibb Universiteti tələbələri üçün dərs vəsaiti / rəy.: B. M. Hüseynov, O. S. Seyidbəyov, Ə. S. Kərimov ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı : Təbib, 2016. - 242 s. ; 23,5 sm.

        

34(063)

A 97 

Avropa Əlilliyi olan İnsanların Hüquqlarının Müda-fiəsi Gününə həsr olunmuş "Əlillərin hüquqlarının müdaf-iəsində əlaqələndirmə və monitorinq mexanizmlərinin ro-lu" mövzusunda "Dəyirmi masa"nın materialları 27 aprel 2010-cu il. / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; red. E. Süleymanova  ; tərt.: Z. Əliyev, M. Mahmudov. - Bakı, 2010. - 126 s. 

 

34(063)

A 97

Avropa insan hüquqları Konvensiyasının 60 illiyinə həsr edilmiş  "Avropa İnsan Hüquqları konvensiyasının  implementasiyasında səmərəli mexanizm və vasitələr" mövzusunda Beynəlxalq Konfransın materialları. Bakı, 10 dekabr, 2010-cu il. / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; red. E. Süleymanova  ; tərt. Z. Əliyev . – Bakı, 2010. - 88 s.

                                    

34

A 99

Azərbaycan Respublkası Prezidentinin 27 dekabr 2011-ci il tarixli, 1936 nömrəli Sərəncamı ilə  təsdiq olunmuş  Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı = National Proqram For Action Approved by the Order of the President of the Rpublic of Azerbaijan dated 27 December 2011, # 1938 to Raise Effectiveneess of the Protection of Human Rights and Freedons in the Republic of Azerbaijan. - Bakı : Ədliyyə Nəşriyyat Evi, 2012. - 72 s. ; 20 sm.

     

616.314.17-008.1

И 20

Иванов, Владимир Сергеевич.

Заболевания пародонта: монография.- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2001. - 300 с. : рис., табл. ; 20 см. - 4 000 экз. - ISBN 5-89481-093-0 :

 

621.3(075)

Q 89

Qurbanova , N. H., Talıbova D. A.

         İnformatikanın əsasları: dərs vəsaiti / N. H. Qurbanova , D. A. Talıbova ; rəy.: M. H. Məmmədo-va, V. Ə. Qasımov , E. İ. Musayev ; red. Z. Ə. Hacı-yev. - Bakı, 2017. - 332 s. : şək. ; 20,5 sm. - Biblioqr.: s. 324-331 .

 

616.31

Л 52

Леус, Петр Андреевич и др.

Заболевания зубов и полости рта [Текст] : учебное пособие / П. А. Леус, А. А. Горегляд, И. О. Чудакова ; рец.: Т. А. Егорова, И. К. Луцкая. - 2-е изд., стереотипное. - Минск : Вышэйшая школа, 2001. - 288 с. : рис. ; 20,5 см. - (Для медицинских училищ). - 6000 экз. - ISBN 985-06-0700-9 :

        

611.9

C 32  

Сергиенко, Валерий Иванович и др.

Топографическая анатомия и оперативная хирургия: в двух томах.

Т. I. : учебник для вузов / Э. А. Петросян, И. В. Фраучи ; под ред. Ю. М. Лопухина. - Москва : ГЭОТАР-МЕД., 2001. - 831 с. - (Серия "ХХI век").

  

614.2(079.24)(075)

Ч 75

Чобанов, Р. А. , Пашаева П. Г.

Вопросы общественного здоровья и организации здравоохранения: учебное пособие / Р. А. Чобанов, П. Г. Пашаева ; рец.: М. Алекперов, Х. Худавердиева ; Азербайджанский Медицинский Университет. - Баку : Типография АМУ, 2013. - 199 с. ; 21,5 см. - 200 экз.

 

616.12

M 85

Mustafaoğlu, Faiq.

Kardiologiya [Mətn] / F. Mustafaoğlu. - 3-cü nəşr. - Bakı : Təknur , 2013. - 680 s. : şək., tablo ; 20,5 sm. - 500 экз.

 

1(075)

B 16

Bağırov, Zaur Siyavuş oğlu

Fəlsəfə (sxemlərdə): dərs vəsaiti. Bakalavr hazırlığı üçün / Z. S. Bağırov ; elmi red. T. Ə. Rəsulov ; rəy.: Ə. Z. Abdullayev, Ş. A. Qasımlı, Əliyev S. H. ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. - Bakı : Elm, 2009. - 208 s. ; 25 sm. - 300 экз.

 

611(075)

Ş 14 Şadlinski V. B. və başq.

 Insan anatomiyası: Üç cilddə

C. I. / V. B. Şadlinski, Ş. İ. Qasımov, N. T. Möv-sümov ; red. R. Ə. Əsgərov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Müəllim, 2013. - 290 s. : şək. ; 25 sm. - 600 экз. - ISBN 9952-410-22-0 :

        

617-07

Ş 14

Şadlinski, Azər, Məmmədov Rüstəm

Cərrahi xəstələrin müayinə metodikas: tibb universiteti tələbələri üçün dərs vəsaiti / A. Şadlinski, R. Məmmədov ; rəy.: B. X. Abasov, A. A. Qeybul-layev ; red. C. N. Hacıyev. - Bakı : MHS-Poliqraf, 2014. - 312 s. : şək. ; 29,5 sm. - 500 экз.

 

617-07

Ş 14

Şadlinski, Azər, Məmmədov Rüstəm

Cərrahi xəstələrin müayinə metodikas: tibb universiteti tələbələri üçün dərs vəsaiti / A. Şadlinski, R. Məmmədov ; rəy.: B. X. Abasov, A. A. Qeybul-layev ; red. C. N. Hacıyev. - Bakı : MHS-Poliqraf, 2014. - 312 s. : şək. ; 29,5 sm. - 500 экз.

 

Copyright © 2013-2016. Azərbaycan Tibb Universiteti. Bütün hüquqlar qorunur E - mail: amu.lib@gmail.com
Tel: (+99412) 595-59-25, 595-25-64