AZ RU EN
Digər fakultələr
Biofiziki və Bioüzvi kimya kafedrası

Kafedranın əsası 1933-cü ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Ümumi kimya kafedrasindan ayrılmış Üzvi kimya kafedrasının  müstəqil fəaliyyətə kecməsi nəticəsində qoyulmuşdur. 1984-cü ildə Üzvi kimya və Bioloji kimya kafedraları birləşdirələrək “Bioüzvi və bioloji kimya” kafedrasi, 1987-ci ildən isə yenidən Bioloji kimya kafedrasından ayrılaraq “Ümumi və bioüzvi kimya” kafedrası adı  altında fəaliyyət göstərmişdir. Tədris sahəsində aparılan islahatlar, dərs proqramının daha da təkmilləşdırılməsi və kimya fənninin tibbi yönümlüyünün artırılması ilə əlaqədar olaraq, 1995-ci ildə kafedraya “Biofiki və bioüzvi kimya” kafedrası adı verilmişdir. Hazırda  bu kafedrada ATU-nun müaliçə-profilaktika, hərbi-tibb, stomatologiya və tibbi-profılaktika fakültələrının tələbələrinə biofiziki kimya və  bioüzvi kimya fənnləri tədris olunur.

Kafedranın yarandığı ilk gündən qısa müddətdə ona  dos. S.M.Əliyev, sonralar Azərbaycan  EA-nın müxbir üzvü seçilmiş professor M.M.Mövsümzadə (1959-cu ilə qədər), dos.Q.M.Əbilov (1959-1962), dos. S.M.Quluzadə (1962-1964), dos. S.X.Dzotsoti (1965-1969), Azərbayçan  EA-nın müxbir üzvi professor R.Ə.Babaxanov (1969-1992), prof. F.Ə.Quliyev (1992-1994) rəhbərlik etmişlər.

1969-92 çi illər ərzində kafedra müdiri vəzifəsində işləmiş Azərbayçan EA-nın müxbir üzvü professor Rauf Əliməmməd oğlu Babxanov  (1929-1993) Respublikamızda üzvi kimya elminin inkişafında mühüm rol oynamış alimlərdən biridir. O, üzvi kimya və neft-kimya sintezi  sahəsində tədqiqatlar aparmış, 200-dən artıq elmi əsərin, o çümlədən, bir  monoqrafiyanın müəllifi olmuş, 30-dan artıq   müəlliflik şəhadətnaməsi almışdır. Onun rəhbərliyi altında 1 doktorluq və 12 namizədlik dissertasiyası müdafıə edilmişdir.

1994-çü ildən ındıyə kimi kafedraya Azərbayçan MEA-nın akademiki Dılqəm Bəbir oqlu Tağıyev rəhbərlik edır.

D.B. Tağıyev (1950)  BDU-nun kimya fakültəsini 1971-çi ildə bitirmiş, 1975-çi ildə Moskvada namizədlik, 1984-çü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1983-çü ildə kimya və kimya texnologiyası sahəsində SSRİ Lenin Komsomolu mükafatına layiq  ğörülmüşdür. Prof. D.B. Tağıyev 1991-çi ildə Azərbayçan Tibb Universitetinin Ümumi kimya kafedrasının professoru, 1993-çü ildə ATU-nun əçzacılıq fakültəsının dekanı, 1995-çi ildə isə Biofiziki və bioüzvi kimya kafedrasının müdıri vəzifəsinə secilmişdir. O, 1999-çu ildən eyni zamanda Azərbayçan MEA Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun heteroğen kataliz laboratoriyasına rəhbərlik etmişdir. Prof. D.B. Tağıyev 2007-çi ildə Azərbayçan MEA-nın müxbir üzvü secilmişdir. 500-ə yaxın elmi əsərin, o çümlədən, 41 patent və müəlliflik şəhadətnaməsinin, 13 monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitinin, 16 tədris-metodik vəsaitin müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında 5   doktorluq və 12 namizədlik dissertasiyası müdafiə edilmişdir. O, 1986-çı ildə “Əməkdə fərqlənməyə ğörə” medalına, Azərbaycan EA  Rəyasət Heyətinin (1989) və Səhiyyə Nazirliyinin (1999 ) təşəkkurlərinə, 2000-çi ildə Azərbayçan Respublikasının “Əməkdar müəllimi” fəxri adına layiq ğörülmüşdür. 2010-cu ildə “Tərəqqi” medalı və Azərbaycan MEA Rəyasət Heyətinin fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir. 2013-cü ilin aprel ayından Azərbaycan MEA Kimya Elmləri Böıməsinin akademik-katibi və AMEA Rəyasət Heyətinin üzvüdür.

Professor Fikrət Əli oğlu Quliyev (1952) 1986-çi ildə doktorluq dissrtasiyası müdafiə etmişdir. 1988-çi ildən Azərbaycan Tibb Universitetində işləyir. 145 elmi işin, o çümlədən, 10 müəlliflik şəhadətnaməsinin, 3 dərslik və dərs vəsaitinin və 1 metodik işləmənin müəllifidir. 5 elmlər namizədi yetişdirmişdir. Əczaçılıq fakültəsinin problem komissiyasının sədridir. Ali attestasiya komissiyasının  ekspertidir. 2015-ci ildə Bakıda kecirilən 47-ci Beynəlxalq Kimya Olimpiadasının Elmi Komitəsinin sədri olmuşdur. Kafedrada elmi-tədqiqat işləri bır necə istiqamətdə, o çümlədən, seolit katalizatorları üzərində karbohidroğenlərin və spirtlərin cevrilmələrinin tədqiqi,  suyun fotoelektrokimyəvi parcalanması ücün yarımkeciriçi elektrodların müxtəlif birləşmələrlə modifikasiyası, bioloji fəallığa malik olan üzvi birləşmələrin sintezi və tədqiqi istiqamətlərinə rəhbərlik edir.

Son 10 ildə kafedranın əməkdaşları 180-ə yaxın elmi məqalə və tezis (onlardan 100-dən çoxu xariçi ölkələrdə), 10 dərslik və 9 tədris-metodik vəsait cap etdirmiş, 5 patent almışlar.

Kafedra əməkdaşlarının dərsliklərindən ”Biofiziki kimya” (D.B.Tağıyev), 2010, -256 səh.; ”Biofiziki kimyadan laboratoriya işlərinə rəhbərlik” (D.B.Tağıyev, Ə.S.Süleymanov), 2009, -244 səh.;  Brief course in biophysical and bioorganic chemistry (D.B.Tagiyev, F.A.Quliyev, S.S.Fatullayeva), 2011, 300p.; Prepary course of chemistry, (D.B.Tagiyev, S.S.Fatullayeva), 2011, 272 p.;. Лекции по биофизической химии (Д.Б.Тагиев, С.С.Фатуллаева), 2012, 281 стр.; Bioüzvi kimyadan mühazirələr (D.B.Tağıyev, S.Ş.Verdiyeva), 2012, 338 səh.; Test kitabları (3 dildə); məqalələrdən ”Low temperature catalyitic  alkylation of benzene by propan” (S.İ.Abasov, F.A.Babayeva, D.B.Tağıyev) Appl. Catal. General,, 2003, v.251, p.267-274; ”Catalytic utilization of low molecular alkanes” (S.İ.Abasov,S.V.Ağayeva,D.B.Tağıyev), ”Catalysis in Application”, Cambridge, UK, 2003, p, 302-307; ”Hidrotermal synthesis of zeolite-like zinc phosphates and its application in the methanol conversion” (D.B.Tağıyev, N.D.Məmədov, S.S.Fətullayeva), Stud. Surf. Sci.and Catal. (Elsevier B.V.), 2004, v. 154, p.1049-1055; Carbonaceous on the Surface of CaO/SiO2 as Active Catalysts for the Oxidative Dehydrogenation of Ethylbenzene (D.B.Tagiyev, G.O.Gasimov, M.I.Rustamov), Catalysis Today, 2005, v.102-103, p. 197-202; D.B.Tagiyev, R.V.Starikov, M.I.Rusnamov. Development of  modified  mordenite zirconia  catalysts active at low temperature n-butane isomerization. Stud. Surf. Sci. Catal., Zeolites and Related Materials: Trends, Targets and Challengs. A.Gedeon, P.Massianiand and F.Babonneau (Editors), 2008, (Elsevier B.V.), v.174, part II, p.1223-1226; Current zeolite application in the oil refining and petroleum industries (D.B.Tagiyev, A.N.Azizov, R.V.Starikov), Processes of petrochemistry and oil refining. 2012, v.13,  № 3, с.280-300 və digər əsərlər tədrisin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir.

Hazırda kafedranın 18 nəfər əməkdaşı var. Bunlardan: 1-akademik, 1- professor, 7-k.e.n., 4-dosent, 3- baş müəllım,  1-assistent, 1-laboratoriya  müdiri, 2- baş laborant, 5 - yardımçı heyət.

Copyright © 2013-2015. Azərbaycan Tibb Universiteti! Bütün hüquqlar qorunur.